Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Politika vzdelávania a trhu práce

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané vedomosti pri praktickom riešení problémov vyššej rozhodovacej úrovne z oblasti politiky vzdelávania a politiky trhu práce, 2. na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o nástrojoch, cieľoch a opatreniach politiky trhu práce a trhu vzdelávania, ich ekonomickej podstate, štruktúre, súvislostiach pod., 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení nástrojov, cieľov a opatrení trhu práce a trhu vzdelávania na národnej úrovni ako aj v kontexte krajín a centrálnej politiky EÚ, 4. posúdi dlhodobé tendencie a smery vo vývoji vzdelávacej politiky a politiky trhu práce doma a v zahraničí (na úrovni EÚ), 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na vyššej úrovni manažmentu v rezorte vzdelávania a práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111