Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (I. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Compulsory Courses (Povinné predmety) (min. 127 kreditov)

The student must successfully complete all compulsory courses during the study. (Študent musí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.)

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_1_EP1-aj/22 Business Economics 1 (Ekonomika podniku 1)PP 7 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/D_1_EP2-aj/22 Business Economics 2 (Ekonomika podniku 2)PP 7 2P+2S H 1 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/D_1_PoFi-aj/22 Corporate Finance (Podnikové financie)PP 6 2P+2S H 2 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KEMP-EF/D_1_FEAP1-aj/22 Corporate Financial and Economic Analysis 1 (Finančno-ekonomická analýza podniku 1)PP 6 2P+2S H 3 Z doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
KEMP-EF/D_1_PaE-P-aj/22 Entrepreneurship in Digital Era (Podnikanie a e-priestor)PP 5 2P+2S H 3 Z doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Lenka Hvolková, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KEMP-EF/D_1_MLZ-aj/22 Human Resources Management (Manažment ľudských zdrojov)PP 6 2P+2S H 3 L doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
KEMP-EF/D_1_MO-aj/22 International Trade (Medzinárodný obchod)PP 5 2P+2S H 2 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.
KEMP-EF/D_1_Man-aj/22 Management (Manažment)PP 7 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/D_1_Mark-aj/22 Marketing (Marketing)PP 6 2P+2S H 2 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Ucto1-aj/22 Accounting 1 (Účtovníctvo 1) 5 2P+2C H 3 Z Ing. Michal Ištok, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Ucto2-aj/22 Accounting 2 (Účtovníctvo 2) 5 2P+2C H 3 L Ing. Michal Ištok, PhD.
KEMP-EF/D_1_SkBP-aj/22 Bachelor Thesis Seminar (Seminár k bakalárskej práci) 4 2S Abs 3 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Fin-aj/22 Finance (Financie) 5 2P+1S H 2 Z prof. Ing. Marta Orviská, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Info-aj/22 Informatics (Informatika) 5 1P+3C H 1 Z RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_1_Pravo-aj/22 Law (Právo) 5 2P+2S H 2 Z doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
KE-EF/D_1_Makro1-aj/22 Macroeconomics 1 (Makroekonómia 1) 6 2P+2S H 1 L Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Matem-aj/22 Mathematics (Matematika) 5 2P+2C H 1 L doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.
KE-EF/D_1_Mikro-aj/22 Microeconomics (Mikroekonómia) 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Stat-aj/22 Statistics (Štatistika) 6 2P+2C H 2 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Pavol Kráľ, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ1-aj/22 Foreign Language I - Business English 1 (I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický) 4 2S H 1 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ2-aj/22 Foreign Language I - Business English 2 (I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický) 4 2S H 1 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ3-aj/22 Foreign Language I - Business English 3 (I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický) 4 2S H 2 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ4-aj/22 Foreign Language I - Business English 4 (I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický) 4 2S H 2 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ5-aj/22 Foreign Language I - Business English 5 (I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický) 4 2S H 3 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Compulsory elective courses (min. 28 kreditov)

During the whole Bachelor´s study, the student must obtain 28 credits for compulsory elective courses (7 courses). The student chooses how many courses he/ she completes in a given year and in a given semester. (Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.)

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_1_KaR-aj/22 Calculations and Budgeting (Kalkulácie a rozpočty)PP 4 2S H 2, 3 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/D_1_PSzM-aj/22 Case Studies in Management (Prípadové štúdie z manažmentu)PP 4 2S H 2, 3 L doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/D_1_SZM-aj/22 Socially Responsible Marketing (Spoločensky zodpovedný marketing)PP 4 2S H 3 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_1_UFaI-aj/22 Sustainable Finance and Investments (Udržateľné financie a investície)PP 4 2S H 3 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
KEMP-EF/D_1_PA-aj/22 Corporate Agenda (Podniková agenda) ! 4 2S H 1, 2 Z Ing. Lenka Hvolková, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_DatS-aj/22 Database Systems (Databázové systémy) 4 2S H 1, 2 L Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Igor Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_EMvP-aj/22 Environmental Management in Business (Environmentálny manažment v podnikaní) 4 2S H 1, 2 L doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_FM1-aj/22 Financial Mathematics 1 (Finančná matematika 1) 4 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KE-EF/D_1_MEV-aj/22 International Economic Relations (Medzinárodné ekonomické vzťahy) 4 2S H 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KE-EF/D_1_PrPr-aj/22 Labour Law (Pracovné právo) 4 2S H 2 L doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
KE-EF/D_1_Fil-aj/22 Philosophy (Filozofia) ! 4 2S H 1, 2 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
KE-EF/D_1_Polito-aj/22 Politology (Politológia) 4 2S H 1, 2 Z doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
KE-EF/D_1_ProfEt-aj/22 Professional Ethics (Profesijná etika) 4 2S H 1, 2 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KE-EF/D_1_Psych-aj/22 Psychology (Psychológia) 4 2S H 1, 2 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_DotPr-aj/22 Questionnaire Survey (Dotazníkový prieskum) 4 2S H 3 L doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_1_Socio-aj/22 Sociology (Sociológia) ! 4 2S H 1, 2 Z PhDr. Marian Kika, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ6-aj/22 Foreign Language I - Business English 6 (I. cudzí odborný jazyk 6 - anglický) 4 2S H 3 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety - denné bakalárske štúdium (min. 15 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a v danom semestri absolvuje. (The student must obtain 15 credits for elective courses during the whole Bachelor´s study. As an elective course, he/ she chooses either the course that the faculty offers as an elective course eventually the student can also choose compulsory or compulsory elective course of another study program or course of another faculty of MBU as an elective course. However, they must adhere to the appropriate degree of study. The student decides for himself/ herself how many subjects he/ she completes in a given year and in a given semester. )

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_1_OK1-aj/22 Business Communication 1 (Obchodná komunikácia 1) 3 2S H 1, 2, 3 Z PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_OK2-aj/22 Business Communication 2 (Obchodná komunikácia 2) 3 2S H 1, 2, 3 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG-aj/22 Business Graphics (Počítačová grafika pre ekonómov) 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KOJK-EF/D_1_ET-aj/22 Business Terminology (Ekonomická terminológia) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KCR-EF/D_1_PSzCR1-aj/22 Case Studies in Tourism 1 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1) 3 2S H 3 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_1_IK-fj/22 Communication interculturelle (Interkultúrna komunikácia) 3 2S H 2, 3 L doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
KOJK-EF/D_1_IVvP-aj/22 Intercultural Relations in Business (Interkultúrne vzťahy v podnikaní) 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_ZM-aj/22 Introduction to Mathematics (Základy matematiky) 3 2S H 1 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KOJK-EF/D_1_OK-nj/22 Kommunikation in der Wirtschaft (Obchodná komunikácia) 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_ET-nj/22 Wirtschaftsterminologie (Ekonomická terminológia) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – anglický 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
Mgr. Kateryna Boiko
KOJK-EF/D_1_II.AJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – anglický 3 2S H 1, 2, 3 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – anglický 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – anglický 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.NJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – nemecký 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – nemecký 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – nemecký 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – nemecký 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – ruský 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – ruský 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – ruský 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – ruský 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KE-EF/D_1_DoEP/22 Diskusie o ekonomických prístupoch 3 2S H 2, 3 Z Ing. Anna Vallušová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KEMP-EF/D_1_EP-PŠ/22 Ekonomika podniku – prípadové štúdie 3 2S H 2 L Ing. Lenka Hvolková, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_GISpE/22 Geografické informačné systémy pre ekonómov 3 2S H 1, 2 L Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_1_HP/22 Hospodárska politika 3 2S H 2, 3 L Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_OaI1/23 Obchodovanie a investovanie 1 3 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_OaI2/23 Obchodovanie a investovanie 2 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG/22 Počítačová grafika pre ekonómov 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_1_PSzCR1/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1 3 2S H 3 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_RV/22 Rozvoj vidieka 3 2S H 2, 3 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_SSzU/22 Špeciálny seminár z účtovníctva 3 2S H 3 L Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KE-EF/D_1_UdEI/22 Úvod do európskej integrácie 3 2S H 2, 3 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_UdKI/22 Úvod do kolektívneho investovania 3 2S H 1, 2 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_1_UdK/22 Úvod do kryptomien 3 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_1_UdSnVSA/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia 3 2S H 1 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KE-EF/D_1_UdSnVSSS/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti 3 2S H 1 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_VSaRR/22 Verejná správa a regionálny rozvoj 3 2S H 1, 2, 3 L doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_ZM/22 Základy matematiky 3 2S H 1 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_ZMZ/22 Základy manažérskych zručností 3 2S H 2, 3 L Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPVaMV/U-1-AP/23 Akadémia podnikania 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Vladimír Müller, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-117/23 Biodiverzita - novinky v jej ochrane 3 2S Abs 1, 2, 3 Z prof. Ing. Peter Urban, PhD.
KE-EF/D_1_DVaJO_cuvp/23 Duševné vlastníctvo a jeho ochrana 3 2S Abs 1, 2, 3 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
KPs PdF/1d-EPT1-003/22 (E)motion – pohyb a tanec v emóciách 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD.,
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK FPVaMV/U-1-EUŠRMČ/23 Európska únia - štruktúra, rozhodovacie mechanizmy, členstvo 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Vladimír Müller, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
DEK FPV/1d-fpv-133/23 Finančná gramotnosť 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Ing. Janka Crmanová
KGG FPV/1d-fpv-107/15 Geografické poznávanie Európy 3 2S Abs 1, 2, 3 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
KAA-FF/1d-ajc-300/23 Global skills 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Anna Slatinská, PhD.
DEK PF/1d-HAT1-003/23 Hra a tanec 1 3 1C+1S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
KCH FPV/1d-fpv-313/23/23 Chémia naša každodenná 3 2P Abs 1, 2, 3 L RNDr. Barbora Benická, PhD.,
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA,
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
KIN FPV/1d-fpv-504/23 Informačná bezpečnosť 3 2P Abs 1, 2, 3 Z doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
DEK PF/1d-KTPM1-003/22 Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 3 2C Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 Kryptomeny v osobných financiách 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KHI-FF/1d-his-901/23 Latinčina v akademickom prostredí 3 2P Abs 1, 2, 3 Z doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG_cuvp/23 Počítačová grafika 3 2S Abs 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 Pracovné právo v kocke 3 2P Abs 1, 2, 3 Z JUDr. Lucia Petríková, PhD.
KSŠE-FF/1d-spr-193/23 Sociológia: praktické poznanie spoločnosti 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Roman Hofreiter, PhD.,
doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
KTVS-FF/1d-vstv-101/23 Telesná výchova 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-102/23 Telesná výchova 2 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-103/23 Telesná výchova 3 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-104/23 Telesná výchova 4 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-105/23 Telesná výchova 5 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KSP PdF/1d-RIS-513/23 Rod, identita, spoločnosť 3 2S Abs 1, 2, 3 L doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
KDŠaP PrF/1d-uSDP/23 Stručné dejiny práva 3 2P Abs 1, 2, 3 L doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-118/23 Terénny kurz zoológie 3 2C Abs 1, 2, 3 L prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.
KSP PdF/1d-HOP-513/23 Udržateľný rozvoj a service learning 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
Mgr. Jana Šolcová, PhD.,
PhDr. Lucia Galková, PhD.
KSP PdF/1d-HO2-513/23 Udržateľný rozvoj a service learning 2 3 2S Abs 1, 2, 3 L PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
Mgr. Jana Šolcová, PhD.,
PhDr. Lucia Galková, PhD.
DEK PF/1d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/1d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/1d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/1d-vdsl-01/23 Veľké diela svetovej literatúry I 3 2P Abs 1, 2, 3 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
DEK PF/1d-VA1-003/22 Výtvarný ateliér I. 3 2C Abs 1, 2, 3 Z PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.,
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-210/16 Základy prvej pomoci 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Radovan Malina, PhD.
KGG FPV/1d-fpv-211/16 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120sC H 1, 2, 3 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/1d-fpv-227/16 Kultúrne regióny sveta 3 2S H 1, 2, 3 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 10 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_BPsO-aj/22 Bachelor Thesis with Defence (Bakalárska práca s obhajobou) 10 OB 3