Študijný plán - Schválený

študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie (I. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - povinné predmety bakalárskeho študjného programu financie, bankovníctvo a investovanie (min. 127 kreditov)

Študent musí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_1_Banko/22 BankovníctvoPP 7 2P+2S H 3 Z prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Fin-f/22 FinanciePP 7 2P+2S H 1 L prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.
KFÚ-EF/D_1_FinTrhy/22 Finančné trhyPP 6 2P+2S H 2 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_FEAP/22 Finančno-ekonomická analýza podnikuPP 6 2P+2S H 3 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KFÚ-EF/D_1_KolInv/22 Kolektívne investovaniePP 6 2P+2S H 3 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_1_PF/22 Podnikové financiePP 7 2P+2S H 2 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KFÚ-EF/D_1_VF/22 Verejné financiePP 7 2P+2S H 2 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Erika Ľapinová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
KEMP-EF/D_1_EP1-f/22 Ekonomika podniku 1 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Eva Sopková, PhD.,
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Info/22 Informatika 5 1P+3C H 1 Z RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_1_Makro1/22 Makroekonómia 1 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Ivana Kuráková, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KEMP-EF/D_1_Man/22 Manažment 5 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KEMP-EF/D_1_MFS/22 Marketing finančných služieb 5 2P+2S H 3 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Matem/22 Matematika 5 2P+2C H 1 L doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
Mgr. Petra Medveďová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.
KE-EF/D_1_Mikro/22 Mikroekonómia 6 2P+2S H 1 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Pois/22 Poisťovníctvo 4 2P+2S H 3 L Ing. Katarína Izáková, PhD.
KE-EF/D_1_Pravo/22 Právo 5 2P+2S H 2 Z doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.,
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_SkBP/22 Seminár k bakalárskej práci 4 2S Abs 3 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.,
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_SMvF/22 Štatistické metódy vo financiách 5 2P+2C H 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
Ing. Mária Kanderová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_Stat-f/22 Štatistika 6 2P+2C H 2 Z Ing. Mária Kanderová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Ucto1-f/22 Účtovníctvo 1 6 2P+2C H 2 Z Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KFÚ-EF/D_1_Ucto2-f/22 Účtovníctvo 2 5 2P+2C H 2 L Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk 4 2S H 1 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk 4 2S H 1 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.NJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - nemecký jazyk 4 2S H 1 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.NJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - nemecký jazyk 4 2S H 1 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.RJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - ruský jazyk 4 2S H 1 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.RJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - ruský jazyk 4 2S H 1 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu "financie, bankovníctvo a investovanie" (min. 28 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_1_DanS/22 Daňový systém 4 2S H 2, 3 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Michal Ištok, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_DatS/22 Databázové systémy 4 2S H 1, 2 L Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Igor Kollár, PhD.
KE-EF/D_1_Fil/22 Filozofia 4 2S H 1, 2 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_FinDom/22 Financie domácností 4 2S H 1, 2 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Erika Ľapinová, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_FM1/22 Finančná matematika 1 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_FM2/22 Finančná matematika 2 4 2S H 1, 2 L Ing. Viera Mendelová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_FRP/22 Finančné riadenie podniku 4 2S H 2, 3 L Ing. Janka Grofčíková, PhD.
KFÚ-EF/D_1_FVaB/22 Finančné vykazovanie a bilancovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KE-EF/D_1_MEV/22 Medzinárodné ekonomické vzťahy 4 2S H 2, 3 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PMaS/22 Poistná matematika a štatistika 4 2S H 2, 3 L doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KE-EF/D_1_Psych/22 Psychológia 4 2S H 1, 2 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
KE-EF/D_1_Socio/22 Sociológia 4 2S H 1, 2 Z PhDr. Marian Kika, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk 4 2S H 2, 3 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.AJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk 4 2S H 2, 3 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.NJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - nemecký jazyk 4 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.NJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - nemecký jazyk 4 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.RJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - ruský jazyk 4 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_I.RJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - ruský jazyk 4 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety - denné bakalárske štúdium (min. 15 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a v danom semestri absolvuje. (The student must obtain 15 credits for elective courses during the whole Bachelor´s study. As an elective course, he/ she chooses either the course that the faculty offers as an elective course eventually the student can also choose compulsory or compulsory elective course of another study program or course of another faculty of MBU as an elective course. However, they must adhere to the appropriate degree of study. The student decides for himself/ herself how many subjects he/ she completes in a given year and in a given semester. )

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_1_OK1-aj/22 Business Communication 1 (Obchodná komunikácia 1) 3 2S H 1, 2, 3 Z PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_OK2-aj/22 Business Communication 2 (Obchodná komunikácia 2) 3 2S H 1, 2, 3 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG-aj/22 Business Graphics (Počítačová grafika pre ekonómov) 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KOJK-EF/D_1_ET-aj/22 Business Terminology (Ekonomická terminológia) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KCR-EF/D_1_PSzCR1-aj/22 Case Studies in Tourism 1 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1) 3 2S H 3 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_1_IK-fj/22 Communication interculturelle (Interkultúrna komunikácia) 3 2S H 2, 3 L doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
KOJK-EF/D_1_IVvP-aj/22 Intercultural Relations in Business (Interkultúrne vzťahy v podnikaní) 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_ZM-aj/22 Introduction to Mathematics (Základy matematiky) 3 2S H 1 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KOJK-EF/D_1_OK-nj/22 Kommunikation in der Wirtschaft (Obchodná komunikácia) 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_ET-nj/22 Wirtschaftsterminologie (Ekonomická terminológia) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – anglický 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PhDr. Mária Spišiaková, PhD.,
Mgr. Kateryna Boiko
KOJK-EF/D_1_II.AJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – anglický 3 2S H 1, 2, 3 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – anglický 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.AJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – anglický 3 2S H 2, 3 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.NJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – nemecký 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – nemecký 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – nemecký 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.,
M.A. Jörn Nuber
KOJK-EF/D_1_II.NJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – nemecký 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ1/22 II. cudzí odborný jazyk 1 – ruský 3 2S H 1, 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ2/22 II. cudzí odborný jazyk 2 – ruský 3 2S H 1, 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ3/22 II. cudzí odborný jazyk 3 – ruský 3 2S H 2, 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/D_1_II.RJ4/22 II. cudzí odborný jazyk 4 – ruský 3 2S H 2, 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KE-EF/D_1_DoEP/22 Diskusie o ekonomických prístupoch 3 2S H 2, 3 Z Ing. Anna Vallušová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KEMP-EF/D_1_EP-PŠ/22 Ekonomika podniku – prípadové štúdie 3 2S H 2 L Ing. Lenka Hvolková, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_GISpE/22 Geografické informačné systémy pre ekonómov 3 2S H 1, 2 L Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_1_HP/22 Hospodárska politika 3 2S H 2, 3 L Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_OaI1/23 Obchodovanie a investovanie 1 3 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_OaI2/23 Obchodovanie a investovanie 2 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG/22 Počítačová grafika pre ekonómov 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_1_PSzCR1/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1 3 2S H 3 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_RV/22 Rozvoj vidieka 3 2S H 2, 3 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_SSzU/22 Špeciálny seminár z účtovníctva 3 2S H 3 L Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KE-EF/D_1_UdEI/22 Úvod do európskej integrácie 3 2S H 2, 3 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_UdKI/22 Úvod do kolektívneho investovania 3 2S H 1, 2 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_1_UdK/22 Úvod do kryptomien 3 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_1_UdSnVSA/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia 3 2S H 1 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KE-EF/D_1_UdSnVSSS/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti 3 2S H 1 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_VSaRR/22 Verejná správa a regionálny rozvoj 3 2S H 1, 2, 3 L doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_ZM/22 Základy matematiky 3 2S H 1 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_1_ZMZ/22 Základy manažérskych zručností 3 2S H 2, 3 L Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPVaMV/U-1-AP/23 Akadémia podnikania 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Vladimír Müller, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-117/23 Biodiverzita - novinky v jej ochrane 3 2S Abs 1, 2, 3 Z prof. Ing. Peter Urban, PhD.
KE-EF/D_1_DVaJO_cuvp/23 Duševné vlastníctvo a jeho ochrana 3 2S Abs 1, 2, 3 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
KPs PdF/1d-EPT1-003/22 (E)motion – pohyb a tanec v emóciách 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD.,
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK FPVaMV/U-1-EUŠRMČ/23 Európska únia - štruktúra, rozhodovacie mechanizmy, členstvo 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Vladimír Müller, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
DEK FPV/1d-fpv-133/23 Finančná gramotnosť 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Ing. Janka Crmanová
KGG FPV/1d-fpv-107/15 Geografické poznávanie Európy 3 2S Abs 1, 2, 3 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
KAA-FF/1d-ajc-300/23 Global skills 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Anna Slatinská, PhD.
DEK PF/1d-HAT1-003/23 Hra a tanec 1 3 1C+1S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
KCH FPV/1d-fpv-313/23/23 Chémia naša každodenná 3 2P Abs 1, 2, 3 L RNDr. Barbora Benická, PhD.,
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA,
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
KIN FPV/1d-fpv-504/23 Informačná bezpečnosť 3 2P Abs 1, 2, 3 Z doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
DEK PF/1d-KTPM1-003/22 Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 3 2C Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 Kryptomeny v osobných financiách 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KHI-FF/1d-his-901/23 Latinčina v akademickom prostredí 3 2P Abs 1, 2, 3 Z doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
KKMaIS-EF/D_1_PG_cuvp/23 Počítačová grafika 3 2S Abs 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 Pracovné právo v kocke 3 2P Abs 1, 2, 3 Z JUDr. Lucia Petríková, PhD.
KSŠE-FF/1d-spr-193/23 Sociológia: praktické poznanie spoločnosti 3 2P Abs 1, 2, 3 L Mgr. Roman Hofreiter, PhD.,
doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
KTVS-FF/1d-vstv-101/23 Telesná výchova 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-102/23 Telesná výchova 2 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-103/23 Telesná výchova 3 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-104/23 Telesná výchova 4 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/1d-vstv-105/23 Telesná výchova 5 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KSP PdF/1d-RIS-513/23 Rod, identita, spoločnosť 3 2S Abs 1, 2, 3 L doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
KDŠaP PrF/1d-uSDP/23 Stručné dejiny práva 3 2P Abs 1, 2, 3 L doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-118/23 Terénny kurz zoológie 3 2C Abs 1, 2, 3 L prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.
KSP PdF/1d-HOP-513/23 Udržateľný rozvoj a service learning 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
Mgr. Jana Šolcová, PhD.,
PhDr. Lucia Galková, PhD.
KSP PdF/1d-HO2-513/23 Udržateľný rozvoj a service learning 2 3 2S Abs 1, 2, 3 L PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
Mgr. Jana Šolcová, PhD.,
PhDr. Lucia Galková, PhD.
DEK PF/1d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/1d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/1d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2, 3 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/1d-vdsl-01/23 Veľké diela svetovej literatúry I 3 2P Abs 1, 2, 3 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
DEK PF/1d-VA1-003/22 Výtvarný ateliér I. 3 2C Abs 1, 2, 3 Z PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.,
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
KBE FPV/1d-fpv-210/16 Základy prvej pomoci 3 2S Abs 1, 2, 3 L Mgr. Radovan Malina, PhD.
KGG FPV/1d-fpv-211/16 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120sC H 1, 2, 3 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/1d-fpv-227/16 Kultúrne regióny sveta 3 2S H 1, 2, 3 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/DE_BPsO/22 Bakalárska práca s obhajobou 10 OB 3