Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (II. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu "ekonomika a manažment malých a stredných podnikov" (min. 54 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_2_FPvMaSP/22 Firemné plánovanie v malých a stredných podnikochPP 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KEMP-EF/D_2_MMaM/22 Medzinárodný manažment a marketingPP 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA,
Ing. Marta Húšťava Šipulová
KEMP-EF/D_2_SZP/22 Spoločensky zodpovedné podnikaniePP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_SMan/22 Strategický manažmentPP 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KEMP-EF/D_2_SMar/22 Strategický marketingPP 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KEMP-EF/D_2_FM/22 Finančný manažmentPP 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KEMP-EF/D_2_PLog/22 Podniková logistikaPP 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2/22 Makroekonómia 2 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KEMP-EF/D_2_DS/22 Diplomový seminár 4 2S Abs 2 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KEMP-EF/D_2_DPS/22 Dane podnikateľských subjektov 5 1P+2S H 2 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Eva Sopková, PhD.

Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)

Blok - povinne voliteľné predmety - blok 1: Ekonomika malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_2_FEAP2/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 2 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_IS/22 Informačné systémy 5 1P+2S H 1 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KEMP-EF/D_2_IRvMaSP/22 Investičné riadenie v malých a stredných podnikoch 5 1P+2S H 1 L Ing. Vladimíra Klementová, PhD.,
Ing. Lenka Hvolková, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kontr/22 Kontroling 5 1P+2S H 2 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_KaKVvP/22 Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.
KEMP-EF/D_2_MR/22 Manažment rizika 5 1P+2S H 1 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MFM-e/22 Medzinárodný finančný manažment 5 1P+2S H 2 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.
Blok - povinne voliteľné predmety - blok 2: Manažment malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KKMaIS-EF/D_2_IS/22 Informačné systémy 5 1P+2S H 1 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_KaKVvP/22 Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.
KEMP-EF/D_2_MK/22 Manažérska komunikácia 5 1P+2S H 2 Z doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KEMP-EF/D_2_ManKv/22 Manažérstvo kvality 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KEMP-EF/D_2_MI/22 Manažment inovácií 5 1P+2S H 2 Z Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/D_2_MVsZ/22 Manažment vzťahov so zákazníkom 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_PrM/22 Projektový manažment 5 1P+2S H 1 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.,
Ing. Ivana Kuráková, PhD.
Blok - povinne voliteľné predmety - blok 3: Marketing malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_2_DigMar/22 Digitálny marketing 5 1P+2S H 2 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_MVsZ/22 Manažment vzťahov so zákazníkom 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_MarSl/22 Marketing služieb 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_MarKom/22 Marketingová komunikácia 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KEMP-EF/D_2_MISaMV/22 MIS a marketingový výskum 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
KEMP-EF/D_2_PrM/22 Projektový manažment 5 1P+2S H 1 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.,
Ing. Ivana Kuráková, PhD.
KEMP-EF/D_2_RHZ/22 Riadenie hodnoty značky 5 1P+2S H 2 Z Ing. Filip Smutný, PhD.
Blok - povinne voliteľné predmety - blok 4: Marketing Management (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_2_RHZ-aj/22 Brand Value Management (Riadenie hodnoty značky) 5 1P+2S H 2 Z Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/D_2_MI-aj/22 Management of Innovations (Manažment inovácií) 5 1P+2S H 2 Z Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/D_2_MK-aj/22 Managerial Communication (Manažérska komunikácia) 5 1P+2S H 1 Z doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KEMP-EF/D_2_MarKomDi-aj/22 Marketing Communication in Digital Era (Marketingová komunikácia v digitálnej dobe) 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KEMP-EF/D_2_MISaMV-aj/22 Marketing Information System and Marketing Research (MIS a marketingový výskum) 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KEMP-EF/D_2_PrM-aj/22 Project Management (Projektový manažment) 5 1P+2S H 1 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.,
Ing. Ivana Kuráková, PhD.
KEMP-EF/D_2_ManKv-aj/22 Quality Management (Manažérstvo kvality) 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 2S H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management (Prípadové štúdie z manažmentu verejného sektora) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2) 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (Komunikácia v interkultúrnom prostredí) 4 2S H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (Teória spotrebiteľa) 4 2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (Cestovný ruch v Európskej únii) 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 4 2S H 1, 2 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 4 2S H 2 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 4 2S H 2 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Aplikovaná štatistika v systéme R 4 2S H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 Z Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Cestovný ruch v Európskej únii 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Ekonómia európskej integrácie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 (Terénny výskum 1) 4 2S H 1 Z Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 (Terénny výskum 2) 8 2S H 1 L Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investičné obchody 4 2S H 1 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Koučovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 2S H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Kryptomeny a blockchain 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 2S H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 2S H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore 4 2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Nástroje zabezpečovania kvality 4 2S H 1, 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 2S H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Spracovanie ekonomických procesov v SAP 4 2S H 1 L Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Teória hier 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Terénny výskum 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Učiace sa regióny 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Úvod do ekonomického systému SAP 4 2S H 1 Z Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Financie v praxi 3 2S Abs 1, 2 Z Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 L doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Telesná výchova 6 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Telesná výchova 7 3 2S Abs 1, 2 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Telesná výchova 8 3 2S Abs 1, 2 Z PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 Veľké diela svetovej literatúry II 3 2P Abs 1, 2 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 Všeobecné základy súkromného práva 3 2P Abs 1, 2 L prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitický vývoj sveta 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120C Abs 1, 2 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Volebná geografia 3 1S Abs 1, 2 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geografické poznávanie Európy 3 1S Abs 1, 2 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/DE_2_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2