Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a riadenie cestovného ruchu (II. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu (min. 54 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety. Predmet Manažment a marketing cestovného ruchu môže absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/D_2_EaPCR/22 Ekonómia a politika cestovného ruchuPP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_ISvCR2/22 Informačné systémy v cestovnom ruchu 2PP 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KCR-EF/D_2_IvCR/22 Inovácie v cestovnom ruchuPP 6 2P+2S H 2 Z prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KCR-EF/D_2_KPCR/22 Kontroling podnikov cestovného ruchuPP 5 1P+2C H 1 Z doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.,
Ing. Izabela Lazurová
KCR-EF/D_2_MKaVsZvCR/22 Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchuPP 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.,
Ing. Lenka Dzúriková,
Mgr. Kristína Medeková
KCR-EF/D_2_MaMCR/22 Manažment a marketing cestovného ruchuPP 6 2P+2S H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.
KCR-EF/D_2_AUvCR/22 Analýza údajov v cestovnom ruchu 5 1P+2C H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_DS/22 Diplomový seminár 4 2S Abs 2 Z prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
KCR-EF/D_2_KaKVvCR/22 Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu 6 2P+2C H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2/22 Makroekonómia 2 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_MaMCR-aj/22 Tourism Management and Marketing (Manažment a marketing cestovného ruchu) 6 2P+2S H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
Mgr. Ivana Šimočková, PhD.

Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)

Blok - blok PVP "Ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu"
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/D_2_FAPCR/22 Finančná analýza podnikov cestovného ruchu 5 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
KCR-EF/D_2_MPvCR/22 Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu 5 2S H 1 Z Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KCR-EF/D_2_PrMvCR/22 Procesný manažment v cestovnom ruchu 5 1P+2S H 1 Z doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.,
Ing. Klára Chovanová
Blok - blok PVP "Regionálne plánovanie rozvoja cestovného ruchu"
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/D_2_KaMCR/22 Kultúrny a mestský cestovný ruch 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
Ing. Diana Kvasnová, PhD.
KCR-EF/D_2_MCM/22 Manažment cieľového miesta 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/D_2_SaRPvCR/22 Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KCR-EF/D_2_KaMCR-aj/22 Cultural and Urban Tourism (Kultúrny a mestský cestovný ruch) 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
Ing. Diana Kvasnová, PhD.
KCR-EF/D_2_MCM-aj/22 Destination Management (Manažment cieľového miesta) 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/D_2_SaRPvCR-aj/22 Strategies and Regional Tourism Planning (Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu) 5 1P+2S H 1 L doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
Blok - blok PVP "Manažment projektov a podujatí v CR"
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/D_2_MOPvCR/22 Manažment organizovaných podujatí v cestovnom ruchu 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
KCR-EF/D_2_PMvCR/22 Projektový manažment v cestovnom ruchu 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.,
Ing. Diana Kvasnová, PhD.
KCR-EF/D_2_RKZM/22 Rozvoj kľúčových zručností manažérov 5 2S H 2 Z Mgr. Ivana Šimočková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 2S H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management (Prípadové štúdie z manažmentu verejného sektora) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2) 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (Komunikácia v interkultúrnom prostredí) 4 2S H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (Teória spotrebiteľa) 4 2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (Cestovný ruch v Európskej únii) 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 4 2S H 1, 2 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 4 2S H 2 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 4 2S H 2 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Aplikovaná štatistika v systéme R 4 2S H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 Z Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Cestovný ruch v Európskej únii 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Ekonómia európskej integrácie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 (Terénny výskum 1) 4 2S H 1 Z Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 (Terénny výskum 2) 8 2S H 1 L Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investičné obchody 4 2S H 1 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Koučovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 2S H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Kryptomeny a blockchain 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 2S H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 2S H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore 4 2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Nástroje zabezpečovania kvality 4 2S H 1, 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 2S H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Spracovanie ekonomických procesov v SAP 4 2S H 1 L Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Teória hier 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Terénny výskum 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Učiace sa regióny 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Úvod do ekonomického systému SAP 4 2S H 1 Z Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Financie v praxi 3 2S Abs 1, 2 Z Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 L doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Telesná výchova 6 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Telesná výchova 7 3 2S Abs 1, 2 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Telesná výchova 8 3 2S Abs 1, 2 Z PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 Veľké diela svetovej literatúry II 3 2P Abs 1, 2 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 Všeobecné základy súkromného práva 3 2P Abs 1, 2 L prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitický vývoj sveta 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120C Abs 1, 2 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Volebná geografia 3 1S Abs 1, 2 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geografické poznávanie Európy 3 1S Abs 1, 2 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/DE_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2