Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika verejného sektora (II. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu "ekonomika verejného sektora" (min. 54 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/D_2_MvVS/22 Manažment vo verejnom sektorePP 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MvVSaNS/22 Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektorePP 6 2P+2S H 1 L prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PTVP/22 Participatívna tvorba verejných politíkPP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PaRvVS/22 Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektorePP 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_VE/22 Verejná ekonómiaPP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_VF/22 Verejné financiePP 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_DS/22 Diplomový seminár 4 2S Abs 2 Z prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_ISvVS/22 Informačné systémy vo verejnom sektore 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2/22 Makroekonómia 2 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MV/22 Metodológia výskumu 4 1P+1S H 2 Z doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
RNDr. Pavol Kráľ, PhD.

Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)

Blok - PVP - blok A - Ekonomika a manažment vo verejnom sektore (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/D_2_AMvVS/22 Analytické metódy vo verejnom sektore 6 2P+2S H 1 L doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMVVSOaNB/22 Ekonomika a manažment všeobecnej verejnej správy, obrany a národnej bezpečnosti 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMVSaK/22 Ekonomika a manažment vzdelávania, športu a kultúry 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMZaSS/22 Ekonomika a manažment zdravotníckych a sociálnych služieb 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Daniela Mališová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MaRR/22 Miestny a regionálny rozvoj 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_NTvMaRP/22 Nové trendy v miestnej a regionálnej politike 6 2P+2S H 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
Blok - PVP - blok B - Manažment miest, obcí a regiónov (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/D_2_AMvVS/22 Analytické metódy vo verejnom sektore 6 2P+2S H 1 L doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaPUS/22 Ekonomika a politika územnej samosprávy 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EEaP/22 Environmentálna ekonomika a politika 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MMvMaRR/22 Marketingový manažment v miestnom a regionálnom rozvoji 6 2P+2S H 2 Z KVEaRR-EF/D_2_MvVSaNS/22 prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_NTvMaRP/22 Nové trendy v miestnej a regionálnej politike 6 2P+2S H 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_RMaRE/22 Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
Blok - PVP - blok C - Ekonomika a manažment verejných služieb (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/D_2_AM/22 Administratívny manažment 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Daniela Mališová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_AMvVS/22 Analytické metódy vo verejnom sektore 6 2P+2S H 1 L doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMSaK/22 Ekonomika a manažment športu a kultúry 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMVVaV/22 Ekonomika a manažment vzdelávania, vedy a výskumu 6 2P+2S H 1 L doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_EaMZS/22 Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Daniela Mališová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_LaTRvVS/22 Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore 6 2P+2S H 1 Z doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 2S H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management (Prípadové štúdie z manažmentu verejného sektora) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2) 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (Komunikácia v interkultúrnom prostredí) 4 2S H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (Teória spotrebiteľa) 4 2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (Cestovný ruch v Európskej únii) 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 4 2S H 1, 2 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 4 2S H 2 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 4 2S H 2 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Aplikovaná štatistika v systéme R 4 2S H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 Z Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Cestovný ruch v Európskej únii 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Ekonómia európskej integrácie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 (Terénny výskum 1) 4 2S H 1 Z Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 (Terénny výskum 2) 8 2S H 1 L Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investičné obchody 4 2S H 1 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Koučovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 2S H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Kryptomeny a blockchain 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 2S H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 2S H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore 4 2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Nástroje zabezpečovania kvality 4 2S H 1, 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 2S H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Spracovanie ekonomických procesov v SAP 4 2S H 1 L Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Teória hier 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Terénny výskum 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Učiace sa regióny 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Úvod do ekonomického systému SAP 4 2S H 1 Z Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Financie v praxi 3 2S Abs 1, 2 Z Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 L doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Telesná výchova 6 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Telesná výchova 7 3 2S Abs 1, 2 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Telesná výchova 8 3 2S Abs 1, 2 Z PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 Veľké diela svetovej literatúry II 3 2P Abs 1, 2 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 Všeobecné základy súkromného práva 3 2P Abs 1, 2 L prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitický vývoj sveta 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120C Abs 1, 2 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Volebná geografia 3 1S Abs 1, 2 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geografické poznávanie Európy 3 1S Abs 1, 2 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/DE_2_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2