Študijný plán - Schválený

študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie (II. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie (min. 54 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_2_FRaRB/22 Finančné riadenie a regulácia bánkPP 7 2P+2S H 1 L prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_2_FMP/22 Finančný manažment podnikuPP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MF/22 Medzinárodné financiePP 7 2P+2S H 2 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_RNF/22 Riziko a neistota vo financiáchPP 6 2P+2C H 2 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
Ing. Mária Kanderová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_VFaVV/22 Verejné financie a verejná voľbaPP 7 2P+2S H 1 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
KFÚ-EF/D_2_DS/22 Diplomový seminár 4 2S Abs 2 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
KFÚ-EF/D_2_INV/22 Investovanie 6 2P+2C H 1 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_KMvF/22 Kvantitatívne metódy vo financiách 6 2P+2C H 1 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2/22 Makroekonómia 2 5 2P+2S H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.

Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)

Blok - Blok A - Finančný manažment a účtovníctvo (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_2_FMvVS/22 Finančný manažment vo verejnom sektore 5 1P+2S H 2 Z prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KU/22 Koncernové účtovníctvo 5 2P+1C H 1 Z Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Kamil Ščerba, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KUZ/22 Konsolidácia účtovnej závierky 5 1P+2S H 2 Z Ing. Jana Stašová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ManU/22 Manažérske účtovníctvo 5 1P+2S H 1 Z Ing. Janka Grofčíková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MFM-f/22 Medzinárodný finančný manažment 5 2P+1S H 1 L prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KEMP-EF/D_2_SaPM/22 Strategický a projektový manažment 5 2P+1S H 1 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_SaMS/22 Štandardizácia a medzinárodné štandardy 5 2P+1S H 1 L Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ZaDS/22 Zdaňovanie a daňová správa 5 2P+1S H 1 Z doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
Blok - Blok B - Bankovníctvo a medzinárodné financie (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_2_AI/22 Alternatívne investovanie 5 2P+1S H 2 Z Ing. Michal Mešťan, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KFÚ-EF/D_2_BanPoi/22 Bankopoisťovníctvo 5 2P+1S H 1 Z doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_EK/22 Ekonometria 5 1P+2S H 1 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KFÚ-EF/D_2_FEU/22 Financie EÚ 5 2P+1S H 2 Z prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ISvF/22 Informačné systémy vo financiách 5 2P+1S H 1 L Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MAaP/22 Menová analýza a prognóza 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.,
Ing. Ľubomír Pintér, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_OKB/22 Operácie komerčných bánk 5 1P+2S H 1 Z Ing. Ľubomír Pintér, PhD.,
Ing. Jana Stašová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_SaMS/22 Štandardizácia a medzinárodné štandardy 5 2P+1S H 1 L Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 2S H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management (Prípadové štúdie z manažmentu verejného sektora) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2) 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (Komunikácia v interkultúrnom prostredí) 4 2S H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (Teória spotrebiteľa) 4 2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (Cestovný ruch v Európskej únii) 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 4 2S H 1, 2 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 4 2S H 2 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 4 2S H 2 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Aplikovaná štatistika v systéme R 4 2S H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 Z Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Cestovný ruch v Európskej únii 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Ekonómia európskej integrácie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 (Terénny výskum 1) 4 2S H 1 Z Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 (Terénny výskum 2) 8 2S H 1 L Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investičné obchody 4 2S H 1 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Koučovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 2S H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Kryptomeny a blockchain 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 2S H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 2S H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore 4 2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Nástroje zabezpečovania kvality 4 2S H 1, 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 2S H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Spracovanie ekonomických procesov v SAP 4 2S H 1 L Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Teória hier 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Terénny výskum 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Učiace sa regióny 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Úvod do ekonomického systému SAP 4 2S H 1 Z Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Financie v praxi 3 2S Abs 1, 2 Z Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 L doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Telesná výchova 6 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Telesná výchova 7 3 2S Abs 1, 2 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Telesná výchova 8 3 2S Abs 1, 2 Z PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 Veľké diela svetovej literatúry II 3 2P Abs 1, 2 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 Všeobecné základy súkromného práva 3 2P Abs 1, 2 L prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitický vývoj sveta 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120C Abs 1, 2 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Volebná geografia 3 1S Abs 1, 2 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geografické poznávanie Európy 3 1S Abs 1, 2 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/DE_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2