Študijný plán - Schválený

študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (II. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Compulsory courses

The student must successfully complete all compulsory courses during the study. (Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.)

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_2_FMP-aj/22 Corporate Financial Management (Finančný manažment podniku)PP 6 2P+2S H 1 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_FRaRB-aj/22 Financial Management and Regulation of Banks (Finančné riadenie a regulácia bánk)PP 7 2P+2S H 1 L prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MF-aj/22 International Finance (Medzinárodné financie)PP 7 2P+2S H 2 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_VFaVV-aj/22 Public Finance and Public Choice (Verejné financie a verejná voľba)PP 7 2P+2S H 1 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_RNF-aj/22 Risk and Uncertainty in Finance (Riziko a neistota vo financiách)PP 6 2P+2C H 2 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KFÚ-EF/D_2_DS-aj/22 Diploma Seminar (Diplomový seminár) 4 2S Abs 2 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_INV-aj/22 Investment (Investovanie) 6 2P+2C H 1 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2-aj/22 Macroeconomics 2 (Makroekonómia 2) 5 2P+2S H 1 L Ing. Mariana Považanová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_KMvF-aj/22 Quantitative Methods in Finance (Kvantitatívne metódy vo financiách) 6 2P+2C H 1 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Comulsory elective courses (min. 30 kreditov)

During the whole Master´s study the student must obtain 30 credits for compulsory elective courses (6 courses).

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_2_AI-aj/22 Alternative Investment (Alternatívne investovanie) 5 2P+1S H 2 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_EK-aj/22 Econometrics (Ekonometria) 5 1P+2S H 1 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ISvF-aj/22 Information Systems in Finance (Informačné systémy vo financiách) 5 2P+1S H 1 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MFM-f-aj/22 International Financial Management (Medzinárodný finančný manažment) 5 2P+1S H 1 L prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ManU-aj/22 Managerial Accounting (Manažérske účtovníctvo) 5 1P+2S H 1 Z prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
KFÚ-EF/D_2_MAaP-aj/22 Monetary Analysis and Prognosis (Menová analýza a prognóza) 5 1P+2S H 1 L prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KFÚ-EF/D_2_SaMS-aj/22 Standardization and International Standards (Štandardizácia a medzinárodné štandardy) 5 2P+1S H 1 L Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KEMP-EF/D_2_SaPM-aj/22 Strategic and Project Management (Strategický a projektový manažment) 5 2P+1S H 1 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ZaDS-aj/22 Taxation and Tax Administration (Zdaňovanie a daňová správa) 5 2P+1S H 1 Z doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 2S H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management (Prípadové štúdie z manažmentu verejného sektora) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2) 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (Komunikácia v interkultúrnom prostredí) 4 2S H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain) 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (Teória spotrebiteľa) 4 2S H 1 Z doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (Cestovný ruch v Európskej únii) 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) 4 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) 4 2S H 1, 2 L Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) 4 2S H 2 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) 4 2S H 2 L Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Aplikovaná štatistika v systéme R 4 2S H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 Z Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Cestovný ruch v Európskej únii 4 2S H 1 L doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Ekonómia európskej integrácie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 (Terénny výskum 1) 4 2S H 1 Z Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 (Terénny výskum 2) 8 2S H 1 L Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investičné obchody 4 2S H 1 L Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Koučovanie 4 2S H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 2S H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Kryptomeny a blockchain 4 2S H 1, 2 Z Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 2S H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 2S H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore 4 2S H 1 L doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 2S H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Nástroje zabezpečovania kvality 4 2S H 1, 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 4 2S H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 2S H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Spracovanie ekonomických procesov v SAP 4 2S H 1 L Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Teória hier 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Terénny výskum 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Učiace sa regióny 4 2S H 1, 2 Z Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Úvod do ekonomického systému SAP 4 2S H 1 Z Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
Blok - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Financie v praxi 3 2S Abs 1, 2 Z Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 L doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Telesná výchova 6 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Telesná výchova 7 3 2S Abs 1, 2 L Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Telesná výchova 8 3 2S Abs 1, 2 Z PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 Z Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 Veľké diela svetovej literatúry II 3 2P Abs 1, 2 L PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 Všeobecné základy súkromného práva 3 2P Abs 1, 2 L prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitický vývoj sveta 4 2S H 1, 2 Z RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Terénne cvičenia v zahraničí 6 120C Abs 1, 2 L doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Volebná geografia 3 1S Abs 1, 2 L RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geografické poznávanie Európy 3 1S Abs 1, 2 Z doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - State exam (Štátne skúšky) (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/D_DPsO-aj/22 Diploma Thesis with Defence (Diplomová práca s obhajobou) 20 OB 2