Študijný plán - Schválený

študijný program: podnikové manažérske systémy (II. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu podnikové manažérske systémy (min. 54 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_2_AMS/22 Auditovanie manažérskych systémovPP 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/E_2_MR/22 Manažment rizikaPP 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/E_2_PMS/22 Podnikové manažérske systémyPP 7 52sP H 1 Z prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
IMS-EF/E_2_PrM/22 Projektový manažmentPP 7 52sP H 1 L doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/E_2_SM/22 Strategický manažmentPP 6 52sP H 1 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_2_SMPK/22 Systém manažérstva proti korupciiPP 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
IMS-EF/E_2_SMK/22 Systémy manažérstva kvalityPP 5 52sP H 1 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_2_DS/22 Diplomový seminár 4 26sP Abs 2 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/E_2_FEAP2/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 2 5 39sP H 1 L doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
IMS-EF/E_2_PM/22 Procesný manažment 5 39sP H 1 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety študijného programu podnikové manažérske systémy (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_2_FM/22 Finančný manažment 5 39sP H 1 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
IMS-EF/E_2_ISMHVP/22 Informačné systémy na meranie a hodnotenie výkonnosti podniku 5 39sP H 1 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_2_LOG/22 Logistika ! 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/E_2_MI/22 Manažment inovácií 5 39sP H 2 Z Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_2_MS/22 Marketingové stratégie 5 39sP H 1 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_2_SMEBOZP/22 Systémy manažérstva environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 5 39sP H 2 Z Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_2_SMKAP/22 Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle ! 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_2_SRK/22 Štatistické riadenie kvality 5 39sP H 1 L doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/E_2_TUR/22 Trvalo udržateľný rozvoj 5 39sP H 1 L doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/E_2_USZ/22 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti 5 39sP H 1 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_2_VSZKVV/22 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 5 39sP H 2 Z Ing. Jana Janičková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_2_ORaj/22 Business Negotiations (Obchodné rokovania) 4 26sP H 1, 2 Z M.A. David Cole, PhD.
IMS-EF/E_2_IMLaD/23 Invenčný manažment likvidity a dlhu 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/E_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
IMS-EF/E_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_2_MU/22 Manažérske účtovníctvo 4 26sP H 1 L Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_2_MaMSVP/22 Modelovanie a meranie strategickej výkonnosti podniku 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_2_TH/22 Teória hier 4 26sP H 1 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/DE_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2