Študijný plán - Schválený

študijný program: financie (III. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety (min. 36 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_FE_SJ/22 Finančná ekonómiaPP 8 26sP H 1 Z prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_TF_SJ/22 Teórie financiíPP 8 26sP H 1 Z doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_FM_SJ/22 Finančný manažmentPP 8 26sP H 1 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
KFÚ-EF/FIN3_MEVP1_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 1 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
KFÚ-EF/FIN3_MEVP2_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 2 6 20sP H 1 L prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety (min. 18 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_EMI_SJ/22 Ekonómia a manažment inováciíPP 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
KKMaIS-EF/FIN3_AFME_SJ/22 Aplikovaná finančná makroekonometriaPP 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KE-EF/3_MiE_SJ/22 Mikroekonómia 6 20sP H 1, 2 Z doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_ME_SJ/22 Monetárna ekonómia 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_VF_SJ/22 Verejné financie 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_ZM1_SJ/22 Zahraničná mobilita 1 6 20sP H 1, 2 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KE-EF/3_MaE_SJ/22 Makroekonómia 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_BF_SJ/22 Behaviorálne financie 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
KFÚ-EF/FIN3_HVPaVP_SJ/22 Hodnotenie verejných programov a verejných politík 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_MF_SJ/22 Medzinárodné financie 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_ZM2_SJ/22 Zahraničná mobilita 2 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KKMaIS-EF/FIN3_KF_SJ/22 Kvantitatívne financie 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 6 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_EA1_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 1 3 10sP H 1, 2 Z doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KKMaIS-EF/3_KMSR_SJ/22 Kvantitatívne metódy v systéme R 6 20sP H 1, 2 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KVEaRR-EF/3_ODVSR_SJ/22 Open data v strategickom rozvoji 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_EA2_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 2 3 10sP H 1, 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KOJK-EF/3_AW_SJ/22 Akademické písanie v angličtine 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KVEaRR-EF/3_EaMS_SJ/22 Ekonomika a manažment služieb 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Vedecká časť

Blok - Vedecká časť: povinné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_PSMK_SJ/22 Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR) 30 Abs 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Blok - Vedecká časť: povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_AZRDVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia domáceho výskumného projektu 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_AZRMVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia medzinárodného výskumného projektu 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_AsaUTm_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (menej ako 1 AH) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_AsaUTn_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (nad 1 AH) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_Cd_SJ/22 Citácia doma 1 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_Cz_SJ/22 Citácia v zahraničí 3 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_Cz_sw_SJ/22 Citácia v zahraničí (Scopus, WOS) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_OSrcd_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (doma) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_OSrcz_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (v zahraničí) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_PrVCd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (doma) 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_PrVCz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (v zahraničí) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_PrVZd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (doma) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_PrVZz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (v zahraničí) 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_SaMd_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (domácej) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_SaMz_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (zahraničnej) 20 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_VVOPd_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (doma) 3 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/FIN3_VVOPz_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (v zahraničí) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Ďalšie aktivity

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 60 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KFÚ-EF/FIN3_PDPaDS_SJ/22 Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 SS 2
KFÚ-EF/FIN3_DPaO_SJ/22 Dizertačná práca a jej obhajoba 40 OB 4