Ekonomická fakulta

Prebiehajúce konania

9. 6. 2020Kološta Stanislav, Ing., PhD., téma: Tvorba a využitie agregovaných indexov pri vyhodnocovaní vybraných verejných politík

Ukončené konania

1. 12. 2020Huňady Ján, Ing., PhD., téma: Daňové a regulačné zaťaženie podnikov v krajinách EÚ a ich vplyv na podnikové investície
4. 12. 2019Vinczeová Miroslava, Ing., PhD., téma: Analýza využívania vybraných cudzích zdrojov financovania v malých a stredných podnikoch
29. 11. 2018Fiľa Milan, Ing. PhD., téma: Hodnotenie podnikateľského prostredia s akcentom na začínajúce podnikateľské subjekty v SR
27. 3. 2018Šebová Ľubica, Ing., PhD., téma: Osobitosti uplatnenia finančného kontrolingu v hoteloch na Slovensku
27. 3. 2018Vitálišová Katarína, Ing., PhD., téma: Využitie nástrojov verejnej politiky v lokálnom rozvoji
4. 1. 2018Malá Denisa, Ing., PhD., téma: Zelený produkt ako výsledok logistických aktivít podniku
4. 1. 2018Závadská Zuzana , Ing., PhD., téma: Rozvoj manažmentu výroby podniku podľa koncepcie Industry 4.0
30. 3. 2017Minárová Martina , Ing., PhD., téma: Etické správanie manažérov - významný determinant budovania dôvery v podniku
30. 3. 2017Murray Svidroňová Mária, Ing., PhD., téma: Neziskový sektor a sociálne bývanie
19. 6. 2015Sedliačiková Mariana, Ing., PhD., téma: Finančný kontroling v malých a stredných podnikoch - teória a prax
19. 6. 2015Halásková Renáta, Ing., Ph.D., téma: Standardizace ve vybraných odvětvích veřejných služeb
19. 6. 2015Štrangfeldová Jana , Ing., PhD., téma: Aplikácia metódy Obalovej analýzy dát (DEA) v zdravotníctve
31. 10. 2014Hiadlovský Vladimír , Ing., PhD., téma: Finančná analýza v praxi malých a stredných podnikov
14. 4. 2014Pompurová Kristína , Ing. PhD., téma: Dopyt obyvateľov Slovenska po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu
5. 12. 2013Musová Zdenka, Ing. PhD., téma: Inovatívne prístupy v spoločensky zodpovednom marketingu
5. 12. 2013Jalinik Mikolaj, dr. Inž. , téma: Agritourism in multifunctional development of rural regions (Agroturistika v multifunkčnom rozvoji vidieckych regiónov)
11. 4. 2013Gavurová Beata , Ing. PhD. MBA, téma: Využitie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako nástroja zvyšovania hospodárnosti nemocníc v SR
11. 4. 2013Halásková Martina, Ing. Ph.D., téma: Zabezpečovanie verejných služieb v štátoch Európskej únie
11. 4. 2013Wszendybyl-Skulska Ewa, dr. Ing., téma: The essence and importance of human capital measurement in the hotel industry (Podstata a význam merania ľudského kapitálu v hotelierstve)

Filozofická fakulta

Prebiehajúce konania

26. 8. 2020Huťková Anita, PhDr., PhD., téma: Všeobecnolingvistické aspekty prekladu
2. 3. 2020Taliga Miloš, Mgr., PhD., téma: Epistemologická vs. metodologická teória argumentácie

Ukončené konania

5. 12. 2019Čáp Juraj, Mgr., PhD., téma: Filozoficko-axiologické aspekty ľudskej smrteľnosti a problém eutanázie a asistovanej samovraždy
23. 11. 2019Schmidt Martin, Mgr., PhD., téma: Modality, významy a zákony prírody
11. 7. 2019Hruboň Anton, PhDr., PhD. , téma: Alexander Mach. Radikál z povolania.
20. 3. 2019Klimová Katarína, Mgr., PhD., téma: Na rozhraní komunikácie a persuázie. Modely a stretégie odborného diskurzu.
12. 12. 2018Nagy Imrich, Mgr., PhD., téma: Erazmovci na Slovensku
10. 5. 2018Syrný Marek, PhDr., PhD., téma: Osobnosti slovenskej politiky v zlomových obdobiach rokov 1938-1949
10. 5. 2018Stachurska Anna, M.A. PhD., Mgr. , téma: In search of usage labels in English lexicographic theory and practice
30. 5. 2016Stachurska Anna, Mgr., PhD., téma: On a lexicographic account of selected women terms
20. 7. 2015Kuśnierz Cezary, dr., téma: Hierarchia cieľov telesnej výchovy podľa názorov učiteľov a žiakov v juhozápadnom Poľsku
31. 5. 2015Tański Marek, dr., téma: Antrophological and axiological aspocts of the concept of man from the perspektive oh Kazimierz Obuchowski
10. 11. 2014Zeleňák Eugen , Mgr., PhD., téma: Tri výklady narativizmu Franka Ankersmita
10. 11. 2014Rapčíková Tatiana , PhDr., PhD., téma: Etický prístup zdravotníckych pracovníkov k vybraným skupinám pacientov v nemocničnom prostredí
30. 10. 2014Vallová Elena, PhDr., PhD., téma: Podstata, formovanie a všeobecno-lingvistické trendy terminológie z oblasti životného prostredia
11. 6. 2014Džambová Anna , PhDr., PhD. , téma: Fónicko-funkčná charakteristika suprasegmentálnych javov
30. 4. 2014Pupiš Martin, PaedDr., PhD., téma: Využitie hypoxického tréningu v príprave chodcov
30. 4. 2014Šuch Juraj, PhDr., PhD., téma: Medzi historickým realizmom a historickým konštruktivizmom
30. 4. 2014Olchowa Gabriela , Mgr., PhD. , téma: Systém oslovovania v poľskom a slovenskom jazyku na začiatku 21. storočia
30. 4. 2014Hadzik Andrzej , dr., téma: Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich rekčnú účasť na športe fanúšikov medzinárodných športových podujatí
19. 12. 2013Matula Pavol, Mgr., PhD., téma: Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938-1939
19. 12. 2013Jesenská Petra, PaedDr., PhD., téma: Interdisciplinárne aspekty obohacovania a kultivovania slovnej zásoby slovenčiny prostredníctvom anglicizmov.
5. 11. 2013Bartoszewski Jakub, dr., téma: Meeting of the philosopher with the reality.On research of Mordecai Roshwald’s philosophical thought (Stretnutie s filozofom reality. Štúdie filozofického myslenia Mordecai Roshwalda)
5. 11. 2013Lomenčík Július, PaedDr., PhD., téma: Literárna a didaktická komunikácia v diachrónnom a synchrónnom kontexte stredoškolskej edukácie
29. 7. 2013Wollner Ulrich, Mgr., PhD., téma: Problematika demokracie a starostlivosti o seba v Platónovom dialógu Gorgias
20. 5. 2013Zadarko Emilián, dr, téma: Životný štýl študentov Karpatského Euroregiónu v asociácii pohybových aktivít vo voľnom čase
20. 5. 2013Prusik Katarzyna, dr., téma: Vplyv zdravotne orientovaného tréningu na pozitívne zdravie 50-80 ročných žien
20. 5. 2013Fruhaufová Eva, Mgr., PhD., téma: Problémové miesta vo vyučovaní slovenského jazyka a slohu
20. 5. 2013Bendíková Elena, PaedDr., PhD., téma: Vplyv pohybových programov s náčiním na oporný a pohybový systém žiačok
31. 1. 2013Chovancová Katarína, PhDr., PhD., téma: Sprostredkovaná komunikácia

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Prebiehajúce konania

4. 3. 2021Kováčová Natália, PhDr., PhD., téma: Úskalia voličského hlasu a možnosti jeho posilnenia v zastupiteľskej demokracii v podmienkach SR
1. 3. 2021Rošteková Mária , PaedDr., PhD., téma: Význam bolonského procesu pre euro-maghrebskú integráciu

Ukončené konania

24. 11. 2020Kucharčík Rudolf, PhDr., PhD., téma: O zahraničnej politike Charla de Gaulla
25. 6. 2020Bolečeková Martina, PhDr., PhD., téma: Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky medzinárodných vzťahov
2. 10. 2019Kováčová Eleonóra, PhDr., PhD., téma: Decentralizácia verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Vplyv decentralizačného procesu na výkon a riadenie územnej samosprávy
6. 6. 2018Masár Dušan, Ing., PhD., téma: Komparatívna analýza marketingových prístupov pôsobiacich v komerčnej a verejnej oblasti fungovania spoločensko-politických procesov
26. 6. 2015Ušiak Jaroslav, Mgr., PhD., téma: Strategická kultúra ako faktor formovania modernej bezpečnostnej politiky štátov Vyšehradskej štvorky
20. 2. 2015Gołoś Michał , dr., téma: Koncepcja spoleczeństwa obywatelskiego Edmunda Burke´a i Thomasa Paine´a (Koncepcia občianskej spoločnosti Edmunda Burkeho a Thomasa Paina)
9. 1. 2015Tökölyová Tatiana, PhDr. PhD., téma: Zahraničná politika Nového Zélandu a jej vymedzenie v teórii zahraničnej politiky malého štátu
30. 9. 2014Tamene Getnet, Mgr. PhD., téma: Current International Relations and Politics of the Transatlantic Alliance: (Ir)Relevance to the Emerging New Global Order
17. 6. 2014Rosůlek Přemysl, PhDr., Ph.D., téma: Kritická reflexe normativních teorií secese. Allen Buchanan a jeho kritici
26. 3. 2014Kazanský Rastislav, PhDr., PhD., téma: Súčasné problémy výskumu medzinárodných konfliktov a kríz a ich riešenia
3. 12. 2013Abrahám Samuel, M.A., PhD., téma: Kríza európskej identity: v zrkadle strednej Európy a Slovenska

Fakulta prírodných vied

Prebiehajúce konania

2. 3. 2021Švajda Juraj, Ing., PhD., téma: Aktuálne vybraté problémy ohrozenia a ochrany biodiverzity v antropocéne

Ukončené konania

28. 9. 2020Pokorný Milan, PaedDr., PhD., téma: Integral Trees and Integral Complete Multipartite Graphs
16. 5. 2017Šamajová Helena , RNDr., PhD., téma: Asymptotické vlastnosti riešení systémov funkcionálnych diferenciálnych rovníc
22. 4. 2016Papčo Martin, PaedDr., PhD., téma: Kategoriálny prístup k pravdepodobnosti
24. 9. 2015Karabáš Ján , Mgr. PhD., téma: Discrete Group Actions: Algorithms and Applications
22. 5. 2015Dorociaková Božena , Mgr. RNDr. PhD., téma: Existenčné a kvalitatívne vlastnosti riešení funkcionálnych diferenciálnych rovníc s oneskorením
5. 12. 2013Jukl Marek, Mgr., RNDr., PhD., téma: Geometrie nad lokálními algebrami a jejich vybrané aplikace
30. 4. 2013Špitalský Vladimír , Mgr. RNDr. PhD., téma: Dynamika na jednorozmerných kontinuách : minimálne množiny, tranzitívnosť a entropia
9. 1. 2013Hliněná Dana, Mgr. RNDr. PhD., téma: Fuzzy množiny a ich aplikácie

Pedagogická fakulta

Prebiehajúce konania

11. 1. 2021Orosová Renáta , PaedDr., PhD., téma: Mikroedukatívny model rozvoja reflexívnych kompetencií budúcich učiteľov

Ukončené konania

6. 4. 2021Šoltésová Viktória, PaedDr., PhD., téma: Múdroslovné výroky v Ježišovom učení
11. 11. 2019Hladík Jakub, Mgr., Ph.D., téma: Multikulturní kompetence v terciárním vzdělávaní v podmínkách ČR
26. 9. 2019Rozim Robert, PaedDr., PhD., téma: Efektivita vzdelávacieho štandardu v predmete telesná a športová výchova v primárnom stupni vzdelávania
23. 4. 2019Dulovics Mário, PhDr., PhD., téma: Online rizikové správanie detí a mládeže a možnosti jeho prevencie v školskom prostredí
28. 11. 2018Kaliský Ján, Mgr., PhD., téma: Etické východiská implementácie ekologických hodnôt do kurikula etickej výchovy
25. 4. 2018Bělík Václav, PhDr., Ph.D., téma: Problematika prevence rizikového chování u žáků základních a středních škol a možnosti její profesionalizace v českém prostředí
25. 4. 2018Kubiatko Milan, PaedDr., PhD., téma: Vzťah žiakov základných škôl a gymnázií k vybraným skupinám predmetov
23. 11. 2017Huľová Zlatica , PaedDr., PhD., téma: Technické vzdelávanie a postoje učiteľov k obsahu pracovného vyučovania vo 4. ročníku na primárnom stupni školy
3. 7. 2017Rovňanová Lenka, PaedDr., PhD., téma: Kvalita učiteľa v kontexte koncepcií edukácie a emocionálnej inteligencie: perspektíva žiakov a študentov učiteľstva
14. 2. 2017Gabzdyl Jolanta, dr, téma: Kvalita učebných úloh v primárnom vzdelávaní
10. 12. 2015Zelenková Anna , PhDr., PhD., téma: Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Ekonómia, manažment a cestovný ruch
10. 12. 2015Oelszlaeger-Kosturek Beata, Dr, téma: Nové kontexty pôsobenia a činností učiteľa v procese primárnej edukácie. Teória a prax percepcie a prenosu informácií
29. 6. 2015Seberová Alena, Mgr., Mgr., Ph.D., téma: Úspěšnost v profesním životě učitelů
29. 6. 2015Lipnická Milena , PaedDr., PhD., téma: Špecifický prístup učiteľa v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí v materskej škole
27. 4. 2015Sirotová Mariana, Mgr., PhD., téma: Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese
27. 2. 2014Vančíková Katarína, PaedDr., PhD., téma: Multikultúrna výchova - jej miesto v súčasnej škole
5. 12. 2013Niklová Miriam, PhDr., PhD., téma: Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia – v teoretickej, legislatívnej a praktickej reflexii a jeho uplatnenie v praxi
5. 12. 2013Pavlov Ivan, PaedDr., PhD., téma: Profesijný rozvoj učiteľov na Slovensku
19. 9. 2013Kolodziejski Maciej, dr. PhD., téma: Hodnotenie na hodinách hudby na základnej škole
19. 9. 2013Bienkowska Izabela, dr, téma: Pedagogické a sociálne aspekty adaptácie osôb so zdravotným postihnutím v Poľsku a vo vybraných krajinách EÚ
19. 9. 2013Przybysz-Zaremba Malgorzata, Mgr. PhD., téma: Rodina, práca a vzdelávanie ako životný priestor žien
24. 5. 2013Babiaková Simoneta, PaedDr., PhD., téma: Autoevalvácia školy a učiteľa
24. 5. 2013Karcz Eugenia, dr, téma: Sociálno-pedagogické aspekty vzťahu lokálneho prostredia a výchovy v Poľsku na začiatku 21. storočia

Právnická fakulta

Prebiehajúce konania

-

Ukončené konania

19. 3. 2021Brunová Markéta, JUDr., PhD., LL.M., téma: Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
29. 9. 2020Ševcová Katarína, JUDr. PhD., téma: Prejudicialita v rozhodovacej činnosti civilných súdov
10. 12. 2018Kubinec Martin, JUDr. PhD., téma: Právne a ekonomické aspekty spoločnosti v kríze