Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ľubica
Priezvisko: Šebová
Rodné priezvisko: Vidličková
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma habilitačnej práce: Osobitosti uplatnenia finančného kontrolingu v hoteloch na Slovensku
Dátum doručenia žiadosti: 28. 11. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolventka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, rok 2001, odbor: 8.1.1. cestovný ruch
PhD.: rok 2005, odbor 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, téma: Likvidita a jej vplyv na finančnú stabilitu hotela
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
október 2005 – súčasnosť: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela odborná asistentka
október 2001 – september 2005: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela interná doktorandka
máj 2002 – september 2003: Swissôtel Chicago, Chicago, Illinois, USA profesionálny stážista
september 2001 – máj 2007: Benetus, Veľký Krtíš
asistentka audítora
február – jún 2001: Bratislavská informačná služba, Bratislava stážistka
jún – september 2000: New England Aquarium, Boston, Massachusetts, USA stážistka – gastronomická prevádzka a catering
jún – september 1998:Kurhotel Ruchti, Füssen, Nemecko
profesionálna stážistka
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného odboru cestovný ruch so zameraním na Kontroling podnikov cestovného ruchu, Ekonomiku podniku cestovného ruchu, Manažment ubytovacích služieb, Technológiu služieb cestovného ruchu, Procesný manažment v cestovnom ruchu, Manažment cieľového miesta, Destination management (v anglickom jazyku), lektor predmetu Managing Operations Strategically (v anglickom jazyku) pre MBA štúdium (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Nottingham Business School v Nottinghame)

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
-
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy:
a) doma 35
b) v zahraničí 24
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
22. 3. 2018 o 9.00 hod.
Zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
22. 3. 2018 o 9.00 hod.
Zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
Fakulta prevádzky, ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Motivácia účasti na organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie. Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t v študijnom odbore cestovný ruch
Ing. Ľubici Šebovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
27. 3. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
27. 3. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Gúčik - oponent.pdf,20. 2. 2018 13:44:07
Hajdúchová - oponent.pdf,13. 2. 2018 9:24:40
Šoltés - oponent.pdf,5. 3. 2018 9:36:00

 
Rozhodnutia

Výpis VR 22.3.18.pdf,3. 4. 2018 8:04:22
Výpis VR 7.12.17.pdf,12. 12. 2017 7:39:01

 
Prezenčné listiny

PL VR 22.3.18.pdf,23. 3. 2018 6:15:24
PL VR 7.12.2017.pdf,12. 12. 2017 7:36:17

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy