Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Vitálišová
Rodné priezvisko: Petríková
Rok narodenia: 1985
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Využitie nástrojov verejnej politiky v lokálnom rozvoji
Dátum doručenia žiadosti: 28. 11. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, odbor: Verejná ekonomika a služby
CSc./PhD.: 2011, Verejná ekonomika a služby, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, téma: Marketing vzťahov v podmienkach miestnej samosprávy)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Október 2017 - súčasnosť Odborná asistentka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
September 2015 – september 2017 Vedúca Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Máj 2014 – august 2015 Vedecko-výskumný pracovník; Inštitút ekonomických vied, Univerzita Mateja Bela,
Cesta na amfiteáter 2, Banská Bystrica
Október 2011 – august 2015 Odborná asistentka, tajomníčka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoj, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská
Bystrica
Apríl 2006 – marec 2009 Asistentka riaditeľky retailového centra a riaditeľa firemného centra Banská Bystrica
VOLKSBANK Slovensko, a .s , Dolná 27, 974 01 Banská Bystrica

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogická profilácia v rámci predmetov orientovaných na vybrané oblasti verejnej politiky, jej aktérov a nástroje, občiansku participáciu (predmet Verejná politika); uplatnenie marketingu rôznych oblastiach regionálneho rozvoja a verejnej správy (predmety Marketing úradu verejnej správy; Marketing území; Marketingová komunikácia územia; Marketingové stratégie rozvoja územia; Territorial marketing); na nové trendy v rozvoji územia a budovaní vzťahov s aktérmi v území (Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji; Kreatívne územia; Rozvojová spolupráca a pomoc; Strategies for Local Development) a oblasti spoločenského a diplomatického protokolu (predmet Spoločenský protokol).

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Kreatívne odvetvia ako zdroj nehmotných aktív v kontexte inteligentného rozvoja a inovácií / Anna Vaňová ... [et al.] ; rec. Ľudmila Nagyová, Beáta Meričková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 141 s. [6,31 AH]. - ISBN 978-80-557-1173-7
[VAŇOVÁ, Anna (20%) - BORSEKOVÁ, Kamila (20%) - COLE, David Austin (16%) - NEMEC, Juraj (8%) - MIŠKOVIČOVÁ, Andrea (16%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (20%) - NAGYOVÁ, Ľudmila (rec.) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (rec.)]. - Téma monografie je priamo prepojená s prioritami projektu VEGA 1/0680/14 Kreatívne odvetvia poskytujúce kľúčové nehmotné aktíva pre verejný sektor v kontexte inovácií a inteligentného rastu a sumarizuje teoretické a vybrané praktické poznatky skúmanej oblasti.

AAB02 Marketing vzťahov v miestnej samospráve / Katarína Vitálišová ; rec. Juraj Nemec, Daniel Klimovský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 227 s. [11,52 AH]. - ISBN 978-80-557-0924-6
[VITÁLIŠOVÁ, Katarína (100%) - NEMEC, Juraj (rec.) - KLIMOVSKÝ, Daniel (rec.)]

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 Innovative strategies of territorial development of V4: experience for Ukraine / Y. Savelyev ... [et al.] ; rec. Anatoliy Poruchnyk, Ivan Mytsenko, Ilia Hadzhynov. - 1. vyd. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 s. [10,85 AH]. - ISBN 978-966-457-390-6
[SAVELYEV, Yevhen (23%) - LISHCHYNSKYY, Ihor (24%) - LYZUN, Mariija (16%) - BORSEKOVÁ, Kamila (11%) - SOKOŁOWICZ, Mariusz (12%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (14%) - PORUCHNYK, Anatoliy (rec.) - MYTSENKO, Ivan (rec.) - HADZHYNOV, Ilia (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Verejná politika a úloha občana v nej / Katarína Vitálišová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 166 s. [7,99 AH]. - ISBN 978-80-557-1248-2
[VITÁLIŠOVÁ, Katarína (65%) - KOŽIAK, Radoslav (23%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (6%) - KRNÁČ, Jozef (6%)]

BCI02 Place marketing / Anna Vaňová, Katarína Vitálišová, Kamila Borseková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Mateja Bela - Belianum, 2017. - 96 s. [5,34 AH]. - Jazyková mutácia: Marketing územia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 98 s. ISBN 978-80-557-1296-3. - ISBN 978-80-557-1312-0
[VAŇOVÁ, Anna (34%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (33%) - BORSEKOVÁ, Kamila (33%) - NAGYOVÁ, Ľudmila (rec.) - KOŽIAK, Radoslav (rec.)]. - This university study text is an outcome of the KEGA no. 007UMB-4/2015 project titled “Marketing in regional and local development – creation of university study materials in Slovak and English in printed and electronic form”.

BCI03 Place marketing, public and nonprofit marketing: case studies / Anna Vaňová, Katarína Vitálišová, Kamila Borseková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 98 s. [5,90 AH]. - Jazyková mutácia: Prípadové štúdie z marketingu územia, z verejného a neziskového marketingu. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 100 s. ISBN 978-80-557-1297-0. - ISBN 978-80-557-1313-7
[VAŇOVÁ, Anna (33%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (34%) - BORSEKOVÁ, Kamila (33%) - NAGYOVÁ, Ľudmila (rec.) - KOŽIAK, Radoslav (rec.)]. - KEGA research project No. 007UMB-4/2015: Marketing in regional and local development – creation of university study materials in Slovak and English in printed and electronic form, and it was performed by the members of the Department of Public Economics and Regional Development and the Research and Innovation Centre at the Faculty of Economics, Matej Bel University.

BCI04 Manažment, marketing a výskum trhu / Marcela Kovaľová ... [et al.] ; rec. Janka Táborecká-Petrovičová, Lucia Hrubalová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 274 s. [19,81 AH]. - ISBN 978-80-557-1018-1
[KOVAĽOVÁ, Marcela (22%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (14%) - HVOLKOVÁ, Lenka (8%) - MARČEKOVÁ, Radka (16%) - POMPUROVÁ, Kristína (10%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (14%) - KAŠČÁKOVÁ, Alena (9%) - NEDELOVÁ, Gabriela (7%) - TÁBORECKÁ PETROVIČOVÁ, Janka (rec.) - HRUBALOVÁ, Lucia (rec.)]

BCI05 Výkladový slovník ekonomických pojmov : vysokoškolské skriptá / Lenka Hvolková ... [et al.] ; rec. Mária Seková, Katarína Dubcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2015. - 152 s. [4,72 AH]. - ISBN 978-80-557-1019-8
[HVOLKOVÁ, Lenka (16%) - GUNDOVÁ, Petra (6%) - HRONEC, Martin (6%) - HUŇADY, Ján (6%) - KAŠČÁKOVÁ, Alena (6%) - KNAPKOVÁ, Miroslava (6%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (6%) - MARČEKOVÁ, Radka (6%) - MAZÚROVÁ, Barbora (6%) - NEDELOVÁ, Gabriela (6%) - POMPUROVÁ, Kristína (6%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (6%) - VALLUŠOVÁ, Anna (6%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (6%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (6%) - SEKOVÁ, Mária (rec.) - DUBCOVÁ, Katarína (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávania.

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy:
a) doma 7
b) v zahraničí 26
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
1. 3. 2018 o 11.00 hod.
Zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
1. 3. 2018 o 11.00 hod.
Zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
Filozofická fakulta TrnU v Trnave


 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Využitie nástrojov verejnej politiky v lokálnom rozvoji“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t v študijnom odbore verejná ekonomika a služby
Ing. Kataríne Vitálišovej, PhD.


 
Dátum skončenia habilitačného konania:
27. 3. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
27. 3. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Klus - oponent.pdf,20. 2. 2018 13:45:08
Uramová - oponent.pdf,13. 2. 2018 9:23:44
Žárska - oponent.pdf,13. 2. 2018 9:23:38

 
Rozhodnutia

Výpis VR 22.3.18.pdf,3. 4. 2018 8:05:42
Výpis VR 7.12.17.pdf,12. 12. 2017 7:37:37

 
Prezenčné listiny

PL VR 22.3.18.pdf,23. 3. 2018 6:15:10
PL VR 7.12.2017.pdf,12. 12. 2017 7:36:04

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy