Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Marek
Priezvisko: Syrný
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: Slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce: Osobnosti slovenskej politiky v zlomových obdobiach rokov 1938-1949
Dátum doručenia žiadosti: 9. 11. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 2003, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied;

PhDr.: 2005, odbor: história, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied; téma rigoróznej práce: Základné spoločensko-politické problémy Slovenska v rokoch 1945-1947 na stránkach ústredného tlačového orgánu Komunistickej strany „Pravda“ a ústredného tlačového orgánu Demokratickej strany „Čas“;

PhD.: 2008, odbor: slovenské dejiny, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied; téma dizertačnej práce: Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948.

- študijný pobyt SAIA, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Praha, ČR; február – máj 2006 (prednášky, konzultácie k čs. dejinám 20. storočia);

- učiteľská mobilita CEEPUS, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, ČR; november 2014.

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2003, ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, učiteľ, dejepis-zemepis;

2003-2006, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, doktorand, výberové semináre zo slovenských dejín 20. storočia;

2012-súčasnosť, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, vysokoškolský pedagóg (Politické dejiny Európy a sveta I, II, III; Slovenské dejiny).

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Svetové a slovenské dejiny 20. storočia s dôrazom na politicko-spoločenský vývoj v rokoch 1938-1948 a na slovenský exil po roku 1948.

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie: 2 (celkový rozsah 36,95 AH)

AAB01 Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944 : náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Povstaní / Marek Syrný ; rec. Vojtech Korim, Martin Mocko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Múzeum SNP ; Banská Bystrica, 2013. - 336 s. [16,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0673-3
AAB02
Slovenskí demokrati 44-48: kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948/ Marek Syrný;rec. Jan Rychlík, Štefan Šutaj.- 1. vyd.- Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2010.- 403 s. [20,15 AH]. - ISBN 978-80-970238-5-0
2. učebnica: 1 (rozsah 15,00 AH)

ACB01 Slovenské dejiny : 20. storočie : vysokoškolská učebnica / Marek Syrný ; rec. Karol Fremal, Matej Hanula, Marian Uhrin. 1. diel, (1900-1945). - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 238 s. [15,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1178-2

3. skriptá: -
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 43
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 147
Recenzie v zahraničných publikáciách – 1
Recenzie v domácich publikáciách – 1
Súčet: 195
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
27.03.2018, 10.00 hod. zasadačka dekana FF UMBv Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
27.03.2018, 10.00 hod. zasadačka dekana FF UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dejín FF UK v Prahe
prof. PhDr. Robert Letz, PhD., Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
PREDSEDA HABILITAČNEJ KOMISIE
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., FF UMB v Banskej Bystrici
ČLENOVIA KOMISIE
doc. paedDR. Martin Pekár, PhD.- FF UPJŠ Košice
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO slovenské dejiny
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 5. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
S účinnosťou docentského dekrétu od 10. 05. 2018
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

POsudok Letz,1. 2. 2018 11:57:21
Posudok Rychlik,1. 2. 2018 11:59:38
Posudok Šutaj,1. 2. 2018 11:56:34

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie č. 1,27. 2. 2018 10:36:19
Rozhodnutie č. 2,14. 5. 2018 8:05:01

 
Prezenčné listiny

Prezenčka 1,12. 3. 2018 9:03:05
Prezenčná listina 2,14. 5. 2018 8:08:21

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy