Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Václav
Priezvisko: Bělík
Rodné priezvisko: -
Rok narodenia: 1979
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Problematika prevence rizikového chování u žáků základních a středních škol a možnosti její profesionalizace v českém prostředí
Dátum doručenia žiadosti: 19. 1. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2009: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor: Pedagogika (PhDr.)
2007: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Pedagogika (Ph.D.)
2004: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor: učitelství pro 2. stupeň – zeměpis
2003: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor: Sociální pedagogika (Mgr.)
2001: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor: Sociální pedagogika (Bc.)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2004 – dosud: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie, odborný asistent, od roku 2012 vedoucí katedry
2002 – 2003: Základní škola Kostelec nad Orlicí, učitel 2. stupně ZŠ - zeměpis, tělesná výchova, občanská nauka
2003 – 2005: Základní škola Všestary, učitel 2. stupně ZŠ - zeměpis, tělesná výchova
2005 – 2007: Základní škola Veltrusy, učitel 2. stupně ZŠ - zeměpis, tělesná výchova

2017 – dosud: Spolupráce s Policií ČR na realizaci praxí, závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia a výzkumech
2012 – dosud: Spolupráce s neziskovou organizací Semiramis z.ú. v oblasti realizace primární prevence rizikového chování na základních školách v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji
2012 – dosud: Spolupráce s Městem Svitavy – odborem prevence na realizaci preventivních aktivit na školách v regionu a na realizaci praxí.
2010 – dosud: Spolupráce s Městem Hradec Králové – odborem školství na realizaci preventivních aktivit na školách v Královéhradeckém regionu

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Rizikové chování a jeho prevence v terciárním vzdělávání pedagogů / Václav Bělík; rec. Tomáš Čech, Juraj Kalnický. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 124 s. [6,20 AH]. ISBN 978-80-7435-237-9.

BAB01 Slovník sociální patologie / Václav Bělík ... [et al.] ; rec. Peter Ondrejkovič, Jitka Skopalová. Praha : Grada Publishing, 2017. 120 s. [7,50 AH]. ISBN 978-80-271-0599-1
[BĚLÍK, Václav (33%) - HOFERKOVÁ, Stanislava (20%) - KRAUS, Blahoslav (20%) - ANTL, Miroslav (3%) - HUBERT, Jan (3%) - JEDLIČKOVÁ, Iva (3%) - KASAL, Josef (3%) - KUČÍREK, Jiří (3%) - PELCÁK, Stanislav (3%) - RASZKOVÁ, Tereza (3%) - ŠIMKOVÁ, Eva (3%) - ŠPRACHALOVÁ, Lucie (3%) - ONDREJKOVIČ, Peter (rec.) - SKOPALOVÁ, Jitka (rec.)]

BAB02 Slabikář finanční gramotnosti / Ivan Noveský ... [et al.] ; rec. Jiří Mikeš, Miriam Prokešová ... [et al.]. Praha : COFET, 2009. 448 s. [19,10 AH]. ISBN 978-80-254-4207-4

BCI01 Sociální patologie a prevence pro studenty učitelských oborů / Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus, Václav Bělík ; rec. Stanislav Pelcák, Mário Dulovics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. 146 s. [7,50 AH]. ISBN 978-80-
[HOFERKOVÁ, Stanislava (34%) - KRAUS, Blahoslav (33%) - BĚLÍK, Václav (33%) - PELCÁK, Stanislav (rec.) - DULOVICS, Mário (rec.)]

BCI02 Examples of good practice in the prevention of social deviance / Václav Bělík ; rec. Stanislava Hoferková, Stanislav Pelcák. Brno : Tribun EU, 2015. 60 s. [3,15 AH]. ISBN 978-80-263-0980-2
[BĚLÍK, Václav (100%) - HOFERKOVÁ, Stanislava (rec.) - PELCÁK, Stanislav (rec.)]

BCI03 Tvorba odborné práce : určeno studentům sociálních oborů / Václav Bělík ; rec. Blahoslav Kraus, Jiří Kučírek, Petr Sýkora, Václav Víška. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 65 s. [3,25 AH]. ISBN 978-80-7041-503-0
[BĚLÍK, Václav (100%) - KRAUS, Blahoslav (rec.) - KAČÍREK, Jiří (rec.) - SÝKORA, Petr (rec.) - VÍŠKA, Václav (rec.)]

ACB01 Prevence rizikového chování ve školním prostředí : pro studenty pomáhajících oborů / Václav Bělík, Stanislava Hoferková ; rec. Blahoslav Kraus, Mário Dulovics. Brno : Tribun EU, 2016. 141 s. [7,05 AH]. ISBN 978-80-263-1015-0

ACB02 Tvorba odborné práce : vysokoškolská učebnice pro studenty sociálně pedagogických oborů / Václav Bělík, Stanislava Hoferková ; rec. Blahoslav Kraus, Tereza Raszková. Brno : Tribun EU, 2016. 121 s. [6,25 AH]. ISBN 978-80-263-1021-1 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
doma počet 40
zahraničí počet 18
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
25.4.2018 o 10.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
25.4.2018 o 10.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FHV ŽU Žilina
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., FVP SU Opava
doc. PhDr. Jiří Nemec, Ph.D., PF MU Brno
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedecko-výskumnej, publikačnej, pedagogickej činnosti i úrovne habilitačnej prednášky vyjadrila v tajnom hlasovaní súhlasné stanovisko a odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schváliť PhDr. Václava Bělíka, Ph.D. za docenta v odbore Pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
25. 4. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 25.4.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Škoda.pdf,4. 5. 2018 13:03:13
Posudok prof. Emmerová.pdf,4. 5. 2018 13:03:03
Posudok prof. Kraus.docx,4. 5. 2018 13:02:56

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Bělík 25.4.2018.docx,4. 5. 2018 13:05:07
Výpis Dr. Bělík.docx,4. 5. 2018 13:04:56

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy