Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Dušan
Priezvisko: Masár
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1970
Názov študijného odboru: politológia
Téma habilitačnej práce: Komparatívna analýza marketingových prístupov pôsobiacich v komerčnej a verejnej oblasti fungovania spoločensko-politických procesov
Dátum doručenia žiadosti: 9. 1. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. 1994, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave, odbor učiteľstvo ekonomických predmetov (1989-1994)
PhD. 2009, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor podnikový manažment (2002-2009)

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1994 – 1997: Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava
1997 - Stredná veterinárna škola, Bratislava
1997 – 2001: Obchodná akadémia Liberta, Bratislava
2002 – 2004: Obchodná akadémia, Hrobákova ul., Bratislava
2002 – 2012: Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií
2010 – doteraz: Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha, Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie, Bratislava
2009 – doteraz: Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Sládkovičovo
od r. 2011 do 2014 – Slovakian manager academy, Gajova 4, 811 09 Bratislava
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Makroekonómia, marketing, verejná politika a verejná správa
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia 3 (za uchádzača 14,2 AH)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB1 Problémy marketingu vo verejnom sektore / Dušan Masár. - 1. vyd. - Sládkovičovo, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy : Vysoká škola v Sládkovičove, 2013. - 164 s. – ISBN 978-80-89267-94-1. [Masár, Dušan (100%)] 7,8 AH

AAB2 Teoretické a praktické otázky prístupu verejného marketingu / Dušan Masár, Ján Králik. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. - 130 s.- ISBN 978-80-8167-045-9. [Masár, Dušan (50%) - Králik, Ján (50%)] 3,1 AH

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB1 Optimalizácia verejného sektoru pomocou politického a sociálneho marketingu / Dušan Masár. In: Možnosti zvyšovania efektívnosti ekonomiky a správy spoločnosti v SR (vybrané otázky) / Oskar Novotný a kol. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2013. - S. 91-158. [Masár, Dušan (100%)] 3,3 AH

2. učebnica: -

3. skriptá 2 (za uchádzača 8,8 AH)

BCI Skriptá a učebné texty
BCI1 Manažment / Dagmar Pinková, Ingrid Fröhlichová, Dušan Masár. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2003. - 141 s. - ISBN 80-7160-174-8. [Masár, Dušan - PINKOVÁ, Dagmar - FRÖHLICHOVÁ, Ingrid] 2,3 AH

BCI2 Základy marketingu / Dušan Masár. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 136 s. - ISBN 978-80-7160-286-6. [Masár, Dušan (100%)] 6,5 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch: 22
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 24
[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (wos, scopus): 7
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (wos, scopus): 0
Spolu: 53
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
25.4.2018 o 10,30 hod., spoločenská miestnosť Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
25.4.2018 o 10,30 hod., spoločenská miestnosť Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
3. doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – predsedníčka komisie, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
2. doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a jej obhajoby odporúča VR FPVaMV v Banskej Bystrici schváliť menovanie Ing. Dušana Masára, PhD. za docenta v odbore politológia.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
6. 6. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Schválenie udelenia titulu docent v odbore politológia Vedeckou radou FPV a MV UMB v Banskej Bystrici
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Horvath.pdf,5. 2. 2019 14:38:32
Posudok - doc. Jankelova.pdf,5. 2. 2019 14:38:41
Posudok - prof. Koper.pdf,5. 2. 2019 14:38:49

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni VR - otvorenie.pdf,5. 2. 2019 14:48:06
Vypis z uzneseni VR - ukoncenie.pdf,5. 2. 2019 14:48:12

 
Prezenčné listiny

Prezencna_listina_VR_otvorenie.pdf,20. 2. 2018 14:12:06
Prezencna_listina_VR_ukoncenie.pdf,12. 6. 2018 10:27:29

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy