Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Anna
Priezvisko: Stachurska
Rodné priezvisko: Wlodarczyk
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: In search of usage labels in English lexicographic theory and practice
Dátum doručenia žiadosti: 1. 8. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2010 Universita Rzeszów, Poľsko
- PhD in English linguistics (Sociolinguistic Variation in English as Reflected in Current Pedagogical Lexicographic Works)

2006 St. Clement`s University-MA in TEFL (nostrificated at the
University of Rzeszów, Poland in 2008)

1998 Katolícka Univerzita v Lubline
- MA v odbore pedagogika
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Vyššia Škola Biznisu 2003-2006
- vedúca oddelenia cudzích jazykov
- prednášajúca

Univerzita Humanitných a Technologických vied Kazimierza Pułaskiego v Radome, Filologicko - pedagogická fakulta:

- Vedúca katedry moderných jazykov (od 26. 02. 2015 – do 10.2016)
- Vedúca katedry anglistiky ( od 11. 2016 - doteraz)
- odborný asistent 01.06. 2010 - doteraz

- zástupca riaditeľa Filologicko-pedagogického Inštitútu
01.10. 2010 – 28.02.2012

- prodekanka pre štúdium na Filologicko-Pedagogickej fakulte od 01. 03. 2012 – doteraz
Univerzita Humanitných a Technologických vied Kazimierza Pułaskiego v Radome:
- odborná asistentka – Filozoficko-pedagogický inštitút od 01.06.2010 – 20.02.2012
- odborná asistentka – Filologicko-pedagogická fakulta od 01.03.2012 - doteraz
- prednášky: Úvod do jazykovedy, deskriptívnej gramatiky anglického jazyka, sociolingvistiky, Úvod do psycholingvistiky, vybraných okruhov lexikografie, praktickej anglickej lingvistiky
- prodekanka pre štúdium na Filologicko-pedagogickej fakulte od 01. 03. 2012 – doteraz
- v študijnom odbore filológia, študijnom programe anglická filológiá:
je autorkou novozavedených predmetov :
- Úvod do lingvistiky
- Vybrané problémy lexikografie,
- Vybrané problémy lingvistiky,
- Úvod do psycholingvistiky,
- Deskriptívna gramatika anglického jazyka,
- Didaktika anglického jazyka,
- kontrastívna gramatika
- praktická výučba anglického jazyka,
- Prednáška - promócie,
- Jazyková analýza textu,
- Celkovy ústny preklad
- Bc Seminár,
- MA Seminár.

-semináre
- bakalársky seminár,
- magisterský seminár

-viedla 125 bakalárskych prác, 67 diplomových

-koordinátor pedagogických praxí


 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Lingvistika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB: Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. Włodarczyk-Stachurska A., (2011) On Sociolinguistic Variation: The Case of English Women Terms. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, (AH 10)
ACB Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, ACB, BCI)
1. Włodarczyk-Stachurska, A., (2014) Rudiments of Lexicography and Sociolinguistics. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, (AH 10)
BCI Skriptá a učebné texty (BCI)
1. Stachurska A., (2016) The handbook of sociolinguistics. Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego,
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Štatistika: kategória ohlasov
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 25
Súčet: 36
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
24. 04. 2018; o 10. 00 hod. zasadačka dekana FF UMB
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
24. 04. 2018; o 10.00 hod. zasadačka dekana FF UMB
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. PhDr. Adela Bohmerová, PhD. M.A. FF UK v Bratislave
prof. OĽGA Byessonová, DrSc., FF UCM v Trnave
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., FF UMB v B. Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. FF UMB v B. Bystrici
doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., FF UK v Bratislave
prof. dr hab. Henryk Kardela, Univerzita M. C. Sklodowskej v Lubline
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 5. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
S účinnosťou docentského dekrétu od 10. 05. 2018
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Biloveský posudok,12. 3. 2018 7:57:53
Bohmerová posudok,12. 3. 2018 7:58:18
Byessonová posudok,12. 3. 2018 7:58:40

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie 1,12. 3. 2018 8:08:09
Rozhodnutie č. 2,14. 5. 2018 8:16:14

 
Prezenčné listiny

Prezenčka 1,12. 3. 2018 8:07:15
prezenčná listina č. 2,14. 5. 2018 8:17:41

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy