Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Robert
Priezvisko: Rozim
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1964
Názov študijného odboru: Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Efektivita vzdelávacieho štandardu v predmete telesná a športová výchova v primárnom stupni vzdelávania
Dátum doručenia žiadosti: 6. 4. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1983-1988 FTVŠ UK Bratislava, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: telesná výchova - branná výchova (Mgr.
1989 PF Banská Bystrica, štátna rigorózna skúška (PaedDr.)
1995-2002 FTVŠ UK Bratislava, doktorandské štúdium (PhD.)

Ďalšie vzdelávanie
2008 Slovenská informatická spoločnosť, Certifikát ECDL Štart
2011 UMB Banská Bystrica, Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.9. 1988 asistent, KTV PF Banská Bystrica
1988-1989 základná prezenčná vojenská služba
1989-1992 odborný asistent, KTV PF Banská Bystrica
1992-2008 odborný asistent, KTVŠ PF UMB Banská Bystrica
2008-2014 odborný asistent, KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica
2014-trvá odborný asistent, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
vysokoškolský učiteľ
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
AAB
autor - 1 (6,30 AH)
spoluautor - 1 (5,10 AH)
BAB
spoluautor - 1 (5,35 AH)

Vysokoškolské učebnice
spoluautor - 2 ( 16,20 AH, 11,90 AH)

Skriptá a učebné texty
spoluautor - 4 (5,24 AH, 5,40 AH, 5,99 AH, 5,70 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
- citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 3
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 36
- citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 81
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
26. 9. 2018 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
26. 9. 2018 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Prerušenie habilitačného konania:
začiatok 28.11.2018
ukončenie 06.09.2019
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD., FF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Michal Belej, CSc., FŠ PU Prešov
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., PF UKF Nitra
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., PF UKF Nitra
doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D., FTK UP Olomouc
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
26. 9. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 26.09.2019
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Novotná.docx,3. 10. 2018 6:31:09
Posudok prof. Belej.pdf,3. 10. 2018 6:31:18
Posudok prof. Šimonek.pdf,3. 10. 2018 6:31:24

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Rozim 25.4.2018.docx,3. 10. 2018 6:32:40
Výpis Dr. Rozim 26.9.2018.docx,3. 10. 2018 6:32:53
Výpis Dr. Rozim 28.11.2018.docx,18. 12. 2018 11:41:14

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy