Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milan
Priezvisko: Fiľa
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1984
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Hodnotenie podnikateľského prostredia s akcentom na začínajúce podnikateľské subjekty v SR
Dátum doručenia žiadosti: 7. 6. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 2007, odbor: Ekonomika poľnohospodárstva, špecializácia Financie, FEM SPU Nitra
PhD. - 2010, odbor: Ekonomika a manažment podniku, FEM SPU Nitra
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2007 – 2010 Doktorand, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
2007 – 2007 Špecialista rozvoja ľudských zdrojov, SAMSUNG Electronics Slovakia
2008 – 2010 Project manager HR & Development, SAMSUNG Electronics Slovakia
2010 – 2015 Odborný asistent, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre
2014 – 2015 Odborný garant aktivity národného projektu, CVTI SR
2016 – trvá Odborný asistent, Ústav ekonomiky a manažmentu, UKF v Nitre
2017 – trvá Odborný koordinátor, Slovak Business Agency

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- Prednášková činnosť a vedenie cvičení/seminárov na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre počas doktorandského štúdia.
Predmety: Podnikové informačné systémy, Daňová sústava, Verejné financie a daňové systémy.
- Prednášková činnosť a vedenie cvičení/seminárov na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre s orientáciou na predmety ekonomického zamerania a oblasti podpory z prostriedkov EÚ
Predmety: Európska Únia, Politika EÚ v oblasti podpory malého a stredného podnikania, Európske rozvojové programy v poľnohospodárstve, Spoločenská komunikácia a Komunikácia s verejnosťou)

- Prednášková činnosť a vedenie cvičení/seminárov na Ústave ekonomiky a manažmentu UKF v Nitre s orientáciou na predmety ekonomického zamerania a oblasti podnikovej ekonomiky, podpory podnikania a financií.
Predmety: Podnikateľský plán, Projektový manažment - Teória a prax projektov EŠIF, Podnikové financie, Finančná gramotnosť, Finančný manažment)

- Garant predmetu: Politika EÚ v oblasti podpory malého a stredného podnikania obdobie: 2011 – 2015, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

- Prednášková činnosť v anglickom jazyku v rámci predmetov European Union, European Development Programmes, EU policy in SME Support ako aj v rámci Erasmus programu (European Integration, Funds of EU)

- Vedenie bakalársky a diplomových prác: 52 úspešne ukončených študentov, z toho 33 diplomových a 19 bakalárskych prác
Zameranie záverečných prác: Inovácie, podpora MSP a podnikania, Využitie fondov EÚ, nezamestnanosť. Zoznam prác je osobitnou prílohou žiadosti.

- Ďalšia prednášková a lektorská činnosť: Projektový manažment, Time management, Komunikácia v tíme a Možnosti využívania fondov EÚ v rámci vybraných kurzov a tréningov v súkromnej a verejnej sfére (Trnavská univerzita, Trnavský samosprávny kraj, SAMSUNG Electronics Slovakia, Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, GEODATA, Automobilový klaster Slovensko a iné)

- Realizácia vyžiadanej prednášky v rámci odbornej medzinárodnej konferencie Logistika 2013 – Téma prednášky: Financing of Different OP in EU

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB – VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. TÓTHOVÁ, VERONIKA – FIĽA, MILAN. 2014. DIVERZIFIKÁCIA AKO MANAŽÉRSKO-EKONOMICKÝ NÁSTROJ ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 142 s. -- ISBN : 978-80-552-1277-7. /podiel 4,20 AH/

ACB – VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. SCHWARCZ, PAVOL A KOL. 2011. PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH FINANCOVANIE. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. -- 277 s. : grafy, obr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0596-0 (brož.). /podiel 2,48 AH/
2. RUMANOVSKÁ, ĽUBICA...[ET AL.]. 2012. POZNAJ EÚ, SI JEJ SÚČASŤOU ! Lektori: Anna Bandlerová, Imrich Okenka. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 223 s. : grafy, ilustr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0927-2 (brož.). /podiel 3,67 AH/
3. KUČERA, MILAN – FIĽA, MILAN – LÁTEČKOVÁ, ANNA – STUCHLÝ, PETER. 2017. PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 209 s.: grafy, ilustr., tab. -- ISBN : 978-80-552-1723-9 /podiel 6,09 AH/
4. FIĽA, MILAN – PAPCUNOVÁ, VIERA. 2018. PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Teória a prax projektov EŠIF. Nitra: UKF v Nitre, 2018. 158 s.: grafy, ilustr., tab. -- ISBN : 978-80-558-1270-0 /podiel 5,36 AH/
BCI – SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
1. RUMANOVSKÁ, ĽUBICA...[ET AL.]. 2013. HRAJ SA A ŠTUDUJ V EÚ! / [elektronický zdroj] / -- Nitra : Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU, 2013. -- 1 DVD-ROM (200 s.); [100] s. príl. : ilustr. -- Vydané v rámci projektu Jean Monnet "Európska integrácia v slovenských školách", č. projektu : 357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS - Learning EU at School. -- ISBN 978-80-552-0976-0. /podiel 1,25 AH/

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie doma: 15 (z toho 4 SCI)
Citácie v zahraničí: 24 (z toho 14 SCI)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
29. 11. 2018 o 9.00 hod.
zasadačka 3
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
29. 11. 2018 o 9.00 hod.
zasadačka 3
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene

 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing Ľubica Lesáková, PhD. predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
Vysoká škola medzinárodného podnikania IMS v Prešove
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Fakulta managementu UK v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že habilitant spĺňa všetky kritériá stanovené na habilitačné konanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku Ing. Milanovi FIĽOVI, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
29. 11. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od
29. 11. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Marková - oponent.pdf,7. 11. 2018 6:54:58
Potkány - oponent.pdf,6. 11. 2018 13:59:38
Vodák - oponent.pdf,26. 10. 2018 14:17:13

 
Rozhodnutia

Výpis VR 15.6.18.pdf,20. 6. 2018 10:43:39
Výpis VR 29.11.18.pdf,3. 12. 2018 10:52:34

 
Prezenčné listiny

PL VR 15.6.18.pdf,14. 8. 2018 9:14:06
PL VR 29.11.18.pdf,3. 12. 2018 10:49:29

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy