Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martin
Priezvisko: Kubinec
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: 3.4.10 Obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce: Právne a ekonomické aspekty spoločnosti v kríze
Dátum doručenia žiadosti: 1. 6. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 2002, odbor: právo,
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr.: 2003, odbor: právo,
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhD.: 2005, odbor: Obchodné a finančné právo, Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
téma dizertačnej práce:
Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností


2013: absolvent kurzu: Kurz vysokoškolskej pedagogiky, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici


 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2002-2003 - interný doktorand
2003-2006 - asistent
2006- súčasnosť – odborný asistent
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Komenského 20, 974 01, Banská Bystrica,
Slovenská republika
2006 - súčasnosť: advokát, Banská Bystrica
2006 - súčasnosť: konkurzný správca, Banská Bystrica

Pedagogická profilácia: vyučované predmety, prednášková činnosť - taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity Právnickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (stupeň štúdia, názov):
Odbor: Právo:
a) III. ročník (Bc.): Hospodárske právo
b) I. ročník (Mgr.): Obchodné právo I, Obchodné právo II, Právo cenných papierov, Právo obchodných spoločností, Hospodárske právo
c) II. ročník (Mgr.): Aktuálne otázky obchodného práva, Aktuálne otázky súkromného práva, Klinika obchodného práva

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
obchodné právo, právo obchodných spoločností, konkurzné právo, nekalá súťaž
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia: 10 (za uchádzača 29,76 AH)

ABB Niekoľko úvah o právnej úprave exekučného konania voči fyzickým osobám / Martin Kubinec.
In Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 92-147 [3,15 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABB Porušenie zmluvných povinností a jeho následky / Martin Kubinec, Lenka Ušiaková. tretia časť, hlava 1, diel 10 (§ 365 - § 386).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 123-190 [3,40 AH].
[KUBINEC, Martin (50% - 1,70AH) - UŠIAKOVÁ, Lenka (50%)]

ABB Jednoduchá spoločnosť na akcie / Mojmír Mamojka ml. ... [et al.]. druhá časť, hlava 1, diel 6 (§ 220h - § 220zl).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 923-974 [3,23 AH].
[MAMOJKA, Mojmír (31%) - LYSINA, Tomáš (17%) - ZELENÁKOVÁ, Mirka (17%) - KUBINEC, Martin (35%-1,13 AH)]

ABB Kríza / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 67a - § 69b).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 250-332 [4,10 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABB Likvidácia spoločnosti / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 70 - § 75a).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 332-362 [3,01 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABB Všeobecné ustanovenia / Martin Kubinec. druhá časť, hlava 1, diel 1 (§ 56 - § 67).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 175-249 [3,75 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABB Nekalá súťaž / Martin Kubinec. prvá časť, hlava 5, diel 2 (§ 44 - § 52).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 125-166 [4,15 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABB Akciová spoločnosť / Tomáš Lysina ... [et al.]. časť druhá, hlava 1, diel 5 (§ 154 - § 220g).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 1. zväzok, §1 - § 260. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-065-2. - S. 590-922 [16,65 AH].
[LYSINA, Tomáš (47%) - ZELENÁKOVÁ, Mirka (46%) - PODHOREC, Ivan (3%) - MAMOJKA, Mojmír (2%) - KUBINEC, Martin (2%-0,33 AH)]

ABA Orgány a organizačná štruktúra štátneho podniku / Martin Kubinec. 7. kapitola.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 223-278 [4,34 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

ABA Zrušenie, likvidácia a zánik štátneho podniku / Martin Kubinec. 8. kapitola.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 279-335 [4,10 AH].
[KUBINEC, Martin (100%)]

2. učebnica: 1 (za uchádzača 9,26 AH)

ACB Základy práva proti nekalej súťaži / Martin Kubinec. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica. 2018. ISBN: 978-80-557-1410-3, 165 str.
[KUBINEC, Martin (100%)]

3. skriptá: 0
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 1
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 25
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 132
Súčet: - 158
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
03. 12. 2018 o 11,00 hod., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, m. č. 224
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
03. 12. 2018 o 11,00 hod., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, m. č. 224
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, ČR

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.,
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava,

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda habilitačnej komisie:
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia:
Prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi JUDr. Martinovi KUBINCOVI, PhD. vedecko-pedagogický titul:

docent v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
10. 12. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení zmeny, rektor UMB udelil titul docent, vystavením dekrétu s účinnosťou od
10. 12. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Martina Kubinca PhD. - doc. Ďurica.docx,6. 9. 2018 11:16:28
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Martina Kubinca PhD. - prof. Mamojka ml..doc,6. 9. 2018 11:16:46
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Martina Kubinca PhD. - prof. Marek.docx,6. 9. 2018 11:16:52

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 11. júna 2018 ,4. 7. 2018 11:10:05
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 10. decembra 2018,18. 12. 2018 10:57:54

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 11. júna 2018 ,4. 7. 2018 11:10:49
Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 10. decembra 2018 ,18. 12. 2018 10:58:30

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy