Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Imrich
Priezvisko: Nagy
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce: Erazmovci na Slovensku
Dátum doručenia žiadosti: 14. 3. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 1995, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: dejepis
– latinčina, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
PhD.: 2006, odbor: všeobecné dejiny, Univerzita Komenského v
Bratislave, Filozofická fakulta; téma dizertačnej práce: Reinterpretácia
ideálu antického vladára u Erasma Rotterdamského
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1995 - 2000, Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici,
učiteľ, dejepis - latinčina;
1996 – 2000, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, vysokoškolský
učiteľ, (Latinský jazyk);
1997 – 2000, Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici, vysokoškolský
učiteľ (Normatívna gramatika latinčiny, Normatívna gramatika gréčtiny,
Dejiny antiky, Medievalistika);
2000 – súčasnosť, Filozofická fakulta UMB, vysokoškolský učiteľ (Dejiny
starovekého Blízkeho východu, Dejiny antického Grécka a Ríma,
Latinský jazyk, Základy latinčiny, Latinčina v humanitných vedách,
Kresťanskí humanisti a zrod nového veku).
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Antické tradície v humanizme a renesancii, dielo Erazma
Rotterdamského a jeho percepcia na území Slovenska, dielo Mateja Bela,
novolatinské písomníctvo, dejiny knižnej kultúry.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie: 2 (celkový rozsah 20,09 AH)
AAA01 Erazmus Rotterdamský a jeho svet : (úvahy o dobe, človeku a
spoločnosti 16. storočia) / Imrich Nagy ; rec. Eva Frimmová, Daniel
Škoviera. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo
Słowaków w Polsce, Univerzta Mateja Bela, 2012. - 179 s. - ISBN 978-83-
7490-521-3 [12,89 AH]
AAB01 Erazmovci na Slovensku / Imrich Nagy ; rec. Eva Frimmová,Daniel Škoviera.-1. vydanie-Banská Bystrica: BELIANUM.Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017.-140 s.- ISBN 978-80-557-1293-2 [7,2 AH]

2. učebnica:-
3. skriptá: 2 (celkový rozsah 6,43 AH)
BCI01 Náčrt latinskej gramatiky/Imrich Nagy.- 1. vyd.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja bela, 1998.- 59 s. - 250 výt. .- ISBN 80-8055-178-2[3 AH]

BCI02 Učebný materiál pre vzdelávací kurz Latinčiny: názov aktivity: jazykové znalosti/Imrich Nagy;rec. Emanuel Jirkal, Zuzana Mičková.- 1. vyd.- Banská bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011.-62 s. ISBN 978-80-557-0178-3 [3,43 AH]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 13
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 91
Rezencie v zahraničných publikáciách:5
Recenzie v domácich publikáciách: 13
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
21. 11. 2018 o 11.00 hod. zasadačka dekana F 021, FF UMB
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
21. 11. 2018 o 11. 00 hod. zasadačka dekana F 021, FF UMB
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.; FF UK Bratislava
PhDr. Eva Frimmová, DrSc., Historický ústav SAV Bratislava
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Historický ústav SAV Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., KHI FF UMB, Banská Bystrica - predseda
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.; FF Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.; FF UK Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO slovenské dejiny
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
12. 12. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
S účinnosťou docentského dekrétu od 12. 12. 2018
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

posudok Frimmová,21. 9. 2018 9:33:04
posudok Lengyelová,21. 9. 2018 9:04:35
posudok Škoviera,21. 9. 2018 9:33:33

 
Rozhodnutia

uznesenie č.2,19. 12. 2018 9:12:17
uznesenie č. 1,19. 12. 2018 9:11:52

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina 1,19. 12. 2018 9:38:05

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy