Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Klimová
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Na rozhraní komunikácie a persuázie. Modely a stretégie odborného diskurzu.
Dátum doručenia žiadosti: 30. 4. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 1998, odbor: moderná neslovanská filológia, špecializácia: taliansky jazyk a literatúra; prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia: anglický jazyk a kultúra, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr.: 2001, odbor: medzinárodné vzťahy a diplomacia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

PhD.: 2008, odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: romanistika (taliansky jazyk), téma dizertačnej práce: Problematika aspektuálnosti v slovenskom a talianskom jazyku (kompozičná interpretácia vidových fenoménov
2008 - Doplnkové pedagogické štúdium – učiteľstvo odborných predmetov
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2003 - Univerzita La Sapienza v Ríme, Taliansko - Päťmesačný študijný a výskumný pobyt - štipendium Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky
2009 - Univerzita La Sapienza v Ríme, Taliansko - Šesťmesačný študijný a výskumný pobyt - štipendium Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky
2013 - Univerzite Roma Tre v Ríme, Taliansko - Šesťmesačný študijný a výskumný pobyt - štipendium Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky
2006 - Univerzita v Barcelone, Španielsko - Dvojmesačný študijný a výskumný pobyt - štipendium Ministerstva zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 1. 10. 1998 – súčasnosť - odborná asistentka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Katedra romanistiky (FF UMB v Banskej Bystrici):
Predmety:
Úvod do lingvistiky a literárnej vedy TJ
Foneticko-fonologický seminár TJ
Morfológia TJ
Syntax TJ 1
Syntax TJ 2
Textová lingvistika
Kapitoly z porovnávacej lingvistiky
Vybrané kapitoly zo súčasného talianskeho jazyka 1
Vybrané kapitoly zo súčasného talianskeho jazyka 2
Interkultúrna komunikácia
Metodika prekladu TJ
Audiovizuálny preklad
Konzekutívne tlmočenie
Odborný preklad TJ
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Všeobecná, porovnávacia a aplikovaná lingvistika so zameraním na taliansky jazyk.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. MONOGRAFIE
AAA Questioni di aspetto verbale : un confronto tra italiano e slovacco / Katarína Klimová. - 1. vyd. - Rím : Aracne Editrice, 2012. - 176 s. [8,80 AH]. - ISBN 978-88-548-5344-7
AAB Valenčné potencie slovies v kontraste / M. Zázrivcová ... [et al.] ; rec. Ján Holeš, Daniel Vojtek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 292 s. [16,45 AH]. - ISBN 978-80-557-1176-8
[ZÁZRIVCOVÁ, Monika (52%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (15%) - RÁČKOVÁ, Lucia (12%) - VESELÁ, Dagmar (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (4%) - KLIMOVÁ, Katarína (3%) - OČENÁŠ, Ivan (2%) - HOLEŠ, Jan (rec.) - VOJTEK, Daniel (rec.)]. - Vydanie tejto publikácie bolo podporené grantovým projektom VEGA č. 1/0084/14.
2. –
3. SKRIPTÁ
BCI "L´italiano e lo slovacco: capitoli di una comparazione linguistica". 1 vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela-Belianum, 2015, 102 s. /5,10 AH/, ISBN 978-80-0950-5. Recenzenti: Massimo Arcangeli, Natália Rusnáková
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 8
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 31
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 30
Recenzie v zahraničných publikáciách – 2
Recenzie v domácich publikáciách – 2
Súčet: 73
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
31.1.2019 o 10. 00 hod. v zasadačke dekana F 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
31.1.2019 o 10. 00 hod. v zasadačke dekana F 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Massimo Arcangeli, PhD., FF UMB v B. Bystrici
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitre
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D., Filozoficko-prírodovedecká fakulta SU v Opave, ČR
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., Filozofická fakulta UMB v B. Bystrici - predseda
prof. Patrice Pognan, PhD., Univerzita Paris - Sorbonne IV. v Paríži
doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore všeobecná jazykoveda Mgr. et Mgr. Kataríne Klimovej,PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
20. 3. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v ŠO všeobecná jazykoveda. Docentský dekrét č. 168
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok prof. Massimo Arcangeli, PhD.,27. 3. 2019 8:12:45
Oponentský posudok prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.,27. 3. 2019 8:13:20
Oponentský posudok doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.,27. 3. 2019 8:19:45

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia č. 2/1/2018 VR FF UMB zo dňa 10.5.2018 k návrhu oponentov, zloženie komisie a témy habilitačnej prednášky.,27. 3. 2019 8:42:58
Výpis uznesenia č. 4/1/2019 VR FF UMB zo dňa 14.3.2019 o rozhodnutí udeliť titul docent,27. 3. 2019 8:45:59

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina zo zasadnutia Habilitačnej komisie dňa 31.1.2019 ,27. 3. 2019 9:18:26
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 14.3.2019,27. 3. 2019 9:18:56

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy