Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ján
Priezvisko: Kaliský
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Etické východiská implementácie ekologických hodnôt do kurikula etickej výchovy
Dátum doručenia žiadosti: 12. 9. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2000 - magister v odbore učiteľstva filozofie a nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte UKF v Nitre;
2008 – doktor filozofie (PhD.) v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre

Ďalšie vzdelávanie
• 2014 – Moral- und Demokratiekompetenz fördern mit der Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion – dotácia 40 hodín – organizoval Pädagogisches Zentrum der Bistümer im Lande Hessen, Nemecko;
• 2013 – Vysokoškolská pedagogika – dotácia 70 hodín – organizoval UMB Banská Bystrica;
• 2018 - Metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia – dotácia 40 hodín – organizovalo Centrum filozofie pro děti pri Katedre pedagogiky Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;
• 2012 – Filozofie pro deti v teorii a praxi – dotácia 50 hodín – organizoval Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;
• 2012 – Štatistické metódy pre spoločenské a humanitné vedy – dotácia 30 hodín – organizoval UMB Banská Bystrica;
• 2011 – Srdce na dlani (výchovno-preventívny program proti násiliu v školách) – dotácia 8 hodín – organizoval Profkreatis, Bratislava;
• 2015 – Kurz prvej pomoci - 8 hodín - organizoval UMB Banská Bystrica;
• 2015 – Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku – 6 hodín – organizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť;
• 2017 – Tréning nenásilnej komunikácie – 16 hodín – organizoval certifikovaný tréner Ing. P. Kukliš a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica;
• 2017 – Kombinované školenie Vedúcich, Školiteľov a Hodnotiteľov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu – 20 hodín – organizovala Národná kancelária programu Dofe v Bratislave;
• 2017 – Tréning nenásilnej komunikácie II – 16 hodín – organizoval certifikovaný tréner Ing. P. Kukliš a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• 2011 – súčasnosť, odborný asistent, Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB v B. Bystrici (s prestávkou materskej dovolenky od 1.8.2016 do 13.2.2017);
• 2008 – 2011, vedúci katedry, Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB v B. Bystrici;
• 2005 – 2008, odborný asistent, Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB v B. Bystrici;
• 2005 – 2006, odborný asistent, Bankovní Institut Vysoká škola, pobočka Banská Bystrica, Cesta na Štadión 7, 974 04 Banská Bystrica;
• 2004 – 2005, vedecký pracovník a knihovník, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9;
• 2004, výkon civilnej vojenskej služby ako IKT pracovník, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9;
• február – jún 2004, učiteľ, Jazykovej škole GLI, Robotnícka 2, Banská Bystrica;
• 2000 – 2004, interný doktorandský študent Katedry filozofie FF UKF v Nitre;
• september 2000, učiteľ, ZŠ Nemecká;
• február - máj 2000, učiteľ, Jazyková škola Sophia, Obchodná 2, Nitra;
• február – jún 1998, učiteľ, SOU Potravinárske, Cabajská 5, Nitra;
• február – jún 1997, učiteľ, ZŠ Cyrila a Metoda, Farská ul., Nitra;

Priebeh pedagogickej činnosti:
2005 – súčasnosť, Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
2005 – 2006, Bankovní Institut Vysoká škola, vyučované predmety: metodológia výskumu v sociálnych a ekonomických vedách;
2004 – 2005, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, predmety: Nemčina pre zamestnancov, Literárne stretnutia (pre verejnosť), Stretnutia s filozofiou (pre verejnosť);
február – jún 2004, Jazyková škola, GLI, predmety: anglický jazyk;
2000 – 2004, interný doktorand Katedry filozofie FF UKF, predmety: dejiny filozofie (pre mnohé odbory na celej univerzite);
september 2000, ZŠ Nemecká, predmety: nemecký jazyk;
február - máj 2000, Jazyková škola Sophia, predmety: nemecký jazyk;
február – jún 1998, SOU Potravinárske, predmety: nemecký jazyk;
február – jún 1997, ZŠ Cyrila a Metoda, predmety: nemecký jazyk;
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie: 6
AAB Skepticizmus v renesančnej filozofii / Ján Kaliský ; rec. Ján Šlosiar, Anna Ondrejková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. - 102 s. - ISBN 978-80-557-0517-0.KALISKÝ, Ján (5 AH, 100%)
AAB Morálny vývin stredoškolskej mládeže / Lada Kaliská, Ján Kaliský, Katarína Čižmáriková ; rec. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, Zlatica Vašašová, Petra Lajčiaková; vedec. red. Soňa Kariková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - CD-ROM, 128 s. [6,11 AH]. - ISBN 978-80-557-0643-6. KALISKÁ, Lada (17%) - KALISKÝ, Ján (3,05 AH; 50%) - ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína (33%) – 6,11 AH;
AAB Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách / Vojtech Korim ... [et al.] ; rec. Soňa Kariková, Erich Petlák. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. - 189 s. - ISBN 978-80-557-0007-6. KORIM, Vojtech (13%) - ANDROVIČOVÁ, Zlata (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (13%) - HANESOVÁ, Dana (12%) - KALISKÝ, Ján (1,33 AH; 13%) - KYSEĽOVÁ, Janka (12%) - POLIACH, Vladimír (13%) - VALICA, Miroslav (12%) – 10,25 AH;
AAB Človek človeku : k prameňom etickej výchovy / Martin Brestovanský ... [et al.] ; rec. Pavel Vacek, Igor Lomnický. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 338 s. [16,95 AH]. - ISBN 978-80-8082-978-0
BRESTOVANSKÝ, Martin (14%) - DOJČÁR, Martin (3%) - GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, Jaroslava (8%) - KALISKÝ, Ján (1,19 AH; 7%) - KUSÝ, Peter (1%) - GIUSEPPE, Mari (3%) - GIUSEPPE, Milan (3%) - PODMANICKÝ, Ivan (14%) - RAJSKÝ, Andrej (6%) - SÁDOVSKÁ, Anna (10%) - SMÉKAL, Vladimír (4%) - SZELIGA, Peter (4%) - ŠULEKOVÁ, Mária (14%) - WIESENGANGER, Marek (9%)
AAB Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy / Ivan Podmanický, Andrej Rajský (et al.) ; rec. Erich Peták, Vladimír Smékal. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - 300 s. [13,15 AH]. - ISBN 978-80-8082-804-2.PODMANICKÝ, Ivan (10%) - RAJSKÝ, Andrej (10%) - BRESTOVANSKÝ, Martin (20%) - DOJČÁR, Martin (7%) - JABLONSKÝ, Tomáš (4%) - KALISKÝ, Ján (1 AH; 11%) - KRÍŽOVÁ, Oľga (2%) - KUDLÁČOVÁ, Blanka (4%) - LENCZOVÁ, Terézia (3%) - LOMNICKÝ, Igor (4%) - OLIVAR, Roberto Roche (7%) - SÁDOVSKÁ, Anna (7%) - VACEK, Pavel (8%) - WIESENGANGER, Marek (3%)– 13 AH;
BAB Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy / Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Ján Kaliský, Terézia Rohn, Ľubica Hajnalová Buvalová, Gabriela Bradová ; rec. Soňa Kariková, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. - 170 s. - ISBN 978-80-557-0326-8. VALICA, Miroslav (23%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (35%) - KALISKÝ, Ján (1,48 AH; 13%) - ROHN, Terézia (17%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (7%) - BRADOVÁ, Gabriela (5%) – 11,35 AH;

2. učebnice: 1
ACB Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách / Ján Kaliský ; rec. Vasil Gluchman, Vojtech Korim. - 1. vyd. - Banská Bystrica : PF UMB v Banskej Bystrici, 2009. - 140 s. - ISBN 978-80-8083-904-8. KALISKÝ, Ján (7 AH, 100%)

3. skriptá: 2
BCI Ekologické hodnoty v etickej výchove / Ján Kaliský ; rec. Peter Krchnák, Ľubica Predanocyová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - 76 s. - ISBN 978-80-557-0670-2. KALISKÝ, Ján (100 %, 3,28 AH)
BCI Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy v ZŠ : metodický materiál pre učiteľov ZŠ / Barbora Baďurová, Ján Kaliský ; rec. Eva Poláková, Michal Bartko, Lenka Matejková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 228 s. [13,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1238-3 BAĎUROVÁ, Barbora (60%) - KALISKÝ, Ján (5,2 AH, 40%)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 5
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 39
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 111
Recenzie v domácich publikáciách 5

Súčet 163

 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
28. 11. 2018 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
28. 11. 2018 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Oponenti:
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB BB
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PF UHK Hradec Králové
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., PF TU Trnava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB
Členovia:
prof. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD., PF TU Trnava
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., PF UK Bratislava
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava


 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
28. 11. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 28.11.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Rajský.pdf,12. 12. 2018 9:21:37
Posudok doc. Vacek.doc,12. 12. 2018 9:21:31
Posudok prof. Kariková.docx,12. 12. 2018 9:21:14

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Kaliský 26.9.2018.docx,12. 12. 2018 9:22:27
Výpis Dr. Kaliský 28.11.2018.docx,12. 12. 2018 9:22:43

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy