Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Eleonóra
Priezvisko: Kováčová
Rodné priezvisko: Mesíková
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: Politológia
Téma habilitačnej práce: Decentralizácia verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Vplyv decentralizačného procesu na výkon a riadenie územnej samosprávy
Dátum doručenia žiadosti: 17. 10. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2001 - Mgr. v odbore politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
2004 - PhDr. v odbore politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
2009 - PhD. v odbore teória politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2001-2004: vedecko-výskumný pracovník v Centre pre výskum medzinárodných vzťahov, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
2004-2007: asistentka na Katedre ekonomických vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
2007-2009: asistentka na Katedre politológie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
2009 - doteraz: odborná asistentka na Katedre politológie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Politológia, verejná politika a verejná správa
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
Verejná správa na Slovensku : úlohy a postavenie územnej samosprávy / Eleonóra Kováčová ; rec. Ján Koper, Svetozár Krno. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - 239 s. [15,64 AH]. - ISBN 978-80-557-0101-1
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%) - KOPER, Ján (rec.) - KRNO, Svetozár (rec.)].

Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky / Eleonóra Kováčová ; rec. Peter Škultéty, Martin Klus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 233 s. [14,49 AH]. - ISBN 978-80-557-0735-8
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%) - ŠKULTÉTY, Peter (rec.) - KLUS, Martin (rec.)]

Kapitoly v zahraničnej monografii:
Podoby občianskej participácie na Slovensku - možné hrozby a riziká / Eleonóra Kováčová.
In Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-78-1. - S. 226-243 [1,05 AH].
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%)]

Voľby na starostu obce v podmienkach Slovenskej republiky - Nové skutočnosti komunálnych volieb 2014 : 12. kapitola / Eleonóra Kováčová.
In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 275-295 [1,35 AH].
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%)]

Spolu: 32,53 AH

Vysokoškolské učebnice:
Verejná správa SR a jej súvislosti / Eleonóra Kováčová ; rec. Martin Klus, Ján Králik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - 194 s. [12,40 AH]. - ISBN 978-80-557-0299-5
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%) - KLUS, Martin (rec.) - KRÁLIK, Ján (rec.)]

The system of public administration in the Slovak Republic / Eleonóra Kováčová ; rec. Ján Králik, Branislav Kováčik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 168 s. [10,48 AH]. - ISBN 978-80-557-0965-9
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%) - KRÁLIK, Ján (rec.) - KOVÁČIK, Branislav (rec.)]

Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy / Eleonóra Kováčová ; rec. Branislav Kováčik, Ján Králik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2016. - 150 s. [8,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1202-4
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%) - KOVÁČIK, Branislav (rec.) - KRÁLIK, Ján (rec.)]

Kapitoly vo vysokoškolskej učebnici:
Supervision in public administration in the Slovak Republic / Eleonóra Kováčová.
In Public policy and public control / ed. Peter Terem ; rec. Oskar Novotný, Katarína Liptáková. Part I, Part II. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0979-6. - S. 131-146 [1,07 AH].
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%)]

Civic and social supervision in the Slovak Republic / Eleonóra Kováčová.
In Public policy and public control / ed. Peter Terem ; rec. Oskar Novotný, Katarína Liptáková. Part I, Part II. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0979-6. - S. 154-170 [1,03 AH].
[KOVÁČOVÁ, Eleonóra (100%)]

SPOLU: 33,48 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 11
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 32
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 64
Recenzie v domácich publikáciách - 5
SPOLU: 112
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
17.4.2019 o 10,00 hod., FPV a MV UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
17.4.2019 o 10,00 hod., FPV a MV UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD. - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. doc. PhDr. Tomáš Koziak PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
3. doc. Ing. Dušan Masár, PhD. - Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Náhradník:
1. doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. – predsedníčka, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
2. doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. – člen, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. doc. Ing. Jiří Dušek, PhD. – člen, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice
Náhradník:
1. doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA - Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky, jej obhajoby a splnenia požadovaných scientometrických kritérií odporúča VR FPVaMV v Banskej Bystrici schváliť menovanie PhDr. Eleonóry Kováčovej PhD. za docentku v odbore politológia.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
2. 10. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Schválenie udelenia titulu docent Vedeckou radou FPVaMV UMB
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Koziak.pdf,5. 2. 2019 15:06:37
Posudok - doc. Masar.pdf,13. 3. 2019 13:49:04
Posudok - prof. Koper.pdf,13. 3. 2019 13:49:13

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni VR - ukoncenie habilitacie.pdf,17. 10. 2019 10:00:09
Vypis z uzneseni VR - zacatie konania.pdf,17. 10. 2019 9:59:59

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina - udelenie titulu docent.pdf,15. 10. 2019 12:23:40
Prezencna listina_otvorenie konania.pdf,5. 12. 2018 16:22:31

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy