Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Anton
Priezvisko: Hruboň
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1989
Názov študijného odboru: slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce: Alexander Mach. Radikál z povolania.
Dátum doručenia žiadosti: 7. 11. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD:
8/2015, ŠO slovenské dejiny, FF UMB
PhDr:
2/2015, ŠO história, FF UMB
Mgr:
5/2012, ŠO história, FF UMB
Bc:
6/2010, ŠO história, FF UMB

2013
Tále: Personal and Professional Development planning Workshop I
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 9/2015 Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB v B. Bystrici, odborný asistent

9/2012-8/2015 katedra histórie- interný doktorand
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Spoločensko-politické a kultúrne dejiny Slovenska a strednej Európy v 20. storočí s dôrazom na obdobie rokov 1918-1945, komparatívne dejiny európskeho fašizmu
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie: 6 (AAA – 1, AAB – 5)

1. monografie: 6 (AAA – 1, AAB – 5)

HRUBOŇ, Anton: „Blaho vlasti – zákon najvyšší!“ Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938). Ružomberok : Historia nostra, 2015, 205 s. (11,91 AH)

HRUBOŇ, Anton: „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. Banská Bystrica : Múzeum SNP – AntOn Solutions, 2015, 222 s. (12,14 AH)

HRUBOŇ, A.: Hlinkova garda a partizáni. In: HRUBOŇ, A., KRIŠTOFÍK, J. (ed.): Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 109 – 149. (3,10 AH)

HRUBOŇ, Anton, RISTVEYOVÁ, Katarína: „Prinavrátené“ Komárno: Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku. Komárom „visszatért“: Társadalmi-politikai helyzetkép a város életéről 1938 – 1945 között, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre. Krakov – Ružomberok : Spolok Slovákov v Poľsku – Historia nostra, 2014, 128 s. (9,40 AH)

HRUBOŇ, Anton: Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 – 1945). Ružomberok : Historia nostra, 2012, 181 s. (7,88 AH)

HRUBOŇ, Anton: 5. poľná rota Hlinkovej gardy. Ružomberok : Historia nostra, 2010, 102 s. (3,50 AH)

2. učebnica: 1 (ACB – 1)

HRUBOŇ, A.: Cesty nemeckej kultúry v toku storočí (Historický prierez od počiatkov po prah súčasnosti). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2016, 224 s. (12,23 AH)

3. skriptá: 1 (BCI – 1)

HRUBOŇ, A. a kol.: Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve (Vybrané problémy). Banská Bystrica : Belianum, 2017, 160 s. (14,68 AH/autorský podiel 3,23 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a recenzie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 6

Citácie a recenzie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 0

Citácie a recenzie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 21

Citácie a recenzie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 73

Súčet: 100
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
22. mája 2019 o 10.00 hod, miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
22. mája 2019 o 10.00 hod, miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Historický ústav SAV v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici - predseda

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Historiský ústav SAV v Bratislave

doc. Mgr. Martin Veselý, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých škoách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent PhDr. Antonovi Hruboňovi, PhD. v študijnom odbore slovenské dejiny.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
11. 7. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v ŠO slovenské dejiny. Docentský dekrét č. 170
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

06_a_Posudok_Hetenyi_FF UKF_Hrubon_2019-03-13.pdf,10. 7. 2019 8:19:59
06_b_Posudok_Letz_PdF UK_Hrubon_2019-03-19.pdf,10. 7. 2019 8:20:09
06_c_Posudok_Kamenec_HU SAV_Hrubon_2019-03-22.pdf,10. 7. 2019 8:20:18

 
Rozhodnutia

04_Vypis z uznesenia VR_zo dna_2018-12-12_k navrhu tem prednasky_oponentov_zlozenie komisie.pdf,10. 7. 2019 8:22:36
15_Vypis z uznesenia VR FF UMB_hlasovanie o navrhu udelit titul_2019-06-20_sken.pdf,10. 7. 2019 8:22:19

 
Prezenčné listiny

10_a_Prezencna listina_HK_2019-05-22.pdf,10. 7. 2019 8:23:04
13_Prezencna listina_VR FF UMB_2019-06-20_sken.pdf,10. 7. 2019 8:23:11

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy