Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mário
Priezvisko: Dulovics
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1985
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Online rizikové správanie detí a mládeže a možnosti jeho prevencie v školskom prostredí
Dátum doručenia žiadosti: 15. 11. 2018
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2.9.2010 - 27.8.2013 Doktorandské štúdium(PhD.)
7.9.2011 – Rigorózna skúška Doctor philosophiae (PhDr.)
2.9.2008 – 25.5.2010 magisterské štúdium
2.9.2005 – 15.5.2008 bakalárske štúdium

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 1.9.2013 - Odborný asistent na Katedre Pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici:
Sociálna pedagogika 1
Sociálna pedagogika 2
Dejiny sociálnej pedagogiky
Preventívna práca s deťmi a mládežou
Práca s rizikovou mládežou
Sociológia výchovy a sociálna patológia
Informačné technológie a mediálna výchova
Sociológia výchovy
Profesijná etika
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť
Multikultúrna výchova
Probačná a mediačná služba
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
• Sociálna pedagogika
• Sociálna patológia
• Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických javov
• Mediálna výchova a rizikové aspekty mediálnej komunikácie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
DULOVICS, M. 2014. Špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školskom prostredí. Banská Bystrica : BELIANUM. 2014. ISBN 978-80-557-0718-1. (6,89 AH)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
EMMEROVÁ, I. – NIKLOVÁ, M. – DULOVICS, M. 2015. Základy mediálnej výchovy pre sociálnych pedagógov a pedagógov. Banská Bystrica : Belianum. 2015. 190 s. ISBN 978-80-557-0925-3. (3 AH)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
DULOVICS, M. 2012. Riziko vzniku mediálnych závislostí u žiakov základných a stredných škôl a možnosti ich prevencie z aspektu profesie sociálneho pedagóga. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. 2012. 94 s. ISBN 978-80-557-0424-1. (4,75 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 2
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 31
Citácie v domácich publikáciách neregistrované
v citačných indexoch: 60
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
3. 4. 2019 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
3. 4. 2019 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Oponenti:
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc., FHV ŽU Žilina
doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D., PF UHK Hradec Králové
doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD., PF UKF Nitra
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové
doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
23. 4. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 23.04.2019
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Belík.pdf,17. 4. 2019 10:36:37
Posudok doc. Hollá.pdf,17. 4. 2019 10:36:29
Posudok prof. Polonský.pdf,17. 4. 2019 10:36:20

 
Rozhodnutia

Výpis Dr. Dulovics 28.11.2018.docx,17. 4. 2019 10:38:05
Výpis Dr. Dulovics 3.4.2019.docx,17. 4. 2019 10:38:53

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy