Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miroslava
Priezvisko: Vinczeová
Rodné priezvisko: Petríková
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Analýza využívania vybraných cudzích zdrojov financovania v malých a stredných podnikoch
Dátum doručenia žiadosti: 16. 4. 2019
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1993, odbor ekonomika priemyslu
PhD.: 2009, odbor riadenie a ekonomika podnikov
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1/2018 – doteraz samostatne zárobkovo činná osoba (živnosť)
2/2003 – doteraz odborný asistent (Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela)
5/2005 – doteraz vedúca oddelenia ekonomiky a manažmentu podniku (Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela)
1998 - 12/2017 ekonóm, účtovník (Mgr. Otto Vincze, Lesnícka 755, Slovenská Ľupča)
9/1999 – 2/2003 ekonóm, účtovník (AS Slovakia s.r.o., Malachovská 94, Banská Bystria
1/1999 – 8/1999 spolupracujúca osoba (Mgr. Otto Vincze, Lesnícka 755, Slovenská Ľupča)
1995 – 08/2009 súdny prekladateľ pre anglický jazyk
12/1993 – 12/1998 vedúci ekonóm divízie obchodu a marketingu pre substancie (Biotika, a. s. Slovenská Ľupča
člen pracovnej skupiny spoločného podniku Biochem Marketing Ltd. Londýn (Biotika, a. s., Slovenská Ľupča
7/1993 – 12/1993 asistentka obchodno-marketingového riaditeľa (Biotika, a. s., Slovenská Ľupča
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
výučba v študijných programoch ekonomika a manažment podniku a Business Economics and Management v dennom i externom štúdiu – bakalársky stupeň štúdia, predmety Podnikové financie (v slovenskom jazyku) a Corporate Finance (v anglickom jazyku); výučba v študijných programoch teritoriálny manažment, verejná ekonomika a manažment, cestovný ruch v dennom štúdiu – bakalársky stupeň štúdia, predmet Ekonomika a financovanie podniku; výučba v študijných programoch ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, marketingový manažment podniku a Marketing Management of Business, podnikové manažérske systémy (Inštitút manažérskych systémov Poprad) v dennom a externom štúdiu – inžiniersky stupeň štúdia, predmety Finančný manažment 1, Diplomový seminár (v slovenskom jazyku) a Financial Management 1 (v anglickom jazyku); výučba v študijných programoch ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, marketingový manažment podniku, Marketing Management of Business, ekonomika a riadenie cestovného ruchu, ekonomika verejného sektora, financie, bankovníctvo a investovanie, marketingový manažment podniku, teritoriálne štúdiá v dennom a externom štúdiu – inžiniersky stupeň štúdia, predmet Oceňovanie majetku firiem
- vedenie a oponovanie diplomových v študijných programoch ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, marketingový manažment podniku, Marketing Management of Business, vedenie bakalárskych prác v študijných programoch ekonomika a manažment podniku, Business Economics and Management, spracovanie posudkov na dizertačné práce v študijnom programe ekonomika a manažment podniku,
- účasť na štátnych záverečných skúškach v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a Business Economics and Management (bakalársky stupeň štúdia) a v študijných odboroch ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, marketingový manažment podniku a Marketing Management of Business (inžiniersky stupeň štúdia),
- 2004 – 2009 lektorská činnosť v anglickom a v slovenskom jazyku v rámci programu MBA organizovaného spoločne s Nottingham Trent University a Ekonomickou fakultou UMB Banská Bystrica – modul Managing and Accounting for Financial Resources a Finančný manažment – lektor, oponovanie záverečných prác študentov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov / Miroslava Vinczeová ; ed. Marta Orviská; rec. Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 164 s. [7,14 AH]. - ISBN 978-80-557-1418-9
[VINCZEOVÁ, Miroslava (100%) - LESÁKOVÁ, Ľubica (rec.) - BOBÁKOVÁ, Viktória (rec.) - ŠUBERTOVÁ, Elena (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch = Business planning in small and medium enterprises / Ľubica Lesáková ... [et al.] ; rec. Iveta Hajdúchová, Viera Marková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. - 237 s. - ISBN 978-80-557-0508-8
[LESÁKOVÁ, Ľubica (60%) - ELEXA, Ľuboš (15%) - BOČINCOVÁ, Gabriela (2%) - KLEMENT, Ladislav (6%) - KLEMENTOVÁ, Vladimíra (7%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (10%) - HAJDÚCHOVÁ, Iveta (rec.) - MARKOVÁ, Viera (rec.)]

ACB02 Podnikové financie / Pavol Čižmárik ... [et al.] ; rec. Václav Dufala. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Duma, 2005. - 158 s. [8,45 AH]. - ISBN 80-967833-5-1
[ČIŽMÁRIK, Pavol (13%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (31%) - KALOUDA, František (2%) - KRIŠTOFÍK, Peter (6%) - MUSA, Hussam (24%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (24%) - DUFALA, Václav (rec.)]

ACB03 Finančný manažment : učebný text; 5. ročník - pobakalárske štúdium / Miroslava Vinczeová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005
[VINCZEOVÁ, Miroslava (100%)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Finančný manažment / Hussam Musa, Peter Krištofík, Miroslava Vinczeová ; rec. Tomáš Klieštik, Jiří Polách. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 202 s. [14,5 AH]. - ISBN 978-80-557-0991-8
[MUSA, Hussam (45%) - KRIŠTOFÍK, Peter (24%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (31%) - KLIEŠTIK, Tomáš (rec.) - POLÁCH, Jiří (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

BCI02 Podnikové financie / Miroslava Vinczeová ; rec. Vladimír Hiadlovský, Petra Lesníková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 102 s. [7,00 AH]. - ISBN 978-80-557-0987-1
[VINCZEOVÁ, Miroslava (100%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (rec.) - LESNÍKOVÁ, Petra (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

BCI03 Ekonomika podniku a financie / Ján Huňady a kolektív ; rec. Eva Sopková, Katarína Dubcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 216 s. [17,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1017-4
[HUŇADY, Ján (28%) - GUNDOVÁ, Petra (26%) - HVOLKOVÁ, Lenka (16%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (30%) - SOPKOVÁ, Eva (rec.) - DUBCOVÁ, Katarína (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

BCI04 Výkladový slovník ekonomických pojmov : vysokoškolské skriptá / Lenka Hvolková ... [et al.] ; rec. Mária Seková, Katarína Dubcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2015. - 152 s. [4,72 AH]. - ISBN 978-80-557-1019-8
[HVOLKOVÁ, Lenka (16%) - GUNDOVÁ, Petra (6%) - HRONEC, Martin (6%) - HUŇADY, Ján (6%) - KAŠČÁKOVÁ, Alena (6%) - KNAPKOVÁ, Miroslava (6%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (6%) - MARČEKOVÁ, Radka (6%) - MAZÚROVÁ, Barbora (6%) - NEDELOVÁ, Gabriela (6%) - POMPUROVÁ, Kristína (6%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (6%) - VALLUŠOVÁ, Anna (6%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (6%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (6%) - SEKOVÁ, Mária (rec.) - DUBCOVÁ, Katarína (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávania.

BCI05 Podnikové financie / Peter Krištofík ... [et al.] ; rec. Václav Dufala. - 2. dopln. vyd. - Banská Bystrica : Kníhkupectvo DUMA, 2010. - 204 s. [11,78 AH]. - ISBN 978-80-967833-6-X
[KRIŠTOFÍK, Peter (17%) - GROFČÍKOVÁ, Janka (30%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (13%) - MUSA, Hussam (19%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (21%) - DUFALA, Václav (rec.)]

BCI06 Finančný manažment : (učebný text - dištančné vzdelávanie) / Miroslava Vinczeová, Vladimír Hiadlovský ; rec. Václav Dufala, Jolana Gubalová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004 [6,76 AH]. - ISBN 80-8083-027-4
[VINCZEOVÁ, Miroslava (78%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (22%) - DUFALA, Václav (rec.) - GUBALOVÁ, Jolana (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 16

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
Súčet 73
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
28. 11. 2019 o 10.00 hod. posl. P2
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
28. 11. 2019 o 10.00 hod. posl. P2
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
Vysoká škola medzinárodného podnikania v Prešove
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing Ľubica Lesáková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Fakulta managementu UK v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce na tému „Analýza využívania vybraných cudzích zdrojov financovania v malých a stredných podnikoch“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v odbore habilitačného a inauguračného konania „ekonomika a manažment podniku“ v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Miroslave Vinczeovej, PhD. 
Dátum skončenia habilitačného konania:
4. 12. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
4. 12. 2019.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Gurčík - oponent.pdf,10. 10. 2019 13:57:29
Marková - oponent.pdf,8. 7. 2019 14:29:01
Šatanová - oponent.pdf,10. 10. 2019 13:42:00

 
Rozhodnutia

Výpis VR 26.4.19.pdf,2. 5. 2019 9:24:41
Výpis VR 28.11.19.pdf,3. 12. 2019 13:13:46

 
Prezenčné listiny

PL VR 26.04.19.pdf,2. 5. 2019 9:24:57
PL VR 28.11.19.pdf,2. 12. 2019 13:08:41

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy