Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Juraj
Priezvisko: Čáp
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Filozoficko-axiologické aspekty ľudskej smrteľnosti a problém eutanázie a asistovanej samovraždy
Dátum doručenia žiadosti: 3. 5. 2019
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD.
2002 – 2008: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Odbor: 61-01-9 Systematická filozofia

Mgr.
1995 – 2000: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická Fakulta
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12. roč.: Psychológia - Filozofia

2017: Kurz: Fundamentals of Medical Ethics (8 hod.; Postgraduate and Continuing Medical Education; World Medical Association and The Norwegian Medical Association, Oslo)

2017: Web-Conferencing Workshop: Introduction to ATLAS.ti (7,5 hod.)

2017: Workshop: Interpretative Phenomenological Analysis (7. – 8. 9. 2017, University of Social Science & Humanities, Katowice, Poland)

2015: Kurz: Špecifiká použitia interaktívnych pomôcok vo vysokoškolskom vzdelávaní. (12. –13. 11. 2015; 12 hod.)

2013: Kurz: Moderní výukové metody (15. 1. – 31. 8. 2013; 15 hod.; Univerzita Palackého v Olomouc)

2012 – 2013: Kurz: Didaktika distančního vzdělávání (1. 4. 2012 – 31. 8. 2013; 20 hod.; Univerzita Palackého v Olomouc)

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2003 – súčasnosť: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Funkcia: odborný asistent

1994 – 1995: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin
Funkcia: odborný referent registra

2003 – súčasnosť: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Výučba: Lekárska etika; Medical Ethics; Filozofia a etika v ošetrovateľstve; Tanatológia; Práva pacientov (výučba v lekárskom atestačnom kurze); Etika, Výskum v ošetrovateľstve (výučba v špecializačných kurzoch pre sestry); Výskum v ošetrovateľstve; Komunikácia (výučba v mentorskom kurze pre sestry)

2008 – súčasnosť: Žilinská Univerzita, Elektrotechnická Fakulta, Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Výučba:: Bioetika a lekárska etika, Bioethics and Medical Ethics

2009 – súčasnosť: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Výučba a garancia: Filozofické a etické aspekty ošetřovatelství (Ošetřovatelství P534 – doktorandské studium)

2010 – súčasnosť: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Výučba:Filozofické a etické aspekty vědního ošetřovatelství, (Ošetřovatelství P534 – doktorandské studium)

2011: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Výučba: Etika (Magisterské štúdium)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
tanatológia, systematická filozofia, filozofia v ošetrovateľstve, lekárska etika, ošetrovateľská etika, metodológia výskumu v humanitných vedách
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografie – 2

AAB Čáp, Juraj (60% [7,9 AH]) - Palenčár, Marián (40%): Smrť a vedomie smrteľnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2012. - 199 s. ISBN 978-80-89256-96-9

AAB Čáp, Juraj (40% [4AH]) - Palenčár, Marián (35% [3,5AH]) - Kurucová, Radka (25% [3AH]): Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2016. - 185 s. ISBN 978-80-8063-448-3

2. Učebnice – 1

ACB Čáp, Juraj (100% [3AH]) : Filozofia v ošetrovateľstve : vysokoškolská učebnica .- Martin : Osveta, 2018. - 69 s. [3AH]. - ISBN 978-80-8063-458-2

3. Skriptá
---
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Štatistika ohlasov (201):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (52)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (66)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (79)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
29. októbra 2019 o 10.00 hod., zasadacia miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
29. októbra 2019 o 10.00 hod., zasadacia miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UK v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc., Katedra filozofie, FF UMB v B. Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc., Filozofický ústav SAV, Klemensova, 814 99 Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., Katedra filozofie, FF UMB, Banská Bystrica - predsedkyňa

Prof. PhDr. František Mihina, CSc., Inštitút filozofie a etiky FF Prešovskej Univerzity, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov

Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Filozofický ústav SAV, Klemensova, 814 99 Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých škoách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udeliť vedecko-pedagogický titul docent Mgr. Jurajovi Čápovi, PhD. v odbore habilitačného konania systematická filozofia.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v odbore systematická filozofia. Docentský dekrét č. 175
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

10_a_Posudok_Palovicova_FU SAV_Cap_2019-09-20.PDF,8. 10. 2019 11:33:51
10_b_Posudok_Plasienkova_FF UK_Cap_2019-09-18.pdf,8. 10. 2019 11:33:58
10_c_Posudok_Slosiar_FF UMB_Cap_2019-09-16.pdf,8. 10. 2019 11:34:04

 
Rozhodnutia

06_Vypis z uznesenia VR_2019-06-20 k navrhu tem prednasky_oponentov_zlozenie komisie_sken.pdf,8. 10. 2019 11:34:34
18_c_Vypis uznesenia VR FF UMB_hlasovanie o udeleni docent_Cap_retus podpis.pdf,25. 11. 2019 15:34:06

 
Prezenčné listiny

14_Prezencna listina_habil_Cap_2019-10-29_sken_b.pdf,3. 11. 2019 13:12:27
19_Prezencna listina_vedecka rada_Cap_2019-11-21_retus podpisy_sken.pdf,25. 11. 2019 15:30:28

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy