Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martin
Priezvisko: Schmidt
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1974
Názov študijného odboru: systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Modality, významy a zákony prírody
Dátum doručenia žiadosti: 3. 6. 2019
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD.: 2003, odbor: systematická filozofia
Filozofická fakulta UK v Bratislave/Filozofický ústav SAV v Bratislave
Téma dizertačnej práce: Metafyzika a sémantika Wittgensteinovho Traktátu
Školiteľ: P. Cmorej

Mgr.: 1997, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – filozofia,
Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 1997: Katedra filozofie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Logika (Bc. stupeň)
Logická argumentácia (Bc. stupeň)
Úvod do filozofie jazyka (Mgr. stupeň)
Metafyzika (Bc. stupeň)
Analytické písanie (Bc. stupeň)
Filozofia vedy (Mgr. stupeň)
Filozofia času a priestoru (Mgr. stupeň)
Axiológia (Mgr. stupeň)
Vybrané problémy metafyziky (PhD. stupeň)
Sloboda, determinizmus, fatalizmus (Bc. stupeň)
Metafyzika logického atomizmu (Mgr. stupeň)

2010 – 2015: Katedra európskeho a medzinárodného práva a právnej komunikácie
Právnickej fakulty UMB
Základy logickej argumentácie (Bc. stupeň)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Analytická filozofia so zameraním na metafyziku a filozofou vedy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia: 1 (AAB)
Identita a pretrvávanie v čase / Martin Schmidt ; rec. Pavol Labuda, Juraj Odorčák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 60 s. [3,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1531-5 [SCHMIDT, Martin (100%) - LABUDA, Pavol (rec.) - ODORČÁK, Juraj (rec.)]

2. učebnice: 2 (ACB)
Filozofia prírodných vied / Martin Schmidt, Miloš Taliga ; rec. Zdeňka Jastrzembská, Eugen Zeleňák. - 1. vyd. - Bratislava : Aleph, 2013. - 253 s. [12,65 AH]. - ISBN 978-80-89491-13-1
[SCHMIDT, Martin (50% ) [6,32 AH] - TALIGA, Miloš (50%) - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (rec.) - ZELEŇÁK, Eugen (rec.)]


Ako správne argumentovať, písať a diskutovať / Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga ; rec. Tomáš Čana, Filip Tvrdý. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 140 s. - ISBN 978-80-557-1476-9 [SCHMIDT, Martin (40%) [3,30 AH] - ŠEDÍK, Michal (20%) - TALIGA, Miloš (40%) - ČANA, Tomáš (rec.) - TVRDÝ, Filip (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 5
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
29. októbra 2019 o 14.00 hod., zasadacia miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
29. októbra 2019 o 14.00 hod., zasadacia miestnosť č. F021, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice

Prof. PhDr. Jiří Raclavský, PhD., Katedra filozofie, FF Masarykova univerzita, Gorkého 63/14, 602 00 Brno, Česká republika
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica - predsedkyňa

Prof. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých škoách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udeliť vedecko-pedagogický titul docent Mgr. Martinovi Schmidtovi, PhD. v odbore habilitačného konania systematická filozofia.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
23. 11. 2019
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v odbore systematická filozofia. Docentský dekrét č. 174
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

10_a_Posudok_Zouhar_FF UK_Schmidt_2019-09-02,8. 10. 2019 11:13:02
10_b_Posudok_Andreansky_FF UPJS_Schmidt_2019-09-20.pdf,8. 10. 2019 11:14:16
10_c_Posudok_Raclavsky_FF MU_Schmidt_2019-07-03.pdf,8. 10. 2019 11:14:31

 
Rozhodnutia

06_Vypis z uznesenia VR_2019-06-20 k navrhu tem prednasky_oponentov_zlozenie komisie_sken.pdf,8. 10. 2019 11:15:39
18_a_Vypis uznesenia VR FF UMB_hlasovanie o udeleni docent_Schmidt_retus podpisy.pdf,25. 11. 2019 13:02:22

 
Prezenčné listiny

14_Prezencna listina_habil_Schmidt_2019-10-29_sken_b.pdf,3. 11. 2019 13:10:18
19_Prezencna listina_habil_Schmidt_2019-11-21_sken_retus podpisy.pdf,25. 11. 2019 13:02:35

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy