Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martina
Priezvisko: Bolečeková
Rodné priezvisko: Jakubovie
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky medzinárodných vzťahov
Dátum doručenia žiadosti: 17. 9. 2019
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2000 Mgr. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

2002 PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

2007 PhD. v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Ďalšie vzdelávanie:

2013 Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania

2012 Intenzívny jazykovo-metodický kurz pre vysokoškolských učiteľov vyučujúcich odborné predmety v cudzom jazyku

2012 Vzdelávanie vysokoškolský učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky

Kurzy v rámci projektu „Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB“:

2013 Ochrana duševného vlastníctva
2012 Štatistické metódy pre spoločenské a humanitné vedy
2012 Elektronická prezentácia výsledkov výskumu
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2006 – súčasnosť odborná asistentka, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

2002 – 2005 SZČO

2000 – 2002 interné doktorandské štúdium (pokračovanie v externej forme)

09/2000 – 11/2000 odborná stáž, Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor Mediálny a styku s verejnosťou
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Medzinárodné vzťahy, medzinárodná migrácia, ľudské práva, rozvojová problematika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografie (8,87 AH)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Bezpečnostné aspekty medzinárodnej migrácie : implikácie pre Slovenskú republiku / Martina Bolečeková ; rec. Ján Liďák, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 104 s. [5,37 AH]. – ISBN 978-80-557-1591-9 [BOLEČEKOVÁ, Martina (100%) - LIĎÁK, Ján (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.)]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01 Prínosy a výzvy medzinárodnej migrácie v kontexte demografických trendov / Martina Bolečeková. 2. kapitola. In Aktuálne otázky demografického vývoja : reflexia v podmienkach Slovenskej republiky / rec. Ján Liďák, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1345-8. - S. 57-103 [3,50 AH]. [BOLEČEKOVÁ, Martina (100%)]

2. Učebnice (6,35 AH)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Migračná politika = Migration policy / Martina Bolečeková ; rec. Ján Liďák, Peter Čajka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 127 s. [6,35 AH]. - ISBN 978-80-557-0044-1 [BOLEČEKOVÁ, Martina (100%) - LIĎÁK, Ján (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Ohlasy kategórie 1: 17
Ohlasy kategórie 2: 1
Ohlasy kategórie 3: 30
Ohlasy kategórie 4: 63
Spolu ohlasov: 111
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
11. februára 2020 o 13,00 hod. v spoločenskej miestnosti (3. posch.) budovy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
11. februára 2020 o 13,00 hod. v spoločenskej miestnosti (3. posch.) budovy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora, Česká republika

2. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita Bratislava

3. doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD., predseda, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita Bratislava

3. doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická Praha, Česká republika
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe zhodnotenia doterajšej pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky, jej obhajoby a splnenia základných požadovaných scientometrických kritérií odporúča po tajnom hlasovaní Vedeckej rade FPVaMV v Banskej Bystrici schváliť menovanie PhDr. Martiny Bolečekovej, PhD. za docentku v odbore medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
17. 6. 2020
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Schválenie udelenia titulu docent Vedeckou radou FPVaMV UMB na zasadnutí
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Čajka.pdf,2. 7. 2020 14:13:22
Posudok - doc. Čech.pdf,2. 7. 2020 14:13:28
Posudok - prof. Lidak.pdf,2. 7. 2020 14:13:34

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - ukončenie.pdf,2. 7. 2020 14:19:11
Prezenčná listina - začatie.pdf,2. 7. 2020 14:19:04

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy