Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milan
Priezvisko: Pokorný
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1974
Názov študijného odboru: Matematika
Téma habilitačnej práce: Integral Trees and Integral Complete Multipartite Graphs
Dátum doručenia žiadosti: 12. 11. 2019
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD. - 2006 - FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: teória vyučovania matematiky;

PaedDr. - 2004 - PdF Trnavská univerzita v Trnave, odbor: učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ (matematika);

Mgr. - 1997 - MFF Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (matematika - informatika)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1997 - trvá - Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky - vysokoškolský učiteľ (od 09/2016 prodekan pre študijné záležitosti);

Vyučované predmety - PdF Trnavská univerzita:
Základy štatistického zisťovania; Logika, množiny, relácie; Algebra 1,2,3; Diskrétna matematika; Matematika pre informatikov; Finančná a poistná matematika; Teoretická informatika 1,2; Informačné a komunikačné technológie pre učiteľov matematiky 1,2; Počítače v matematike; Základy informatiky; Programovanie 1,2; Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní; Moderné technológie vo vyučovaní matematiky; Elementárna teória grafov; Manipulačná geometria; Geometria; Teória a prax vyučovania matematiky 1,2

1997 - 2007 - Združená stredná priemyselná škola v Trnave - učiteľ informatiky (čiastočný úväzok)

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- spektrálna teória grafov, integrálne grafy
- využitie moderných technológií vo vyučovaní matematiky
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
A1: AAA - 1, AAB - 1
A2: ACB - 1, BCI - 15
B: ADC - 1
C: ADM - 7
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
kategória 1: 67
kategória 2: 7
kategória 3: 42
kategória 4: 87
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
3.9.2020, 10.30 hod., Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, miestnosť F234
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
3.9.2020, 10.30 hod., Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, miestnosť F234
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. RNDr. Roman NEDELA, DrSc.
Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

2. doc. RNDr. Martin MAČAJ, PhD.
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave

3. doc. RNDr. Soňa PAVLÍKOVÁ, CSc.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. RNDr. Ľubomír SNOHA, DSc., DrSc., – predseda komisie
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. prof. RNDr. Mirko HORŇÁK, CSc. – člen komisie
Ústav matematických vied,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

3. prof. RNDr. Martin KNOR, PhD. – člen komisie
Katedra deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici udeliť PaedDr. Milanovi Pokornému, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Matematika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
28. 9. 2020
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Udelenie titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Matematika (docentský dekrét č. 178)
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok doc. Macaj,10. 7. 2020 11:23:22
Oponentský posudok prof. Nedela,10. 7. 2020 11:22:05
Oponentský posudok doc. Pavlíková,10. 7. 2020 11:21:14

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie VR FPV UMB z 28.11. 2019 - schválenie komisie, oponentov a témy HP,10. 7. 2020 11:28:50
Rozhodnutie VR FPV UMB z 17.9. 2020 - udelenie titulu,6. 10. 2020 10:58:18

 
Prezenčné listiny

VR FPV UMB 17.9. 2020 - prezenčná listina,6. 10. 2020 11:06:03
VR FPV UMB 28.11.2019 - prezenčná listina,10. 7. 2020 11:37:48

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy