Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Ševcová
Rodné priezvisko: Ševcová
Rok narodenia: 1979
Názov študijného odboru: občianske právo
Téma habilitačnej práce: Prejudicialita v rozhodovacej činnosti civilných súdov
Dátum doručenia žiadosti: 12. 3. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 2002, odbor: právo,
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr.: 2003, odbor: právo,
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhD.: 2010, odbor: Občianske právo,
Právnická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave,
téma dizertačnej práce:
Obnova konania v občianskom súdnom konaní

Ďalšie vzdelávanie:
jún 2008 Stáž na stálom zastúpení SR pri EÚ, Brusel
október 2011- marec 2012 Stáž v Európskej Komisii, Brusel, Service for Foreign Policy Instruments ( FPI 1 - Budget, Finance, Relations with other Institutions)

2013 absolvent: Kurz vysokoškolskej pedagogiky,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2013 absolvent: Manažér kvality, program ďalšieho vzdelávania akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ITMS 26110230021.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2002-2010 - asistent
2010- súčasnosť – odborný asistent
Právnická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Komenského 20, 974 01, Banská Bystrica,
Slovenská republika

2003-2014, externý člen rozkladovej komisie
Úrad priemyselného vlastníctva SR,
Jána Švermu 43, Banská Bystrica, 974 04, SR

2019 sept-dec. odborný asistent
Právnická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. č. 6
Bratislava, 810 00, Slovenská republika

2019 august VSÚ
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika

Priebeh pedagogickej činnosti:
Pedagogická profilácia: vyučované predmety, prednášková činnosť - taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity Právnickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (stupeň štúdia, názov):

Odbor: Právo:
a) III. ročník (Bc.): Občianske právo procesné I., prednášky a cvičenia
b) III. ročník (Bc.): Občianske právo procesné II., prednášky a cvičenia
c) III. ročník (Bc): Občianske právo hmotné, prednášky a cvičenia
d) III. ročník (Bc.): Medicínske právo, prednášky a cvičenia
e) II. ročník (Mgr.): Aktuálne otázky občianskeho práva, vybrané prednášky

- 2012-2015 prednášajúci na seminároch pre vzdelávanie mediátorov organizovaných v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
občianske právo, civilné právo procesné, medicínske právo
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia: 4 (za uchádzača 26,07 AH)

AAB
Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní / Katarína Ševcová ; rec. Daniela Gandžalová, Marek Števček. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2017. - 196 s. [9,15 AH]. - ISBN 978-80-89603-49-7
[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%)]
AAA Verejnosť a ústnosť súdnych konaní ako ochrana pred utajeným výkonom súdnej moci = Public and the verbal court proceedings as the protection against the concealed judicial power exercise / Júlia Ondrová, Katarína Ševcová ; rec. Daniela Gandžalová, Branislav Fridrich. - 1. vyd. - Brno : MSD Brno, 2019. - 84 s. [4,75 AH]. - ISBN 978-80-7392-326-6
[ONDROVÁ, Júlia (50%) - ŠEVCOVÁ, Katarína (50%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (rec.) - FRIDRICH, Branislav (rec.)]
AAB Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita / Katarína Ševcová ; rec. Alexandra Löwy, Júlia Ondrová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 70 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1620-6
[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%) - LÖWY, Alexandra (rec.) - ONDROVÁ, Júlia (rec.)]
AAB Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti : komentár / Katarína Ševcová ; rec. Ivan Podhorec, Lucia Petríková. - 1. vyd. - Žilina : EUROKÓDEX, 2019. - 180 s. [10,05 AH]. - ISBN 978-80-8155-088-1
[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%) - PODHOREC, Ivan (rec.) - PETRÍKOVÁ, Lucia (rec.)]

2. učebnica: 2 (za uchádzača 15,25 AH)

ACB Kapitoly z medicínskeho práva / Katarína Ševcová ; rec. Daniela Gandžalová, Ivan Podhorec. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 142 s. [7,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1150-8
[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (rec.) - PODHOREC, Ivan (rec.)]
ACB Kapitoly z medicínskeho práva / Katarína Ševcová ; rec. Daniela Gandžalová, Ivan Podhorec. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 156 s. [8,15 AH]. - ISBN 978-80-557-1442-4
[ŠEVCOVÁ, Katarína (100%) - GANDŽALOVÁ, Daniela (rec.) - PODHOREC, Ivan (rec.)]

3. skriptá: 0
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 0
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 11
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 22
Súčet: - 33
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
21. septembra 2020 o 13,00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica
on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na linku: https://bit.ly/3lE6gwp (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PrF UMB https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
21. septembra 2020 o 13,00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica
on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na linku: https://bit.ly/3lE6gwp (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PrF UMB https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR

doc. JUDr. Alexandra LÖWY, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR

doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda habilitačnej komisie:
prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia habilitačnej komisie:
prof. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR

doc. JUDr. Romana SMYČKOVÁ, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke JUDr. Kataríne ŠEVCOVEJ, PhD. vedecko-pedagogický titul:
docent v odbore habilitačného a vymenúvacieho konania občianske právo.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
29. 9. 2020
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelil titul docent, vystavením dekrétu s účinnosťou od
29.09.2020.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok habilitačnú prácu JUDr. K. Ševcovej, PhD. - doc. JUDr. A. Löwy, PhD., LLM.,18. 8. 2020 9:13:27
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. K. Ševcovej, PhD. - doc. JUDr. D. Gandžalová, PhD.,21. 8. 2020 13:02:34
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. K. Ševcovej, PhD. - prof. JUDr. J. Hurdík, DrSc.,12. 8. 2020 10:56:15

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 28. septembra 2020 ,30. 9. 2020 9:33:14
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o výsledku online hlasovania v dňoch 22. – 23. júna 2020 ,6. 7. 2020 9:47:15

 
Prezenčné listiny

Zoznam členov Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorí sa zúčastnili, resp. nezúčastnili riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 28. septembra 2020 ,30. 9. 2020 14:13:14

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy