Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miloš
Priezvisko: Taliga
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Epistemologická vs. metodologická teória argumentácie
Dátum doručenia žiadosti: 2. 3. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
PhD.: 2006, odbor: systematická filozofia
Filozofická fakulta UK v Bratislave/Filozofický ústav SAV v Bratislave
Téma dizertačnej práce: Problém pravdeblízkosti v Popperovej teórii vedy
Školiteľ: D. Gálik

Mgr.: 2001, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – výtvarná výchova,
Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

2008: Summer University Probabilistic Causality. Central European University, Budapest.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 2004: odborný asistent na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

od 2004: Katedra filozofie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici:
Metodológia (Bc. stupeň, do 2016)
Metodológia vedy (Mgr. stupeň, od 2016)
Seminár z filozofie a metodológie vedy (Mgr. stupeň, od 2016)
Epistemológia (Bc. stupeň)
Seminár z epistemológie (Bc. stupeň, od 2018)
Analytické čítanie a písanie (Bc. stupeň, od 2016)
Vybrané problémy epistemológie (PhD. stupeň)
Filozofia vedy (Bc. stupeň, 2006 – 2008)
Dejiny filozofie (Bc. stupeň, 2004 – 2005)
Slovenské filozofické myslenie (Bc. stupeň, do 2017)
K zdôvodniteľnosti poznania (Bc. stupeň, do 2010)
Problém pravdivosti poznania (Bc. stupeň, do 2017)
Pokrok vo vede (Bc. stupeň, do 2010)
Kritický racionalizmus (Mgr. stupeň, do 2015)
Postanalytická filozofia (Mgr. stupeň, do 2016)
Problém historicizmu v spoločenských vedách (Mgr. stupeň, 2011 – 2015)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Epistemológia, metodológia a filozofia vedy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia: 1 (AAB)
Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie / Miloš Taliga ; rec. Eugen Zeleňák, Zdeňka Jastrzembská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Signis, 2019. - 80 s. [4,08 AH]. - ISBN 978-80-99936-00-4 [TALIGA, Miloš (100%) - ZELEŇÁK, Eugen (rec.) - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (rec.)]

2. učebnice: 2 (ACB)
Filozofia prírodných vied / Martin Schmidt, Miloš Taliga ; rec. Zdeňka Jastrzembská, Eugen Zeleňák. - 1. vyd. - Bratislava : Aleph, 2013. - 253 s. [12,65 AH]. - ISBN 978-80-89491-13-1
[SCHMIDT, Martin (50% ) - TALIGA, Miloš (50%) [6,32 AH] - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (rec.) - ZELEŇÁK, Eugen (rec.)]

Ako správne argumentovať, písať a diskutovať / Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga ; rec. Tomáš Čana, Filip Tvrdý. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 140 s. - ISBN 978-80-557-1476-9 [SCHMIDT, Martin (40%) - ŠEDÍK, Michal (20%) - TALIGA, Miloš (40%) [3,30 AH] - ČANA, Tomáš (rec.) - TVRDÝ, Filip (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 7
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 44
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 6
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 16
Recenzie v zahraničných publikáciách: 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
17. decembra 2020 o 10.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
17. decembra 2020 o 10.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D., Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava

doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc., Inštitút bioetiky UNESCO, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov

doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc., Filosofický ústav AV ČR v Prahe, Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, Jílska 21, Praha, Česká republika
- vymenovanie neprijal

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika
- vymenovanie neprijal
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka komisie:
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Členovia komisie
prof. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD., Filozofický ústav SAV v Bratislave, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (náhradník)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok Mgr. Miloš Taliga, PhD. - oponent prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.,30. 11. 2020 9:44:01
Oponentský posudok Mgr. Miloš Taliga, PhD. - oponent doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.,30. 11. 2020 9:44:34
Oponentský posudok Mgr. Miloš Taliga, PhD. - oponent doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.,30. 11. 2020 9:44:54

 
Rozhodnutia

Výpis z uznesenia VR FF UMB zo dňa 21.5.2020 k návrhu na zloženie habilitačnej komisie, oponentov a habilitačnej prednášky,8. 6. 2020 7:45:06
Zapisnica o vysledku hlasovania_Navrh na oponenta doc Havlik,29. 6. 2020 14:39:51

 
Prezenčné listiny

06_b_Prezencna listina_VR FF UMB_2020-05-21.pdf,3. 6. 2020 8:38:08

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy