Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Stanislav
Priezvisko: Kološta
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1981
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Tvorba a využitie agregovaných indexov pri vyhodnocovaní vybraných verejných politík
Dátum doručenia žiadosti: 9. 6. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2000-2005 inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, ekonomika a správa území
2005-2008 doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, verejná ekonomika a služby
2011 absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogiky
2013 absolvovanie programu ďalšieho vzdelávania – Interný audítor kvality (kurz akreditovaný Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 2005 na Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy a od 2011 na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja prednášky a vedenie seminárov v rámci predmetov: priestorová ekonomika, regionálna ekonomika a politika, municipálna ekonomika a politika, priestorové plánovanie, finančný manažment vo verejnom sektore, environmentálna ekonomika a politika, udržateľné sídla, plánovanie a riadenie rozvoja území, environmentálny manažment v podnikaní (v SJ a AJ), životné prostredie (v AJ), diplomový seminár, seminár k bakalárskej štátnej skúške
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Regionálna ekonomika, politika a rozdiely; vyhodnocovanie udržateľného rozvoja; environmentálna a ekologická ekonomika; vyhodnocovanie ekosystémových služieb
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Formovanie a podoby učiacich sa regiónov / Stanislav Kološta ; rec. Tatiana Čorejová, Anna Vaňová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 156 s. [7,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1537-7
[KOLOŠTA, Stanislav (100%) - ČOREJOVÁ, Tatiana (rec.) - VAŇOVÁ, Anna (rec.) - ŠIPIKAL, Miroslav (rec.)]

BAB Local production systems in regional economies / Katarína Vitálišová ... [et al.] ; rec. Almira Yusupova, Zbigniew Przygodzki. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 123 s. [7,95 AH]. - ISBN 978-80-557-1375-5
[VITÁLIŠOVÁ, Katarína (9,24%) - IVANOV, Ivaylo (6,48%) - BORSEKOVÁ, Kamila (2,84%) - VAŇOVÁ, Anna (2,76%) - KOLOŠTA, Stanislav (13,88%) - FLAŠKA, Filip (4,67%) - MLADENOVA, Galina (8,85%) - TONKOVA, Stanka (16,95%) - ČAPKOVÁ, Soňa (4,61%) - KLUCHOVÁ, Adriana (3,44%) - URAMOVÁ, Mária (2,68%) - PETKA, Jozef (5,36%) - KNAPKOVÁ, Miroslava (5,36%) - BORISSOVA, Vladia (12,88%) - YUSUPOVA, Almira (rec.) - PRZYGODZKI, Zbigniew (rec.)]

BAB Regionálny rozvoj a inovácie = Regional Development and Innovations / Soňa Čapková a kolektív ; ved. red. Ľubica Švantnerová, rec. Jana Kučerová, Anna Zaušková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 139 s. - ISBN 978-80-557-0130-1 [8,80 AH]
[ČAPKOVÁ, Soňa (14%) - FLAŠKA, Filip (8%) - JERVELL MOXNES, Anne (13%) - KOLOŠTA, Stanislav (21%) - LUNNAN, Anders (21%) - SÝKOROVÁ, Katarína (13%) - ŠVIHLOVÁ, Dana (10%) - KUČEROVÁ, Jana (rec.) - ZAUŠKOVÁ, Anna (rec.)]

BAB Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / Stanislav Kološta ; rec. Miroslav Šipikal, Dagmar Kokavcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 118 s. [5,16 AH]. - ISBN 978-80-557-1079-2
[KOLOŠTA, Stanislav (100%) - ŠIPIKAL, Miroslav (rec.) - KOKAVCOVÁ, Dagmar (rec.)]

ACC Vyhodnocovanie trvalo udržateľného rozvoja v krajinách EÚ / Stanislav Kološta, Ivana Zoková. In Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje / rec. Josef Navrátil, Jan Sucháček. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2018. - ISBN 978-80-88260-19-6. - S. 223-239 [1,10 AH].
[KOLOŠTA, Stanislav (50%) - ZOKOVÁ, Ivana (50%)]

ABC Rozvitok regionaľnoj koncepcii u Slovaccini / Kamila Borseková ... [et al.]. Rozdil 21.
In Regionaľni peretvorennja u svitovomu ta ukrajinskomu vymirach : monografija / rec. O. I. Amoša, D. G. Lukjanenko, T. V. Orechova. - 1. vyd. - Ternopiľ : Ekonomička dumka, 2016. - ISBN 978-966-654-408-0. - S. 304-322 [1,56 AH].
[ČAPKOVÁ, Soňa (25%) - KOLOŠTA, Stanislav (39%) - FLAŠKA, Filip (10%) - VITÁLIŠOVÁ, Katarína (13%) - BORSEKOVÁ, Kamila (13%)]

ACD Lokálne produkčné systémy, siete a klastre / Stanislav Kološta. 1. kapitola.
In Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / rec. Viera Papcunová, Jozef Krnáč. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1254-3. - S. 7-54 [2,40 AH].
[KOLOŠTA, Stanislav (100%)]

ACD Využívanie obnoviteľných zdrojov ako alternatíva pre rozvoj regiónov - praktické príklady LPS / Stanislav Kološta, Filip Flaška. 2. kapitola.
In Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / rec. Viera Papcunová, Jozef Krnáč. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1254-3. - S. 55-88 [1,58 AH].
[KOLOŠTA, Stanislav (80%) - FLAŠKA, Filip (20%)]

ACD Elektrárne a teplárne na biomasu ako katalyzátor lokálnych produkčných systémov na Slovensku / Stanislav Kološta, Filip Flaška. 3. kapitola.
In Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / rec. Viera Papcunová, Jozef Krnáč. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1254-3. - S. 89-114 [1,25 AH].
[KOLOŠTA, Stanislav (80%) - FLAŠKA, Filip (20%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 58
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 2
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
-
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
-
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
3. 9. 2020, max. 1 rok
2. 12. 2020 ukončenie prerušenia habilitačného konania
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., predsedníčka
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
-
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Rozhodnutia

Výpis VR 27.7.20.pdf,31. 7. 2020 12:06:07
Výpis VR 29.6.20.pdf,3. 12. 2020 9:53:16

 
Prezenčné listiny

PL VR 29.6.20.pdf,1. 7. 2020 13:55:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy