Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Markéta
Priezvisko: Brunová
Rodné priezvisko: Brunová
Rok narodenia: 1978
Názov študijného odboru: trestné právo
Téma habilitačnej práce: Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
Dátum doručenia žiadosti: 10. 6. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1996 – 2002 UK Praha, Právnická fakulta, obor právo a právní věda, Mgr.
2002 ZČU v Plzni, Právnická fakulta, JUDr.
2007 – 2009 PF BVŠP Bratislava, obor trestní právo, PhD.
2017 Evropský ústav práva a soudního inženýrství, o.p.s., Hodonín – titul LL.M.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2002 – 2005: advokátní koncipientka v AK Praha 8

2005 – doposud: samostatná advokátní praxe, zapsána do ČAK dne 16.8.2005

2004 – 2015 Vysoká škola Karlovy Vary, odborný asistent
bakalársky stupeň, 3. roč: trestní právo hmotné – prednášky, seminárne cvičenia
bakalársky stupeň, 3. roč: trestní právo procesní - prednášky, seminárne cvičenia,

2009 – 2018 Metropolitní univerzita Praha, odborný asistent
2. roč. bakalársky stupeň: kriminologie - prednášky
3. roč. bakalársky stupeň: trestní právo - prednášky,
1. roč. magisterský stupeň: lidská práva v evropských a mezinárodních dokumentech, prednášky
2. roč. bakalársky stupeň: občanské právo - seminárne cvičenia

2018 – dosud VŠFS, a.s. Praha, Katedra veřejného a evropského práva, vedoucí katedry

1. roč. bakalársky stupeň: vybrané problémy kriminologie – prednášky, teorie práva - seminárne cvičenia
2. roč. bakalársky stupeň: trestní právo hmotné – prednášky, trestní právo procesní – prednášky
1. roč. magisterský stupeň: kriminologie – prednášky, seminárne cvičenia, hospodářská a ekonomická kriminalita- prednášky
2. roč. magisterský stupeň: dokazování v trestním řízení – prednášky, seminárne cvičenia, probační a mediační služba ČR – prednášky, seminárne cvičenia
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
trestní právo, kriminologie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
monografia: 2
AAB 01 BRUNOVÁ, M. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. Praha: VŠFS, 2019, 130 s. ISBN 978-80-7408-196-5. 5,9 AH
AAB 02 BRUNOVÁ, M. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. Praha: Leges, 2020, 224 s. ISBN 978-80-7502-408-4. 11,2 AH
Učebnica, učebné texty: 3
ACB 01CHMELÍK, J., PORADA, V., BRUNA, E., BRUNOVÁ, M. Rukověť trestního práva hmotného a procesního. Praha: Linde, 2007, 246 s. ISBN 978-80-7201-662-4. 3 AH
BCK 01 KRUPKA, V., BRUNOVÁ, M. Právo veřejné – trestní právo. In: MALAST, J., SVOBODA, K. a kol. Průvodce světem práva pro obor veřejnosprávní činnost. 2. vydání. Praha: EDUKO, 2018. s. 177-201. ISBN 978-80-88057-53-6. 1,20 AH
BCK 02 BRUNOVÁ, M. Hlavní líčení. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní: učebnice pro Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s. Praha: Linde, 2007, s. 366-386. ISBN 978-80-7201-658-7. 1 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
[03] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
[04] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
29. októbra 2020 o 15,00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica
on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na linku: https://bit.ly/30IKS0h (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PrF UMB https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
29. októbra 2020 o 15,00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica
on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na linku: https://bit.ly/30IKS0h (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PrF UMB https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. JUDr. Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, PhD.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava, SR

doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda habilitačnej komisie:
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia habilitačnej komisie:
prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR

doc. PhDr. JUDr. Marcela TITLOVÁ, PhD., LL.M.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava, SR
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke JUDr. Markéte BRUNOVEJ, PhD., LL.M. vedecko-pedagogický titul: docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo.
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. M. Brunovej, PhD., LLM. - doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, PhD.,7. 10. 2020 9:05:46
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. M. Brunovej, PhD., LLM. - doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.,30. 9. 2020 9:35:40
Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. M. Brunovej, PhD., LLM. - prof. JUDr. Peter Polák, PhD.,25. 8. 2020 13:17:36

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o výsledku online hlasovania v dňoch 22. – 23. júna 2020 ,6. 7. 2020 9:52:36
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 09. novembra 2020 ,12. 11. 2020 14:28:37

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 09. novembra 2020 ,12. 11. 2020 14:30:18

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy