Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Rudolf
Priezvisko: Kucharčík
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: medzinárodné vzťahy
Téma habilitačnej práce: O zahraničnej politike Charla de Gaulla
Dátum doručenia žiadosti: 4. 6. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
rok: 2000
odbor: politológia

PhD.: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
rok: 2003
odbor: medzinárodné vzťahy

PhDr.: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
rok: 2004
odbor: medzinárodné vzťahy
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2004 - 2006: odborný asistent, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici

2006 - 2007: generálny štátny radca, Ministerstvo obrany SR

2007 – doteraz: odborný asistent, Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

2009 – doteraz: odborný asistent, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

2013 – 2014: prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

2015 – 2017: prodekan pre vzdelávanie, Fakulta
medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
2017 – doteraz: dekan, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
medzinárodné vzťahy, geopolitika, kultúry v medzinárodných vzťahoch
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
MONOGRAFIE (14,57 AH)

AAA01
KUCHARČÍK, Rudolf [100 %]. Political map of France at the turn of the first decade of 21st century in comparative perspective. Reviewers: Alexandru Burian, Samuel Čelovský, Stanislav Mráz. 1st ed. Kishinev : Centrul Editorial Poligrafic al USM (CEP USM), 2016. 88 s. [3,97 AH]. ISBN 978-9975-71-862-2.

AAA02
HRIVÍK, Pavol [42 %, 3,23 AH] - KUCHARČÍK, Rudolf [38 %, 3,07 AH] - KLIMAČEK, Richard [20 %, 1,78 AH]. Slovakia's Road into the European Union and the Slovak Presidency in the Council : Facts, Events and Connections on Accession of the Slovak Republic to the EU, Presidency Forms in the Union and on Slovakia's Presidency in the Council of Ministers. Reviewers: Alexandru Burian, Jaroslav Chovanec, Lidiia Karpenko. 1st Edition. Odessa : Oripa Napa, 2018. [152 s.] [8,08 AH]. ISBN 978-966-394-102-8.

AAB01
KUCHARČÍK, Rudolf. O zahraničnej politike Charla de Gaulla. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Ľudmila Lipková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. [134 s.] [7,53 AH]. ISBN 978-80-225-4702-4.

UČEBNICE (6,7 AH)

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACC01
KUCHARČÍK, Rudolf [70 %, 1,39 AH] KINDYBALYUK, Olyana [15 %, 0,3 AH] - BURIAN, Alexandru [15 %, 0,3 AH]. Formirovanije novoj sistemy meždunarodnych otnošenij. In Sovremennaja sistema meždunarodnych otnošenij i energetičeskaja bezopasnosť : Kurs lekcij. - Kišinev : Evropejskij universitet Moldovy, 2016. ISBN 978-9975-71-792-2, s. 39-70 [1,99 AH].

ACC02
KUCHARČÍK, Rudolf [60 %, 1,03 AH] - KINDYBALYUK, Olyana [20 %, 0,35 AH] - BURIAN, Alexandru [20 %, 0,35 AH]. Mežgosudarstvennyje otnošenija. In Sovremennaja sistema meždunarodnych otnošenij i energetičeskaja bezopasnosť : Kurs lekcij. - Kišinev : Evropejskij universitet Moldovy, 2016. ISBN 978-9975-71-792-2, s. 71-98 [1,73 AH].

ACC03
KUCHARČÍK, Rudolf [80 %, 2,12 AH] - KINDYBALYUK, Olyana [10 %, 0,26 AH] - BURIAN, Alexandru [10 %, 0,26 AH]. Vojennyj faktor v sovremennych meždunarodnych otnošenijach. In Sovremennaja sistema meždunarodnych otnošenij i energetičeskaja bezopasnosť : Kurs lekcij. - Kišinev : Evropejskij universitet Moldovy, 2016. ISBN 978-9975-71-792-2, s. 142-182 [2,64 AH].

ACC04
KUCHARČÍK, Rudolf [60 %, 1,01 AH] - KINDYBALYUK, Olyana [20 %, 0,33 AH] - BURIAN, Alexandru [20 %, 0,33 AH]. Geopolitičeskije transformacii v sovremennom mire i ich vlijanije na energetičeskij porjadok. In Sovremennaja sistema meždunarodnych otnošenij i energetičeskaja bezopasnosť : Kurs lekcij. - Kišinev : Evropejskij universitet Moldovy, 2016. ISBN 978-9975-71-792-2, s. 183-208 [1,67 AH].

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01
KUCHARČÍK, Rudolf [100 %, 1,15 AH]. Politické ideológie. In Politológia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4417-7, s. 62-74 [1,15 AH].

SKRIPTÁ (4,41 AH)
BCI01
CHUGURYAN, Simona [50 %, 4,40 AH] - KUCHARČÍK, Rudolf [50 %, 4,41 AH]. Vybrané kapitoly z porovnávacej politológie. Recenzenti: Adriana Vasiľková, František Škvrnda. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 146 s. [8,81 AH]. ISBN 978-80-225-3830-5.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Kategória 1: 18
Kategória 2: 14
Kategória 3: 11
Kategória 4: 15
Kategória 6: 2
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
14.10.2020, 10,OO hod., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
4.10.2020, 10,OO hod., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita Bratislava
3. doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD., predseda, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita Bratislava
3. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora, Česká republika
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe zhodnotenia doterajšej pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, kladného hodnotenia habilitačnej práce, habilitačnej prednášky, jej obhajoby a splnenia základných požadovaných scientometrických kritérií odporúča po tajnom hlasovaní Vedeckej rade FPVaMV v Banskej Bystrici schváliť menovanie PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. za docenta v odbore medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
11. 11. 2020
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Vedecká rada FPVaMV schválila návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení titulu docent PhDr. Rudolfovi Kucharčíkovi, PhD. v odbore medzinárodné vzťahy
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok - doc. Cech.PDF,15. 7. 2020 10:53:35
Posudok - doc. Hrivík.pdf,22. 7. 2020 13:57:14
Posudok - prof. Koper.pdf,13. 1. 2021 12:21:10

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - VR.doc,15. 7. 2020 10:49:33

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy