Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ján
Priezvisko: Huňady
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1985
Názov študijného odboru: financie
Téma habilitačnej práce: Daňové a regulačné zaťaženie podnikov v krajinách EÚ a ich vplyv na podnikové investície
Dátum doručenia žiadosti: 22. 9. 2020
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2.9.2010 – 14.6. 2013
PhD.
Verejná ekonomika a služby
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2.9.2004 – 1.6. 2010
inžinier
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2.9.2010 - 14.6.2013
interný doktorand
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2.9.2011 – 31.12.2012
externý pedagogický pracovník
Bankoví institut, Zahraničná vysoká škola

2.9.2013 - súčasnosť
Odborný asistent
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogická činnosť: Verejné financie, Dane, Makroekonomické aspekty financií, Fiškálna a menová politika.
Výskumná a publikačná činnosť (hlavné oblasti výskumu):
- daňová politika, stimulačná funkcia daní a medzinárodné aspekty daní,
- inštitucionálne aspekty verejného sektora a problém korupcie,
- fiškálna politika, verejné rozpočty a efekty verejnej finančnej podpory,
- verejná podpora a akceptácia inovácií a nových technológií,
- ekonomické a finančné aspekty výskumu, vývoja a vzdelávania.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie:
AAB Regionálne inovácie v Európskej únii a na Slovensku / Peter Pisár a kol. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. [12,28 AH]. ISBN 978-80-557-1606-0
[PISÁR, Peter (31,02%) - HUŇADY, Ján (35,5%) - ĽAPINOVÁ, Erika (24,8%) - MLYNÁROVÁ, Denisa (4,34%) - ĎURČEKOVÁ, Ina (4,34%)]

2. učebnice: -

3. skriptá:
BCI Daňový systém/ Ján Huňady, Michal Ištok; Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020 ; Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum. 198 s. [9,83 AH]. ISBN 978-80-557-1725-8.
[HUŇADY, Ján (55,75%) - IŠTOK, Michal (44,25%)

BCI Ekonomika podniku a financie / Ján Huňady a kolektív ; rec. Eva Sopková, Katarína Dubcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 216 s. [17,00 AH]. ISBN 978-80-557-1017-4
[HUŇADY, Ján (28%) - GUNDOVÁ, Petra (26%) - HVOLKOVÁ, Lenka (16%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (30%)]

BCI Výkladový slovník ekonomických pojmov : vysokoškolské skriptá / Lenka Hvolková ... [et al.] Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. 152 s. [4,72 AH]. ISBN 978-80-557-1019-8. [HUŇADY, Ján (6%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 105
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 13
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 96
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
Súčet všetkých ohlasov: 229
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
20. 11. 2020 o 9.30 hod.
Aula Rotunda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
(prezenčne + online)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
20. 11. 2020 o 9.30 hod.
Aula Rotunda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
(prezenčne + online)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Fakulta financií a účtovníctva VŠE v Prahe
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Emília Zimková, PhD., predsedníčka
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce konštatuje, že habilitant je uznávanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Habilitačná komisia preto na základe výsledku tajného hlasovania o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu d o c e n t
v odbore habilitačného a inauguračného konania Financie
v študijnom odbore Ekonómia a manažment
Ing. Jánovi Huňadymu, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
1. 12. 2020
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od
1. 12. 2020.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

prof. Kubátová - oponent.pdf,21. 10. 2020 11:16:51
prof. Nemec - oponent.pdf,2. 11. 2020 12:57:04
prof. Ochotnický - oponent.pdf,2. 11. 2020 12:57:14

 
Rozhodnutia

Výpis VR 20.11.20.pdf,25. 11. 2020 12:50:14
Výpis VR 25.9.20.pdf,2. 10. 2020 8:06:34

 
Prezenčné listiny

PL VR 20.11.20.pdf,25. 11. 2020 10:09:31
PL VR 25.9.20.pdf,30. 9. 2020 14:26:09

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy