Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Beata
Priezvisko: Gavurová
Rodné priezvisko: Hirková
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma habilitačnej práce: Využitie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako nástroja zvyšovania hospodárnosti nemocníc v SR
Dátum doručenia žiadosti: 27. 11. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.: 1995, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Podnikovohospodárske náuky
PhD.: 2009, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1995: poradca a kontrolór dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov v oblasti zamestnanosti, Obvodný úrad práce Košice IV., Kontrolno-právne oddelenie, Gemerská 3, 040 01 Košice.
2002 – 2006: ekonóm, účtovný poradca, UNISPOL s.r.o. so sídlom v Michalovciach, Priemyselná, 071 01 Michalovce.
2006 – 2009: interný doktorand, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Tajovského 13, 040 01 Košice
2009 – súčasnosť: odborný asistent, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Němcovej 32, 040 01 Košice
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Výučba predmetov:
• Základy manažmentu: 09/2005 – 06/2009
• Riadenie ľudských zdrojov: 09/2006 – 09/
• Firemné plánovanie: 09/2006 – 09/2009
• Manažment: 09/2006 – 09/2009
• Manažment v sociálnej práci: 09/2009 – 02/2011
• Plánovanie a projektovanie v sociálnej práci: 09/2009 – 02/2011
• Podnikanie v sociálnej práci: 02/2010 – 09/2010
• Bankovníctvo: 10/2009 – 02/2011
• Centrálne bankovníctvo: 02/2010 – 07/2010
• Manažment bankových operácií: 10/2009 – 02/2011
• Špecializované bankovníctvo: 10/2010 – 02/2011
• Riziko a neistota vo financiách: 10/2011 - doposiaľ
• Finančné rozhodovanie: 10/2011 - doposiaľ
• Oceňovanie investičných zámerov: 10/2012
• Modely a metódy merania a riadenia výkonnosti: 02/2011 – doposiaľ

- Vedenie bakalárskych a diplomových prác:
PHF EU v Bratislave: bakalárske práce: 11 ukončených
EkF TU v Košiciach: bakalárske práce: 13 ukončených, 6 súčasných
diplomové práce: 13 ukončených, 6 súčasných
Sales Manager Akademie (MBA): diplomové práce: 1 ukončená

- Garant predmetov:
1. Manažment v sociálnej práci: UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce, Košice.
2. Plánovanie a projektovanie v sociálnej práci: UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce, Košice.
3. Podnikanie v sociálnej práci: UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce, Košice.
4. Špecializované bankovníctvo: BIVŠ Prešov
5. Modely a metódy merania a riadenia výkonnosti: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.
6. Riziko a neistota vo financiách: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.
- Prednášková činnosť - predmety: Vedenie podniku a Strategické riadenie a obchodná transformácia na Slovakian Manager Academy s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách(1)

AAA001 [125334] Management, information systems and technologies in health care Analysis of current status in hospitals of Eastern Slovakia/ Beáta Gavurová, Marek Šoltés - 1. vyd - Targu Mures : Petru Maior University - 2012. - 146 p.. - ISBN 978-606-581-052-5.
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - ŠOLTÉS, Marek (50%)]

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(2)

AAB001 [98337] Meranie výkonnosti v organizáciách s dôrazom na aplikáciu systému Balanced Scorecard / Beáta Gavurová - 1. vyd - Košice : TU - 2010. - 188 s. - ISBN 978-80-553-0437-3.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]

AAB002 [118848] Aplikácia vybraných podporných nástrojov v problematických fázach systému Balanced Scorecard / Beáta Gavurová - 1. vyd - Košice : TU, EkF - 2012. - 113 s. - ISBN 978-80-553-0847-0.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách(4)

ABC001 [112478] Principles of the "Learning and growth" Perspective of the Balanced Scorecard System / Jozef Glova, Beáta Gavurová - 2011.In: Organizational Behaviour and Culture : Globalization and the Changing Environment of Organizations. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2011 P. 193-216. - ISBN 978-3-639-35923-7
[GLOVA, Jozef (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]

ABC002 [116148] Comparison TQM and Balance Scorecard / Patrycja Pudlo, Beáta Gavurová - 2011.In: Business Intelligence : Theory and practice. - Rzeszow : University of Rzeszow, 2011 P. 187-216. - ISBN 978-83-7338-692-1
[PUDLO, Patrycja (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]

ABC003 [123175] Rozwój kreatywności pracowników w organizacjach projakościowych / Beáta Gavurová, Patrycja Pudło - 2012.In: Lewarova siła personelu MSP : resultaty miedzynarodowych badań. - Rzeszow : Publishing House of Rzeszow University, 2012 P. 197-218. - ISBN 978-83-7338-744-7
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - PUDŁO, Patrycja (50%)]

ABC004 [123177] Charakterystyka kosztów zasobów ludzkich na tle wybranych modeli kosztów jakości / Beáta Gavurová, Patrycja Pudło - 2012.In: Lewarova siła personelu MSP : resultaty miedzynarodowych badań. - Rzeszow : Publishing House of Rzeszow University, 2012 P. 219-258. - ISBN 978-83-7338-744-7
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - PUDŁO, Patrycja (50%)]

BCI - Skriptá a učebné texty(1)

BCI001 [95502] Podnikové plánovanie - cvičenia / Rudolf Zach, Beáta Gavurová - 1. vyd - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - 2008. - 116 s. - ISBN 978-80-8084-364-9.
[ZACH, Rudolf (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB001 [98337] Meranie výkonnosti v organizáciách s dôrazom na aplikáciu systému Balanced Scorecard / Beáta Gavurová - 1. vyd - Košice : TU - 2010. - 188 s. - ISBN 978-80-553-0437-3.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [3] CEHLÁR, M. et al. Surface Mining Technology and Economy In: 332 p. ISBN: 978-80-86530-76-5

2011 [1] JANKE, František The Use of Hidden Data in Electronic Business Networks: Benchmark and Network Performance Indicators In: IDIMT-2011 : Interdisciplinarity in Complex Systems : 19th Interdisciplinary Information Management Talks : Jindřichův Hradec, Czech Republic P. 341-348 ISBN: 978-3-85499-624-8
http://apps.webofknowledge.com/CitedRefList.do?product=UA&sortBy=PY.D&UT=WOS:000299185000035&search_mode=CitedRefList&SID=V1IlE62hCk8BbCgiHa9&parentProduct=UA&parentQid=9&parentDoc=1&recid=WOS:000299185000035&PREC_REFCOUNT=12&fromRightPanel=true
2011 [4] GLOVA, Jozef Aplikácia binomického modelu v oceňovaní reálnych opcií In: Manažment, marketing a financie 2011 : Zborník vedeckých prác : Košice S. 5-8 ISBN: 978-80-553-0741-1

2011 [4] BIGAŇ, Michal, SIJARTO, Ján, ŽÁK, Peter Proces riadenia nákladov investičného projektu In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-4 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [4] ANTOŠOVÁ, Mária , CSIKÓSOVÁ, Adriána, SEŇOVÁ, Andrea Princípy spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte regionálneho rozvoja In: In Look Days 2011 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 13.-14. 10. 2011 S. 1-10 ISBN: 978-80-970118-2-6

2011 [3] DELINA, Radoslav, TKÁČ, Michal Inovácie vo vzdelávaní pre oblasť riadenia financií a rizika na Technickej univerzite v Košiciach In: Improving the quality of education at universities : materials of the international scientific conference Uzhorod (Ukraine) - Košice (Slovak republic) : 25. - 27. march 2011 P. 282-300 ISSN: 2078-1431

2011 [3] PUDŁO, Patrycja Total Quality Management in Higher Education In: Improving the quality of education at universities : materials of the international scientific conference Uzhorod (Ukraine) - Košice (Slovak republic) : 25. - 27. march 2011 P. 325-336 ISSN: 2078-1431

2011 [3] KLEPÁKOVÁ, Adela Dôležitosť kvality pri rozhodovaní In: Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 2011 P. 1-8 ISBN: 978-80-261-0051-5

2011 [3] GRELL, Michal - KULTAN, Jaroslav Analytické prístupy merania podnikovej výkonnosti In: Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : 13.-15. prosinec 2011, Praha P. 98-103 ISBN: 978-80-225-3317-1

2011 [4] KLEPÁKOVÁ, Adela Zákaznícka perspektíva Balanced Scorecard In: Enterprise Risk Management : záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov : zborník vedeckých prác S. 121-129 ISBN: 978-80-225-3342-3

2011 [3] PUDLO, Patrycja Analiza wybranych aspektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia In: Zeszyty naukowe No. 25 (2011), p. 117-125 ISSN: 0860-9608

2011 [4] SZABO, Stanislav Benchmarking the Financial Analysis Results of Airport Organisations In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 52-59 ISSN: 1335-9479

2012 [5] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti Letisko Košice – Airport a.s In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti Letisko Košice – Airport a.s 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

2011 [3] DELINA, Radoslav - JANKE, František - TKÁČ, Michal Significance of trust in reputation building mechanisms In: Confenis 2011 : the Fifth International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems : Aalborg, Denmark, october 16-18, 2011 ISBN: 978-87-91831-42-3

2012 [4] BOBÁKOVÁ, Viktória Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore In: Verejná správa a regionálny rozvoj Roč. 8, č. 1 (2012), s. 166-178 ISSN: 1337-2955

2012 [3] PUDLO, Patrycja Charakterystyka barier rozwoju dzialalności innowacyjnej w ujeciu kapitalu intelektualnego - wyniki badań In: Nierówności spoleczne a wzrost gospodarczy : Zeszyt 25 : Rzeszów P. 81-91 ISSN: 1898-5084

2012 [4] HANÁK, Peter, SZABO, Stanislav, KOZUBA, Jaroslaw Selection of a suitable aircraft type from commercial point of view In: Acta Avionica Roč. 14., č. 23 (2012), s. 56-61 ISSN: 1335-9479

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav Využitie strategického informačného systému BSC pri zvyšovaní výkonnosti vojenských organizácií In: Vedecký obzor Roč. 4., č. 2 (2012), s. 53-65 ISSN: 1337-9054

2012 [4] SZABO, Stanislav, HANÁK, Peter , BUČKA, Pavel Economic Analysis of Selecting Aviation Equipment In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice S. 1-4 ISBN: 978-80-553-1083-1

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav, NEČAS, Pavel, STOLÁRIKOVÁ, Katarína System of Balanced Scorecard and its implementation in management of Norwegian Air Force and other military organization In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice S. 1-8 ISBN: 978-80-553-1083-1


AAB002 [118848] Aplikácia vybraných podporných nástrojov v problematických fázach systému Balanced Scorecard / Beáta Gavurová - 1. vyd - Košice : TU, EkF - 2012. - 113 s. - ISBN 978-80-553-0847-0.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC001 [112478] Principles of the "Learning and growth" Perspective of the Balanced Scorecard System / Jozef Glova, Beáta Gavurová - 2011.In: Organizational Behaviour and Culture : Globalization and the Changing Environment of Organizations. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2011 P. 193-216. - ISBN 978-3-639-35923-7
[GLOVA, Jozef (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti Letisko Košice - Airport a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti Letisko Košice - Airport a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

2011 [3] PUDLO, Patrycja Znaczenie gier symulacyjnych w lancuchu jakosci In: Key Competencies in Knowledge Society : Today´s Trends, Methods of Development and Researches : Košická Belá, 2011 P. 164-172 ISBN: 978-90-818529-5-1

ABC002 [116148] Comparison TQM and Balance Scorecard / Patrycja Pudlo, Beáta Gavurová - 2011.In: Business Intelligence : Theory and practice. - Rzeszow : University of Rzeszow, 2011 P. 187-216. - ISBN 978-83-7338-692-1
[PUDLO, Patrycja (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9


ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD001 [109383] Systém Balanced Scorecard v podnikovom riadení / Beáta Gavurová - 2011.In: Ekonomický časopis. Roč. 59, č. 2 (2011), s. 163-177. - ISSN 0013-3035
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [3] CEHLÁR, M. et al. Surface Mining Technology and Economy In: 332 p. ISBN: 978-80-86530-76-5

2011 [1] JANKE, František The Use of Hidden Data in Electronic Business Networks: Benchmark and Network Performance Indicators In: IDIMT-2011 : Interdisciplinarity in Complex Systems : 19th Interdisciplinary Information Management Talks : Jindřichův Hradec, Czech Republic P. 341-348 ISBN: 978-3-85499-624-8
http://apps.webofknowledge.com/CitedRefList.do?product=UA&sortBy=PY.D&UT=WOS:000299185000035&search_mode=CitedRefList&SID=V1IlE62hCk8BbCgiHa9&parentProduct=UA&parentQid=9&parentDoc=1&recid=WOS:000299185000035&PREC_REFCOUNT=12&fromRightPanel=true


2011 [1] TKÁČ, Michal Role of Trust Building Mechanisms as a Necessity Requirement of Entry to e-Business Environment In: IDIMT-2011 : Interdisciplinarity in Complex Systems : 19th Interdisciplinary Information Management Talks : Jindřichův Hradec, Czech Republic P. 349-356 ISBN: 978-3-85499-624-8
http://apps.webofknowledge.com/CitedRefList.do?product=UA&sortBy=PY.D&UT=WOS:000299185000036&search_mode=CitedRefList&SID=V1IlE62hCk8BbCgiHa9&parentProduct=UA&parentQid=7&parentDoc=2&recid=WOS:000299185000036&PREC_REFCOUNT=12&fromRightPanel=true


2011 [4] GLOVA, Jozef Aplikácia binomického modelu v oceňovaní reálnych opcií In: Manažment, marketing a financie 2011 : Zborník vedeckých prác : Košice S. 5-8 ISBN: 978-80-553-0741-1

2011 [4] BIGAŇ, Michal, SIJARTO, Ján, ŽÁK, Peter Proces riadenia nákladov investičného projektu In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-4 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [4] ANDREJKOVIČ, Marek, HAJDUOVÁ, Zuzana Personálna stratégia a model hodnotenia In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-5 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [3] PUDŁO, Patrycja Total Quality Management in Higher Education In: Improving the quality of education at universities : materials of the international scientific conference Uzhorod (Ukraine) - Košice (Slovak republic) : 25. - 27. march 2011 P. 325-336 ISSN: 2078-1431

2011 [4] SZABO, Stanislav Benchmarking the Financial Analysis Results of Airport Organisations In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 52-59 ISSN: 1335-9479

2011 [4] CEHLÁR, Michal et al. Financial and economic nanalysis of investment project financed by structural funds and its implementation in a particular area In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 15-20 ISSN: 1335-9479

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

2012 [3] JANKE, František, PRÍDAVOK, Mojmír B2B network performance: Practical aspects of network supply adequacy indicator In: IDIMT-2012: ICT Support for Complex Systems : 20th Interdisciplinary Information Management Talks : Jindřichuv Hradec : Sept. 12-14, 2012. P. 345 ISBN: 978-3-99033-022-7

2012 [3] DELINA, Radoslav Perspectives of enterprise networking for single e-market In: IDIMT-2012: ICT Support for Complex Systems : 20th Interdisciplinary Information Management Talks : Jindřichuv Hradec : Sept. 12-14, 2012. P. 335 ISBN: 978-3-99033-022-7

2012 [1] DELINA, Radoslav, JANKE, František , TKÁČ, Michal Significance of trust in reputation building mechanisms In: Advances in Enterprise Information Systems II P. 35-44 ISBN: 978-0-415-63131-0
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84864075224&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Tkac%2cM&sid=HXWrmrVZVvtFul9mBU84L4D%3a90&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Tkac%2cM%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Tkac,M%29

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE001 [99310] Vzťah medzi metódami strategickej analýzy a kvalitou tvorby stratégie ako významného determinantu efektívnosti systému BSC / Beáta Gavurová - 2010.In: Ekonomika a Management. No. 2 (2010), p. 1-14. - ISSN 1802-8934 Spôsob prístupu: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [4] SZABO, Stanislav Benchmarking the Financial Analysis Results of Airport Organisations In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 52-59 ISSN: 1335-9479

2011 [4] SIJARTO, Ján, BIGAŇ, Michal, MELNÍKOVÁ, Lucia Implications of Exchange Rates Fluctuations on Administration of Incurring Project Costs In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 190-193 ISSN: 1335-9479

2011 [4] CEHLÁR, Michal, PAŠKOVÁ, Martina, MITTERPACHOVÁ, Natália New approach to the mineral reserves classification on process of legal harmonization In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 21-30 ISSN: 1335-9479

2012 [4] HANÁK, Peter, SZABO, Stanislav, KOZUBA, Jaroslaw Selection of a suitable aircraft type from commercial point of view In: Acta Avionica Roč. 14, č. 23 (2012), s. 56-61 ISSN: 1335-9479


ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF001 [95471] Balanced Scorecard a jej problémy pri implementácii v slovenských podnikoch / Bohuslava Mihalčová, Beáta Gavurová - 2007.In: Ekonomika a Manažment podniku. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 47-57. - ISSN 1336-4103 Spôsob prístupu: http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=8&ved=0CCEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcasopis.vusi.sk%2Farchiv%2Fabstrakty%2Fabstracts2007_2.pdf&rct=j&q=Balanced+scorecard+a+jej+probl%C3%A9my+pri+implement%C3%A1cii+v+slovensk%C3%BDch+podnikoch&ei=PEGzS-rUBaWgsQbt5diyAQ&usg=AFQjCNGLvAe0l4scz-VvppcpAVsXseJqbA.
[MIHALČOVÁ, Bohuslava (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2010 [3] KLEPÁKOVÁ, A. Spokojný zákazník ako prínos ku výkonnosti firmy In: IMEA 2010 : the 10th International Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration : Conference Proceedings : Seč, Chrudim, 26th - 27th April, 2010 [CD-ROM] ISBN: 978-80-7395-254-9

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

ADF002 [95482] BSC v strategickom riadení podnikov / Beáta Gavurová, Jana Jasovská - 2008.In: Podniková revue. Roč. 7, č. 13-14 ( 2008), s. 33-52. - ISSN 1335-9746
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - JASOVSKÁ, Jana (50%)]
Ohlasy:

2009 [4] KARABAŠOVÁ, Ľ. BSC ako manažérsky, merací a komunikačný nástroj In: Podniková revue S. 105-115 ISSN: 1335-9746

2008 [4] LIPOVSKÁ, L. Organization performance measurement and its influence on economic results of the organization In: Manažment priemyselných podnikov ISSN: 1336-4103


ADF007 [115303] Strategy implementation by balanced scorecard system - opportunity for public administration / Beáta Gavurová, Patrycja Pudlo - 2011.In: Acta Oeconomica Cassoviensia. Roč. 4, č. 1 (2011), s. 67-78. - ISSN 1337-6020
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - PUDLO, Patrycja (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

ADF008 [115725] Organizačné a technické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard / Stanislav Szabo, Beáta Gavurová - 2011.In: Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 19-25. - ISSN 1338-5224 Spôsob prístupu: http://jias.euke.sk/.
[SZABO, Stanislav (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2011 [4] HREHOVÁ, Daniela, GLUCHMAN, Martin The venture capital to support business development In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 31-41 ISSN: 1335-9479

2011 [4] HREHOVÁ, Daniela, GLUCHMAN, Martin The Venture Capital to Support Business Development In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 31-40 ISSN: 1335-9479

ADF009 [118756] Interface between enterprise activities and control activities in business process management / Jozef Glova, Beáta Gavurová - 2011.In: Acta Avionica. Roč. 13., č. 22 (2011), s. 126-134. - ISSN 1335-9479
[GLOVA, Jozef (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] SZABO, Stanislav, HANÁK, Peter, BUČKA, Pavel Economic Analysis of Selecting Aviation Equipment In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice S. 1-4 ISBN: 978-80-553-1083-1

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav, NEČAS, Pavel, STOLÁRIKOVÁ, Katarína System of Balanced Scorecard and its implementation in management of Norwegian Air Force and other military organization In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice S. 1-8 ISBN: 978-80-553-1083-1


AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED001 [95501] Motivácia a jej zameranie na človeka / Beáta Gavurová - 2007.In: Riadenie ľudských zdrojov : Bohuslava Mihalčová a kolektív. - Bratislava : EKONÓM, 2007 S. 72-78. - ISBN 978-80-225-2448-3
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [4] PUDŁO, P. Wybrane metody pomiaru zasobów ludzkich In: SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 6. - 7. október 2011, Bratislava ISBN: 978-80-225-3264-8

2012 [4] JURKOVÁ, Jana Analýza známosti a priaznivosti postojov. In: Marketing a marketingová komunikácia : Prepojenie teórie a praxe : Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou S. 97-104 ISBN: 978-80-555-0539-8

2012 [3] PUDLO, Patrycja Charakterystyka barier rozwoju dzialalności innowacyjnej w ujeciu kapitalu intelektualnego - wyniki badań In: Nierówności spoleczne a wzrost gospodarczy : Zeszyt 25 : Rzeszów P. 81-91 ISSN: 1898-5084


AFA002 [107796] Porovnanie teoretických princípov Balanced Scorecard s jeho implementáciou na Slovensku / Beáta Gavurová - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: In Look Days 2010 : international scientific conference : 11 - 13 November 2010, Hédervár (Hungary). - Košice : INTER M & K, 2010 S. 1-8. - ISBN 978-80-970118-1-9
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [4] ČARNICKÝ, Štefan Možnosti využitia Business Intelligence v stredne veľkých spoločnostiach In: In Look Days 2011 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 13.-14. 10. 2011 S. 1-11 ISBN: 978-80-970118-2-6

AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB001 [114395] Uplatnenie tvorivých manažérskych metód v procese aplikácie systému Balanced Scorecard / Beáta Gavurová, Stanislav Szabo - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 13. - 14.októbra 2011, Košice. - Košice : Inter M&K, 2011 S. 1-10. - ISBN 978-80-970118-2-6
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - SZABO, Stanislav (50%)]
Ohlasy:

2011 [3] KLEPÁKOVÁ, Adela Rozvoj kľúčových kompetencií študentov univerzít In: Key Competencies in Knowledge Society : Today´s Trends, Methods of Development and Researches : Košická Belá, 2011 P. 124-135 ISBN: 978-90-818529-5-1

2011 [3] PUDLO, Patrycja Znaczenie gier symulacyjnych w lancuchu jakosci In: Key Competencies in Knowledge Society : Today´s Trends, Methods of Development and Researches : Košická Belá, 2011 P. 164-172 ISBN: 978-90-818529-5-1


AFB003 [118333] Vybrané problematické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard (BSC) / Stanislav Szabo, Beáta Gavurová - 2011.In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. - 11.november 2011, Košice. - Košice : VŠBM, 2011 S. 481-490. - ISBN 978-80-89282-65-4
[SZABO, Stanislav (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení výkonnosti vojenských organizácií In: Vedecký obzor Roč. 4, č. 2 (2012), s. 53-67 ISSN: 1337-9054

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav, NEČAS, Pavel, STOLÁRIKOVÁ, Katarína System of balanced scorecard and its impelementation in management of norwegian air force and other military organization In: New Trends in Aviation Development : Proceedings of the 10. International Conference : Košice : 13.-14. September, 2012 S. 1-8 ISBN: ISBN 978-80-553-1083-1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC001 [95457] Zabezpečenie merateľnosti strategických cieľov systémom ukazovateľov BSC / Beáta Gavurová - 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 29. listopadu 2007, Společenský dům Lázně Luhačovice, Česká republika. - Zlín : UTB, 2007 P. 1-10. - ISBN 978-80-7318-646-3
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [3] SZABO, Stanislav , LINEK, Marcel Bezpečnosť moderných IKT systémov v rámci krízového manažmentu In: Bezpečnostní technologie, systémy a management : Sborník 3. mezinárodní konference : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011 P. 1-6 ISBN: 978-80-7454-111-7

AFC003 [95517] Aplikácia metódy Balanced Scorecard v podnikovej praxi / Beáta Gavurová - 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Mezinárodní Baťova Doktorandská Konference : recenzovaný sborník příspěvků : 12. dubna 2007. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007 P. 1-12. - ISBN 978-80-7318-529-9
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2008 [4] SEDLÁKOVÁ, E. Manažment ľudských zdrojov ako prvok metódy Balanced Scorecard In: Ekonomika a Manažment Podniku Roč. 6, č. 2 (2008), s. 72-80 ISSN: 1336-4103


AFC006 [116496] Determinanty hodnotenia kvality vysokého školstva na Slovensku / Beáta Gavurová - 2011.In: Improving the quality of education at universities : materials of the International Scientific Conference : Uzhorod (Ukraine) - Košice (Slovak republic), March 25-27, 2011 : special edition of the collection of scientific papers : Geopolitics of Ukraine: history and contemporaneity : vol. 6. - Užhorod : KPU, 2011 P. 137-159. - ISSN 2078-1431
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2012 [1] PAĽOVÁ, D. E-learning as a tool for improving ICT knowledge of university teachers In: MIPRO 2012 : jubilee 35th International convention proceedings : Opatija, Croatia P. 1358-1363 ISBN: 978-953-233-069-4


AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD001 [95446] Význam Balanced Scorecard pre meranie a riadenie výkonnosti podniku / Beáta Gavurová - 2007.In: Semafor 2007 : Ekonomika firiem 2007 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 19.-21.9. 2007. - Košice : EUBA, 2007 - ISBN 978-80-225-2482-7 Spôsob prístupu: http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/gavurova.pdf.
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2009 [4] PUDŁO, P., MESÁROŠ, P., MESÁROŠ, F. Influence of quality costs on the structure of total costs in medium-sized companies In: Acta oeconomica cassoviensia Roč. 2, č. 1 (2009), s. 23-33 ISSN: 1337-6020

2010 [3] BUKOVÁ, Bibiána, BRUMERČÍKOVÁ, Eva BSC – Balanced scorecard in transport company In: LOGI 2010 : Conference Proceedings : 11th International Scientific Conference in Cooperation with The Dean of Jan Perner : Pardubice : 19.11.2010 P. 8-14 ISBN: 978-80-7399-205-7

2009 [4] NOVÁKOVÁ, R., KUSÝ, O. Performance evaluation processes from the perspective of current trends In: Research papers Roč. 17, č. 27 (2009), s. 43-49 ISSN: 1336-1589

2011 [3] HUDYMAČOVÁ, M. , HILA, M. Výkonnosť podniku In: Q magazín S. 1-6 ISSN: 1213-0451

2011 [3] DEMJANOVÁ, Lucia Strategic scanning - monitoring of dynamic business environment In: Business Intelligence : theory and practice P. 417-448 ISBN: 978-83-7338-692-1

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení výkonnosti vojenských organizácií In: Vedecký obzor Roč. 4, č. 2 (2012), s.53-65 ISSN: 1337-9054

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav, NEČAS, Pavel, STOLÁRIKOVÁ, Katarína System of Balanced Scorecard and its implementation in management of Norwegian Air Force and other military organization In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice S. 1-7 ISBN: 978-80-553-1083-1

2011 [4] ZÁVADSKÝ, Ján - KOVAĽOVÁ, Marcela Operatívna a strategická výkonnosť podnikových procesov 84 s ISBN: 978-80-970684-1-7

AFD002 [95477] Vzdelávanie zamestnancov - dôležitý atribút v perspektíve učenia sa a rastu metódy Balanced Scorecard / Beáta Gavurová - 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Scientia Iuventa 2008 : medzinárodná doktorandská konferencia : 13. júna 2008, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : UMB, 2008 S. 1-9. - ISBN 978-80-8083-582-8
[GAVUROVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:

2011 [3] KLEPÁKOVÁ, Adela Rozvoj kľúčových kompetencií študentov univerzít In: Key Competencies in Knowledge Society: Today´s Trends, Methods of Development and Researches : Košická Belá, 23.-24. november 2011 P. 124-135 ISBN: 978-90-818529-5-1

AFD003 [95504] Zavádzanie systému Balanced Scorecard: teória vs. prax / Beáta Gavurová, Jana Jasovská - 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: PhD. Meetings and Seminars : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice, 3.4.2009. - Košice : EU PHF, 2009 S. 40-50. - ISBN 978-80-225-2755-2
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - Jasovská (50%)]


AFD005 [112948] Meranie výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku / Beáta Gavurová, Stanislav Szabo - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Výkonnosť organizácie : Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22. - 23.9.2011, Nový Smokovec. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011 S. 139-149. - ISBN 978-80-970458-3-8
[GAVUROVÁ, Beáta (50%) - SZABO, Stanislav (50%)]
Ohlasy:

2011 [4] KLEPÁKOVÁ, Adela Meranie kvality v zdravotníctve In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [3] KLEPÁKOVÁ, Adela Dôležitosť kvality pri rozhodovaní. In: Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 2011 P. 1-8 ISBN: 978-80-261-0051-5

AFD006 [112949] Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti / Stanislav Szabo, Beáta Gavurová - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Výkonnosť organizácie : Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22. - 23.9.2011, Nový Smokovec. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011 S. 249-262. - ISBN 978-80-970458-3-8
[SZABO, Stanislav (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2011 [4] CEHLÁR, Michal et al. Analýza finančných investícií a finančné rozhodovanie v oblasti vecných investícií, kritériá a metódy ich hodnotenia In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-9 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [4] ANDREJKOVIČ, Marek , HAJDUOVÁ, Zuzana Personálna stratégia a model hodnotenia In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : Herľany, 20.-21. októbra 2011 S. 1-5 ISBN: 978-80-553-0758-9

2011 [4] CEHLÁR, Michal, JURKASOVÁ, Zuzana , PAŠKOVÁ, Martina, NEMČÍK, Róbert Analýza finančných investícií a finančné rozhodovanie v oblasti vecných investícií, kritéria a metódy ich hodnotenia In: Areonautika 2011: SEN-Spoločné európske nebo : Herľany : 20.-21. októbra 2011 ISBN: 978-80-553-078-9

2012 [4] IVANČÍK, Radoslav Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení výkonnosti vojenských organizácií In: Vedecký obzor Roč. 4, č. 2 (2012), s. 53-67 ISSN: 1337-9054

20012 [4] IVANČÍK, Radoslav, NEČAS, Pavel, STOLÁRIKOVÁ, Katarína System of balanced scorecard and its impelementation in management of norwegian air force and other military organization In: New Trends in Aviation Development : Proceedings of the 10. International Conference : Košice : 13.-14. September 2012 S. 1-8 ISBN: 978-80-553-1083-1

AFD007 [113666] Kritické miesta systému Balanced Scorecard / Stanislav Szabo, Beáta Gavurová - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28.-30. septembra 2011, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : AOS, 2011 S. 402-411. - ISBN 978-80-8040-427-7
[SZABO, Stanislav (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2011 [4] CEHLÁR, Michal et al. Financial and economic analysis of investment project financed by structural funds and its implementation in a particular area In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 15-20 ISSN: 1335-9479

2011 [4] HREHOVÁ, Daniela , GLUCHMAN, Martin The venture capital to support business development In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 31-41 ISSN: 1335-9479

2011 [4] IVANČÍK, Radoslav Theoretical and methodological view of defence and security In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2011), s. 42-46 ISSN: 1335-9479

2011 [4] HREHOVÁ, Daniela, GLUCHMAN, Martin The Venture Capital to Support Business Development In: Acta Avionica Roč. 13, č. 22 (2012), s. 31-41 ISSN: 1335-9479

AFD008 [114082] Vplyv vývoja svetovej ekonomiky na rozvoj leteckej dopravy / Stanislav Szabo, Beáta Gavurová - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Aeronautika 2011 : Medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. októbra 2011 Herľany, Slovensko. - Košice : TU, 2011 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-0758-9
[SZABO, Stanislav (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2012 [4] ROZENBERG, Róbert , ŘEHÁČEK, Martin The rationale behind Ryanair success In: Acta Avionica Roč. 14, č. 23 (2012), s. 100-104 ISSN: 1335-9479

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF001 [95476] Organizačná kultúra ako faktor úspešnosti organizácie / Bohuslava Mihalčová, Beáta Gavurová - 2007.In: Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. Roč. 3, č. 4 (2007), s. 64-72. - ISSN 1336-7137 Spôsob prístupu: http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/4-2007/6.mihalcova-gavurova.pdf.
[MIHALČOVÁ, Bohuslava (50%) - GAVUROVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:

2009 [4] BONDAREVA, Irina Finančná podniková subkultúra ako dôležitý prvok formovania finančnej stratégie podniku In: MANažment a EKOnomika podniku, MANEKO Roč. 2009, č. 2 (2009), s. 118-125 ISSN: 1337-9488

2009 [4] DIRGOVÁ, Eva Podniková kultúra vo vzdelávacej organizácii In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov z 1. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou dňa 22. a 23. apríla 2009, Ružomberok S. 203-208 ISBN: 978-80-8084-470-7

2010 [4] ANTOŠOVÁ, Mária, SEŇOVÁ, Andrea Strategické riadenie podniku na základe ICM (Intelectual Capital Management) In: Manažment v teórii a praxi Roč. 6, č. 4 (2010), s. 4-10 ISSN: 1336-7137

2011 [3] ANTOŠOVÁ, Mária , CSIKÓSOVÁ, Adriana Intelectual capital in Context of Knowledge management In: The Economic Geography of Globalization P. 113-142 ISBN: 978-953-307-502-0

2011 [4] ANTOŠOVÁ, Mária, RAKUŠAN, Karel The Diagnostic and Change of Firm Culture in an International Company In: Transactions of the Universities of Košice Č. 4 (2011), s. 9-13 ISSN: 1335-2334

2012 [4] SZABO, Stanislav Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. In: Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s. 120 s ISBN: 978-80-553-0844-9

 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
4. 4. 2013
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
4. 4. 2013
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Emília Jakubíková, CSc.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
doc. PhDr. Ing. Július Ondrej, PhD.
Asociácia lekárnikov Slovenska v Martine
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému Využitie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako nástroja na zvyšovanie hospodárnosti nemocníc v SR“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore 3.3.23. verejná ekonomika a služby Ing. Beáte Gavurovej, PhD., MBA
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
11. 4. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 11. 4. 2013.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Jakubíková.pdf,17. 7. 2013 14:11:01
Ondrej.doc,17. 7. 2013 14:05:32
Polach.doc,17. 7. 2013 14:05:22

 
Rozhodnutia

Výpis VR 29.12.12.jpeg,25. 10. 2013 14:02:28
Výpis VR 4.4.13.jpeg,25. 10. 2013 14:03:55

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:27:01

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy