Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ewa
Priezvisko: Wszendybyl-Skulska
Rodné priezvisko: Skulska
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma habilitačnej práce: The essence and importance of human capital measurement in the hotel industry (Podstata a význam merania ľudského kapitálu v hotelierstve)
Dátum doručenia žiadosti: 22. 11. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Fakulty riadenia Politechniki Częstochowskiej w latach 1996-2001,
5 rokov, odbor: Marketing a riadenie
CSc./PhD.: rok 2006 odbor: ekonomické vedy so zameraním na vedy o riadení.
Inštitút organizácie a riadenie v priemysle ORGMASZ, Varšava.
Téma doktorandskej práce: „Riadenie kvality hotelových slsužieb”.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.10. 2001 – 30. 06. 2006 asistent na Katedre inžinierstva výroby, Fakulta riadenia
Politechniky Częstochovskej
10. 02. 2006 - 31. 08. 2012 adiunkt na Vysokej škole hotelierstva a cestovného ruchu v Częstochovej
Adiunkt na Katedre riadenia, Fakulta riadenia a sociálnej komunikácie Jagelovskej univerzity od 1. 10. 2006 - doteraz v študijnom odbore: ekonomické vedy so zameraním na vedy o riadení.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Prednášané predmety: Politika cestovného ruchu v EÚ, Politika cestovného ruchu v Poľsku, Základy riadenia v cestovnom ruchu, Programovanie porojektov cestovného ruchu, Riadenie hotelov, Riadenie pohostinských zariadení, Riadenie procesov, Riadenie kvality, Hotelový trh, Cateringové služby, Marketing hotelových služieb, Hotelierstvo, Riadenie kvality hotelových služieb.
Vedenie diplomových prác: diplomantov (magister) – 73, bakalárov (licenciát) – 55
Prednášková činnost’ vo vzdelávacíach kurzoch pre prax: Hotelierstvo, Marketing v cestovnom ruchu a hotelierstve.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Strategic directions of tourism development : the cases of Poland and Slovakia : scientific monograph / Małgorzata Bednarczyk, Andrej Malachovský, Ewa Wszendybył-Skulska ; rec. Marian Gúčik, Dagmara Lewicka. - [1. vyd.]. - Kraków : Wydawnictvo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - [159] s. - ISBN 978-83-233-3427-9
[BEDNARCZYK, Małgorzata (20%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (40%) - WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (40%) - GÚČIK, Marian (rec.) - LEWICKA, Dagmara (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył ; rec. Małgorzata Bednarczyk. - [1.] vyd. - Warszawa : Wydawnictvo naukowe PWN, 2007. - [232] s. - ISBN 978-83-01-15144-7
[BORKOWSKI, Stanisław (50%) - WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BEDNARCZYK, Małgorzata (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] GORANCZEWSKI, Bolesław – PUCIATO, Daniel. Zastosowanie kwestionariusza Kano w badaniu jakości usług hotelowych. In Studia i prace kolegium zarządzania i finansów. ISSN 1234-8872, 2011, č. 105, s. 92-105.
2. [4] KACHNIEWSKA, Magdalena. Koszty jakości jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. In Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. ISSN 1428-1457, 2008, č. 24, s. 178-200.
3. [4] SZYMAŃSKA, Elżbieta. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009. ISSN 0867-096X.
4. [4] GÓRNIK, Katarzyna – ŚWIDROŃ, Magdalena. Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług hotelarskich. In Acta Scientiarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1644-0757, 2010, vol. 9, no. 4, pp. 121-132.

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył ; rec. Małgorzata Bednarczyk. - [1.] vyd. - Warszawa : Wydawnictvo naukowe PWN, 2007. - [232] s. - ISBN 978-83-01-15144-7
[BORKOWSKI, Stanisław (50%) - WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BEDNARCZYK, Małgorzata (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] GORANCZEWSKI, Bolesław – PUCIATO, Daniel. Zastosowanie kwestionariusza Kano w badaniu jakości usług hotelowych. In Studia i prace kolegium zarządzania i finansów. ISSN 1234-8872, 2011, č. 105, s. 92-105.
2. [4] KACHNIEWSKA, Magdalena. Koszty jakości jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. In Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. ISSN 1428-1457, 2008, č. 24, s. 178-200.
3. [4] SZYMAŃSKA, Elżbieta. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009. ISSN 0867-096X.
4. [4] GÓRNIK, Katarzyna – ŚWIDROŃ, Magdalena. Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług hotelarskich. In Acta Scientiarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1644-0757, 2010, vol. 9, no. 4, pp. 121-132.
ADF03 Jakość usług hotelarskich w aspekcie techniki zdarzeń krytycznych (critital incident technique) / Ewa Wszendybył, Stanisław Borkowski.
In Przeglad organizacji : miesięcznik TNOiK. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2004. - ISSN 0137-7221. - Č. 7-8/2004, s. 26-29.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROSAK, Joanna – MACHELSKI, Wojciech. Wykorzystanie techniki incydentów krytycznych do oceny jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 155-160.
AED19 Metody pomiaru jakości usług hotelarskich / Ewa Wszendybył.
In Zarządzanie jakością wyrobów i usług / opracowanie i redakcja naukowa Stanisław Borkowski, rec. Andrzej Chodyński. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo menedżerskie PTM, 2005. - ISBN 83-914212-9-5. - S. 57-64.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [3] CZAJKOWSKA, Agnieszka – CIUK, Wojciech. Estimation the quality level of services provided by a housing association. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 76-81.
AED22 Zastosowanie techniky incydentów krytycznych w kontekście usług hotelarskich / Ewa Wszendybył.
In Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu / rec. Stefania Jurek-Stępień ... [et al.]. Nr. 1030. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. - ISSN 0324-8445. - S. 689-695.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ROSAK, Joanna – MACHELSKI, Wojciech. Wykorzystanie techniki incydentów krytycznych do oceny jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 155-160.
2. [3] GAJEK, Mariusz – BIERNAT, Andrzej. Examinations of bank customers satisfaction by the IP-map. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 83-87.

AED23 Jakość usług hotelarskich z punktu widzenia klienta = The quality of hotel services from a customer´s point of view / Ewa Wszendybył, Stanisław Borkowski.
In Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji / vedec. red. Janina Stankiewicz, rec. Mirosław Galicki ... [et al.]. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004. - ISBN 83-89712-01-6. - S. 357-362.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROSAK, Joanna. Quality of medical services estimation on the basis for the Servqual method. In SOWIER-KASPRZYK, Izabella – BRZOZOWSKA, Anna (ed.). Logistic-marketing aspects of the enterprise management. Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2007. ISBN 978-83-61118-00-8, s. 61-66.
2. [4] ROSAK, Joanna. Wykorzystanie modelu EFQM w ocenie jakości usług świadczonych w zakładzie opieki zdrowotnej. In BORKOWSKI, Stanisław (red.). Zarządzanie jakością wyrobów i usług. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2005. ISBN 83-914212-9-5, s. 49-56.
3. [3] CZAJKOWSKA, Agnieszka – CIUK, Wojciech. Estimation the quality level of services provided by a housing association. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 76-81.

AED24 Jakość usług hotelarskich / [E. Wszendybył, S. Borkowski].
In Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego / red. Sławomir Mazur ; rec. Anna Nowakowska, Jan Siekierski, Ryszard Winiarski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowiciach, 2003. - ISBN 83-87478-65-2. - S. 182-195.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [3] SELEJDAK, Jacek – CHWASTOWSKI, Maciej. Analysis of quality level on selected catering industry outlet example. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 64-69.
2. [4] ROSAK, Joanna. Quality of medical services estimation on the basis for the Servqual method. In SOWIER-KASPRZYK, Izabella – BRZOZOWSKA, Anna (ed.). Logistic-marketing aspects of the enterprise management. Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2007. ISBN 978-83-61118-00-8, s. 61-66.
AED26 Analiza jakościowa wyrobów metalowych z wykorzystaniem metody FMEA / Aleksandra Szczeszek, Ewa Wszendybył.
In Nowoczesność przemysłu i usług - 2002 = Modernity of industry and services - 2002 : praca zbiorowa pod redakcją Jana Pyki / rec. Józef Bendkowski. - Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002. - ISBN 83-85587-10-1. - S. 355-361.
[SZCZESZEK, Aleksandra (50%) - WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ULEWICZ, Robert – KOPERTOWSKI, Jan. Analiza poziomu niezgodności na wydziale obróbki mechanicznej. In BORŮVKA, Otakar – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Jakość w inżynierii materiałowej i usługach. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przwmyśle „ORGMASZ“, 2005. ISBN 83-86-929-94-4, s. 73-78.
2. [4] MAJEWSKI, Miłosz – CHWASTOWSKI, Maciej. Doskonalenie jakosci wyrobów z PCV dla budownictwa. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 179-184.
3. [4] ŻYŁA, Beata – ULEWICZ, Robert. Determinanty jakości mebli. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 197-202.
4. [3] ULEWICZ, Robert. Application of FMEA method in quality assurance of electroplating services. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 58-63.
AFC03 Human ressource Management im Hotelunternehmen / Ewa Wszendybył, Stanisław Borkowski.
In Manažment ľudského potenciálu v podniku : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie Manažment ľudského potenciálu v podniku konanej 16. - 17. marca 2005 v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-360-4. - S. 183-188.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [4] SMOK, Agnieszka – ROSAK, Joanna – MACHELSKI, Wojciech. Jakość usług medycznych w szpitalu powiatowym. In ŠTOFKOVA, Jana – BORKOWSKI, Stanisław. Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas“, 2007. ISBN 978-83-89275-33-2, s. 69-74.
2. [3] ROSAK, Joanna – MAJDAN, Urszula. Image of the hospital as dereminant of hte patient safisfying. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 34-39.

AFC04 Bedeutung des HACCP - Systems für die Kunden der Hotelgastronomie / Ewa Wszendybył.
In Letná škola únavy materiálov ´2004 : VII. ročník, september 2004, Zuberec - Roháče. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2004. - S. 247-250.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [4] PAŁUSZKA, Michalina. Konieczność wdrażania metody HACCP w zakładach mięsnych. In BORKOWSKI, Stanisław (red.). Zarządzanie jakością wyrobów i usług. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2005. ISBN 83-914212-9-5, s. 65-72.
AFC08 Servqual the method of figures´ analysis in a research of service quality / Ewa Wszendybył, Stanislaw Borkowski.
In Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : 7. medzinárodné vedecké sympózium, 29.5. - 30.5. 2002, Nitra. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 65-67.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [3] ROSAK, Joanna. Relation customer (patient)- provider as determinant of patient satisfaction of the stationary medical treatment in Poland. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 16-21.
2. [3] GAJEK, Mariusz – BIERNAT, Andrzej. Examinations of bank customers satisfaction by the IP-map. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 83-87.
AFD05 Poziom, struktura i koszty jakości wyrobów z tworzyw sztucznych = The level, the structure and expenses of the quality of products from plastics / Ewa Wszendybył, Stanisław Borkowski.
In Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VI międzynarodowa konferencja naukowa. Część 2, Seria: Metalurgia 48. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2005. - ISBN 83-87745-97-9. - S. 759-762.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [4] PACANOWSKA, Paulina – ULEWICZ, Robert. Zarządzanie utrzymaniem maszyn i jakością w przemyśle obuwniczym. In HRUBEC, Jozef – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ“, 2006. ISBN 978-83-86929-99-5-3, s. 145-150.

AFD06 Wykorzystanie rozkładu normalnegio do oceny jakości gumowych przewodów paliwowych / Ewa Wszendybył.
In Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V międzynarodowa konferencja naukowa. Część 2, Seria: Metalurgia 49. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2004. - ISBN 83-87745-37-5. - S. 935-938.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [4] BORKOWSKI, Stanisław – SELEJDAK, Jacek – SALAMON, Szymon. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń. Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2006. ISBN 83-88469-14-2.

AFD07 Klient jako główny weryfikator jakości usług bankowych / Ewa Wszendybył, Maciej Chwastowski.
In Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac [VI Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 13-15 stycznia w Zakopanem ] / pod redakcją Ryszarda Knosali. Tom II. - Warszawa : Wydawnicwo Naukowo-Techniczne, 2003. - ISBN 83-204-2809-2. - S. 710-716.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - CHWASTOWSKI, Maciej (50%)]
Ohlasy:
1. 2006, GAJEK, Mariusz – BIERNAT, Andrzej. Examinations of bank customers satisfaction by the IP-map. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 83-87.
2. [4] ZDON-KORZENIOWSKA, Małgorzata. Jak kształtować reginalne produkty turystyczne? : teoria i praktyka. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. ISBN 978-83-233-2711-0.
AFD09 SERVQUAL - uniwersalna metoda badania jakości usług / Ewa Wszendybył.
In Zarządzanie : 23 międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Uniwersytet Zielonogórski, 13-14 maja 2002. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002. - ISBN 83-89044-30-7. - S. 410-415.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [3] SELEJDAK, Jacek – CHWASTOWSKI, Maciej. Analysis of quality level on selected catering industry outlet example. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 64-69.

AFD10 Wpływ jakości turysticznych na zadowolenie klientów / Ewa Wszendybył.
In IV międzynarodowe seminarium naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Jarosław 25-26 listopada 2002. - Jarosław : Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Jarosławiu, 2002. - ISBN 83-88139-90-8. - S. 395-400.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [3] GAJEK, Mariusz – BIERNAT, Andrzej. Examinations of bank customers satisfaction by the IP-map. In ČOREJOVÁ, Tatiana – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Quality Managment of Services. Žilina : EDIS Publishing company, 2006. ISBN 80-8070-573-9, s. 83-87.
BDE02 Coating quality level analysis / Ewa Wszendybył.
In Materiálové inžinierstvo = Materials engineering. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 2005. - ISSN 1335-0803. - Roč. 12, č. 5 (2005), s. 7-10.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ULEWICZ, Robert – BIERNAT, Andrzej. Determinanty jakości wyrobów staliwnych. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 95-100.
2. [4] ULEWICZ, Robert – KACZOROWSKI, Łukasz. Ocena technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych. In PEŠLOVÁ, Františka – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Inżynieria jakości w praktyce. Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5, s. 167-172.
BDE04 Assessment of the quality of products on the basis of quality capability indices of a process and measuring instruments / Ewa Wszendybył, Stanisław Borkowski.
In Materiálové inžinierstvo = Materials engineering. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 2004. - ISSN 1335-0803. - Roč. 11, č. 5 (2004), s. 23-26.
[WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%) - BORKOWSKI, Stanisław (50%)]
Ohlasy:
1. [4] MASZKE, Adrian – ULEWICZ, Robert. Zarządzanie produkcją i eksploatacją maszyn przy wytwarzaniu dzwonka elektrycznego. In HRUBEC, Jozef – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ“, 2006. ISBN 978-83-86929-99-5-3, s. 163-168.

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE01 Analyse des Qualitätsniveaus von Walzprodukten / S. Borkowski, E. Wszendybył.
In Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry = Neuartige Herstellungs- und Reparaturtechnologien in der Fahrzeugindustrie : 23rd international colloquium, Kollm 2006/Germany. - [Dresden] : [Hochschule für Technik und Wirtschaft], 2006. - S. 169-174.
[BORKOWSKI, Stanisław (50%) - WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa (50%)]
Ohlasy:
1. [4] HRUBEC, Jozef – ŽABÁR, Pavol. Spôsobilosť meracieho zariadenia pri kontrole teliesok valivých ložísk. In HRUBEC, Jozef – BORKOWSKI, Stanisław (red.). Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ“, 2006. ISBN 978-83-86929-99-5-3, s. 11-16.


 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
3. 4. 2013 o 9,00 hod.
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
3. 4. 2013 o 9,00 hod.
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. zw. dr. hab. Andrzej Rapacz
Fakulta ekonomiky, riadenia a cestovného ruchu v Jelenej Hore, Poľsko
doc. Ing. Martina Blašková, PhD.
Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
prof. zw. dr. hab. Malgorzata Bednarczyk
Fakulta riadenia a spoločenskej komunikácie Jagelovskej univerzity v Krakove, Poľsko
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Podstata a význam merania ľudského kapitálu v hotelierstve“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore 8.1.1. cestovný ruch
dr. inž. Ewe WSZENDYBYL-SKULSKEJ
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
11. 4. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 11. 4. 2013.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Blašková.pdf,18. 7. 2013 13:57:47
Gúčik.doc,18. 7. 2013 13:50:57
Rapacz.docx,18. 7. 2013 13:51:05

 
Rozhodnutia

Výpis VR 29.12.12.jpeg,25. 10. 2013 13:53:55
Výpis VR 4.4.13.jpeg,25. 10. 2013 13:56:09

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:25:56

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy