Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Zdenka
Priezvisko: Musová
Rodné priezvisko: Zelienková
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Inovatívne prístupy v spoločensky zodpovednom marketingu
Dátum doručenia žiadosti: 3. 6. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolventka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave., rok 1993, odbor: Ekonomika vnútorného obchodu
PhD.: rok 2002, odbor 62-03-9 „Odvetvové a prierezové ekonomiky“, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, téma: Spotrebiteľské poradenstvo a jeho uplatňovanie v SR.
Špecializované doplnkové pedagogické štúdium, rok 1995, Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 10/1993 – 09/1996 Doktorandské štúdium v dennej forme, Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Od 10/1996 – 09/2003 odborný asistent, Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Od 10/2003 do 08/2005 odborný asistent, Katedra bankovníctva a poisťovníctva, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Od 09/2005 – trvá odborný asistent, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vyučuje predmety (v dennej a externej forme štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici):
a) V študijnom programe „Marketingový manažment podniku“
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi (seminár, 1Ing.) – predmet študijného programu (PŠP)
- Spoločensky zodpovedné podnikanie (seminár, 1Ing.) – povinne voliteľný predmet (PVP)
- Etika podnikania (seminár, 1Ing.) – PVP
b) V študijnom programe „Financie, bankovníctvo a investovanie“
- Finančný a bankový marketing (prednáška, seminár, 3Bc.) – PŠP
- Riadenie komerčnej banky (seminár, 1Ing.) - PVP
- Podnikanie bánk a poisťovní (prednáška, seminár, 2Ing.) – predmet študijného odboru (PŠO)
- Strategický a projektový manažment“ (prednáška, seminár, 1Ing.) – PŠOc) V študijnom programe „Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov“
- Manažérstvo vzťahov so zákazníkom (seminár, 1Ing.) – PVP
- Etika podnikania (seminár, 1Ing.) – PVP
d) Vo všetkých študijných programoch
- Marketing (seminár, 3Bc.) – fakultný predmet (FP)
- Spoločenský marketing (seminár, 1Ing., 2Ing.) – výberový predmet (VP)

Prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax
- Kurz „Manažér sociálneho podnikania“, „Marketing sociálnych služieb a sociálneho podnikania“, jún 2009

Garant predmetov:
- Finančný a bankový marketing – predmet študijného programu
- Riadenie komerčnej banky – povinne voliteľný predmet
- Spoločensky zodpovedné podnikanie – povinne voliteľný predmet
- Spoločenský marketing – výberový predmet
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 MUSOVÁ, Z. 2013. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. Studia oeconomica 42. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2013. 228 s. ISBN 978-80-557-0516-3.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 MUSOVÁ, Z. 2011. Bankový manažment a marketing (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 72 s. ISBN 978-80-557-0188-2.
BCI02 MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2006. Platobný styk (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v spolupráci s OZ Ekonómia, 2006. 116 s. ISBN 80-8083-299-4.
BCI03 KITA, J. a kol. 1997. Marketing : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997. 209 s. ISBN 80-225-1064-5. (Vlastný podiel: prípadová štúdia 3.8 I)
BCI04 HRAŠKO, P. a kolektív. 1996. Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava : Ekonóm, 1996. 246 s. ISBN 80-225-0832-2. (Vlastný podiel: 6. kap., s. 160 – 170; 7. kap., s. 171 – 207).

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ADF
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2006. Ochrana klienta vo finančných službách. In Acta Aerarii Publici. Vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 2006, roč. 3, č. 1. ISSN 1336-8818, s. 19-33.
1. In: KLIEŠTIK, T., FRAJTOVÁ-MICHALÍKOVÁ, K. 2008. Principles of Option Valuation. In Eseje z Polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka. Radom: Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2008. ISBN 978-83-7351-305-1. S. 165-170.
2. In: MINÁROVÁ, M. 2008. Postavenie etiky v súčasnej podnikateľskej praxi na Slovensku. In Firma a konkurenční prostředí 2008. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-021-0. S. 90-95.

AED
MUSOVÁ, Z. 2008. Spoločensky zodpovedné podnikanie – základ budovania vzťahov so záujmovými skupinami. In Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. Zborník vedeckých príspevkov k vedeckému projektu VEGA 1/4600/07. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2624-1.
1. In: VICIANOVÁ, J. 2011. Ekonomická dimenzia spoločensky zodpovedného podnikania v chemickom priemysle. In Trendy v podnikání – vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. ISSN 1805-0603. 2011, č. 2, S. 23 – 31.

AED
MUSOVÁ, Z. 2010. Implementácia moderných marketingových koncepcií v podmienkach Slovenskej republiky. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Vedecký monografický zborník. Žilina: FRaI ŽU a Inštitút manažmentu pri ŽU v Žiline, 2010. S. 47 – 52. ISBN 978-80-554-0292-5.
1. In: MOLNÁR, P., DOLINSKÝ, M. 2012. Environmental Performance Assessment Model as a Sustainability Decision Tool for Small and Middle Sized Enterprises. In World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2010-376X. Issue 65, May 2012, Tokyo, Japan. S. 1341-1348.

AFC
MUSOVÁ, Z. 2005. Podstata a význam marketingu v službách. In „Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniku“. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Faculty of Business and Management VUT, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
1. In: DĚDKOVÁ, J. 2009. The meaning of cover in the Knowledge Society. In Knowledge Society. Nessebar, Bulgaria. ISSN 1313-4787. 2009, roč. 3, september 2009, S. 35 – 38.
2. In: MINÁROVÁ, M. 2007. Význam manažérskej etiky v podnikaní. In Sborník „Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy“. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. ISBN 978-80-7314-111-0. S. 125-129.
3. In: ČIERNA, H. 2007. Tvorba a udržateľnosť dobrej povesti v podnikaní. In Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy. Sborník. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. ISBN 978-80-7314-111-0. S. 59-64.

AFD
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2008. Corporate social responsibility and stakeholders relationship management. In Problems of marketing management in globalisation. Papers of the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008, s. 157-162. ISBN 978-80-89382-00-2.

1. In: MALÁ, D., MINÁROVÁ, M. 2009. Team Leadership as a Competitive Advantage of 21ST Century Organizations. In FOLTYS, J. et al. WSPÓLCZESNE WYZWANIA WOBEC ZARZADZANIA. Katowice : Uniwersytet Slaski, 2009. ISBN 978-83-913962-6-1. S. 242-247.
2. In: MINÁROVÁ, M., BENČÍKOVÁ, D. 2011. Development of Information Technologies in Slovak Small and Medium Enterprises From the Point of view of a Learning Organisation. In Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X. 2011, roč. 3, september 2011, S. 72 – 83.
3. In: MINÁROVÁ, M. 2011. Zamestnanci ako intelektuálny kapitál organizácie. In Ekonomika – Management – Inovace (EMI). Vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc. ISSN 1804-1299. 2011, roč. 3, č. 01.
4. In: MINÁROVÁ, M. 2009. Učiaca sa organizácia ako základný rámec aplikácie manažmentu znalostí. In Przedsiebiorczość w warunkach Unii Europejskiej - Podnikání v podmínkách Evropské unie, Zborník z medzinárodnej konferencie. Katowice : 2009. ISBN 978-83-60953-24-2. S. 290-300.
5. In: DĚDKOVÁ, J. 2009. Consumer attitudes towards packages and their recycling. In Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference - Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti VII. Praha, 2009. ISBN 978-80-213-1941-7. S. 18-23.

AFD
MUSOVÁ, Z. 2004. Možnosti využitia strategického marketingového plánovania v rozvoji územia. In „Marketing ako rozvojový nástroj územia“. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2004. ISBN 80-225-1944-8. S. 70-75.
1. In: KOSTKOVÁ, M. 2010. Management hotelového provozu. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 80-724-863-30.
2. In: KOSTKOVÁ, M., NĚMČANSKÝ, M., TORČÍKOVÁ, E. 2009. Management služeb cestovního ruchu. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7248-510-9.

AFH
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2007. New Trends on the Payments Market in Europe. In Acta Oeconomica No. 21: Ekonomická teória a prax dnes a zajtra II. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8883-407-4.
1. In: KLIEŠTIK, T., FRAJTOVÁ-MICHALÍKOVÁ, K. 2008. Principles of Option Valuation. In Eseje z Polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka. Radom: Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2008. ISBN 978-83-7351-305-1. S. 165-170.

BCI
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2006. Platobný styk (vybrané kapitoly). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. 116 s. ISBN 80-8083-299-4.
1. In: SOPKOVÁ, E. 2009. Cost Effectiveness of Paying Value Added Tax from the Viewpoint of Businesses. In International Journal of Economic Sciences and Applied Research. Greece, Kavala Institute of Technology. Vol. 2. Issue 2, 2009, ISSN 1791-5120. S. 87-94.
2. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2008. Súčasné trendy v štruktúre slovenského obchodu s dôrazom na obchodné formáty. In Acta Academica Karviniensia. Vedecký recenzovaný časopis. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2/2008. ISSN 1212-415X. S. 165-175.

BDF
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2005. SEPA (Single Euro Payments Area) – Future at the market of financial services. In Finančný manažér: štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. 2005, roč. VI, č. 3. ISSN 1335-5813. S. 102-112.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E., HARAZINOVÁ, M. 2006. Entrance and Influence of Trade Networks on Production Sphere in Slovak Republic and Effects n These Processes. In Business Development Possibilities in the New European Area. Scientifics proceedings. Vilnius : Vilnius University, Faculty of Economics, 2006. ISBN 9986-19-937-9. S. 430-433.Citácie/ohlasy prác v domácich časopisoch, vedeckých zborníkoch, monografiách, VŠ učebniciach a učebných textoch (45)
ADE
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2007. SEPA – Trends in the Europe financial services market. In Studii de Stiinta si Cultura. Vedecký časopis „Vasile Goldis“ University Arad. Anul III Nr. 2 (9), 2007. ISSN 1841-1401. S. 76-79.
1. In: KLIEŠTIK, T. 2008. Investment Management – Tangible Investments. Žilina : Žilinská Univerzita v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-949-5.
2. In: ZIMKOVÁ, E. 2007. Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie. In Acta Aerarii Publici. Vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818. 2007, roč. 4, č. 2. S. 81-87.
3. In: ŠKODA, M. 2008. Dopad tradičného modelu oceňovania v porovnaní s metódou ABC na rast firmy. In „Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť“. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-969535-9-2.

ADE
MUSOVÁ, Z., POLIAČIKOVÁ, E. 2009. Corporate Social Responsibility in Slovak Republic. In Studia Universitatis „Vasile Goldis“. Seria Stiinte Economice. Arad : Universitatea De Vest „Vasile Goldis“ din Arad, 2009. Anul 19/2009, Partea a I. ISSN 1584-2339. s. 131 – 138.
1. In: MALÁ, D., MINÁROVÁ, M. 2011. Učiaca sa organizácia ako východisko na ceste k spoločenskej zodpovednosti. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Proceedings of Papers from international scientific Conference. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. ISBN 978-80-557-0268-1. S. 34-44.
2. In: MINAROVÁ, M. 2012. Úroveň emočnej inteligencie manažérov v závislosti od manažérskej praxe. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9. S. 275-282.

ADF
MUSOVÁ, Z. 2005. Application of marketing concept in the management of nonprofit organisation. In Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. Roč. II., č. 1. ISSN 1336-5797. S. 113-122.
1. In: KORIMOVÁ, G., JAKAB, K., DIVIČANOVÁ, M. 2006. Stav a perspektívy sociálnych partnerstiev na Slovensku. In Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie IV. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-280-3. S.40-51.

ADF
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2006. Ochrana klienta vo finančných službách. In Acta Aerarii Publici. Vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818. 2006, roč. 3, č. 1, s. 19-33.
1. In: ZIMKOVÁ, E. 2009. Bankovníctvo. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. 283 s. ISBN 978-80-8083-801-0.
2. In: ZIMKOVÁ, E. 2006. Základy bankovníctva. 1. vydanie. Banská Bystrica : Občianske združenie FINANC, 2006. 162 s. ISBN 80-969535-2-4.
3. In: ZIMKOVÁ, E. 2008. Európsky systém centrálnych bánk – Inštitúcie, ciele, nástroje. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Občianske združenie Ekonómia, 2008. 102 s. ISBN 978-80-8083-599-6.
4. In: SOBEK, O., ZIMKOVÁ, E. 2011. Menová teória a politika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. 227 s. ISBN 978-80-557-0137-0.
5. In: ZIMKOVÁ, E. 2006. Inštitucionálne usporiadanie regulácie finančných trhov a dohľadu nad nimi. Studia oeconomica 30. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. 136 s. ISBN 80-8083-279-X.

AED
MUSOVÁ, Z. 2008. Spoločensky zodpovedné podnikanie – základ budovania vzťahov so záujmovými skupinami. In Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. Zborník vedeckých príspevkov k vedeckému projektu VEGA 1/4600/07. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2624-1.
1. In: VICIANOVÁ, J. 2011. Uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnikania v energetickom priemysle. In In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Proceedings of Papers from international scientific Conference. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. ISBN 978-80-557-0268-1.
2. In: MUSA, H., DEBNÁROVÁ, L. 2012. Corporate Governance ako nový prístup k manažmentu podnikov v SR. In Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges IV. Zborník vedeckých statí. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0477-7.

AED
MUSOVÁ, Z. 2010. Implementácia moderných marketingových koncepcií v podmienkach Slovenskej republiky. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Vedecký monografický zborník. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Inštitút manažmentu pri ŽU v Žiline, 2010. s. 47 – 52. ISBN 978-80-554-0292-5.
1. In: TÁBORECKÁ, J., ZAJKOVÁ, D., MIHÁLKOVÁ, P. 2011. Environmentally Responsible Consumer Behavior. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Proceedings of Papers from international scientific Conference. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. ISBN 978-80-557-0268-1.

AFC
POLIAČIKOVÁ, E., MUSOVÁ, Z. 2007. Výber dodávateľskej základne a kritériá jeho hodnotenia. In In Sborník „Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy“. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. ISBN 978-80-7314-111-0. S. 263-267.
1. In: MINÁROVÁ, M. 2007. Konkurenčné spravodajstvo ako zdroj konkurenčnej výhody podnikov na trhu. In Marketing v teórii, výskume a praxi. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. ISBN 978-80-8069-957-4. s. 244-253.
2. In: MINÁROVÁ, M. 2010. Schopnosť učiť sa – konkurenčná výhoda MaSP na Slovensku. In Aktuálne otázky verejných financií 2010. Verejné financie a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Banská Bystrica : OZ EuroPro, 2010. ISBN 978-80-970455-0-0.

AFC
MUSOVÁ, Z. 2007. Legislatívne a inštitucionálne rámce ochrany klienta finančnej inštitúcie. In Finance a výkonnost firem ve věde, výuce a praxi. Sborník příspěvku z mezinárodní konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-536-7.
1. In: ČIERNA, H. 2008. Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici v spolupráci s OZ Ekonómia, 2008. 102 s. ISBN 978-80-8083-585-9.

AFC
MUSOVÁ, Z., POLIAČIKOVÁ, E. 2009. Spoločenská zodpovednosť v bankovom podnikaní. In Financ a výkonnosť firem ve věde, výuce a praxi. Sborník příspěvku z mezinárodní konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-8318-798-9.
1. In: MINÁROVÁ, M. Rozvojom ľudí k učiacej sa organizácii. In Tvorivosť a inovácia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-970258-8-5. S. 81-86.

AFC
MUSOVÁ, Z. 2005. Podstata a význam marketingu v službách. In „Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniku“. Sborník z mezinárodní konference. Brno: University of Technology, Faculty of Business and Management, 2005. ISBN 80-214-3099-0. S. 1-7.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2009. Manažment kľúčových zákazníkov ako nový prístup k riadeniu vzťahov so zákazníkmi. In Inovácie – faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-792-1. S. 267-275.
2. In: MINÁROVÁ, M. 2007. Vplyv podnikovej kultúry na manažérstvo kvality. In Ekonomická teória a prax „Dnes a zajtra II“. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN 987-80-8083-406-7.

AFD
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2007. New Trends on the Payments Market in Europe. In Acta Oeconomica No. 21: Ekonomická teória a prax dnes a zajtra II. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8883-407-4.
1. In: ZIMKOVÁ, E. 2007. Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie. In Acta Aerarii Publici. Vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818. 2007, roč. 4, č. 2. S. 81-87.

AFD
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2008. Corporate social responsibility and stakeholders relationship management. In Problems of marketing management in globalisation. Papers of the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008, s. 157-162. ISBN 978-80-89382-00-2. S. 157-162.
1. In: GROFČÍKOVÁ, J. 2008. Lisabonská stratégia a Slovensko. In Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-969535-9-2.
2. In: MINÁROVÁ, M. 2009. Rozvojom ľudí k učiacej sa organizácii. In Tvorivosť a inovácia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-970258-8-5. S. 81-86.
3. In: ČIERNA, H., MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. 2009. Dimensions of a learning organization. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Inovácie - faktor konkurenceschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2009. ISBN 978-80-8083-792-1. S. 69-78.
4. In: MALÁ, D., MINÁROVÁ, M. 2011. Učiaca sa organizácia ako východisko na ceste k spoločenskej zodpovednosti. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Proceedings of Papers from international scientific Conference. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. ISBN 978-80-557-0268-1. S. 34-44.

AFD
MUSOVÁ, Z. 2007. Trendy v implementácii marketingovej koncepcie v bankovom sektore. In Marketing a obchod 2007 – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen : EDUCA – MaO 2007. ISBN 978-80-8093-026-4. S. 219-223.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2008. Kľúčový zákazník v službách. In Instore. Bratislava, máj 2008. ISSN 1336-2348. S. 32-33.

AFD
MUSOVÁ, Z., POLIAČIKOVÁ, E. 2008. Spoločenská zodpovednosť ako významný nástroj firemnej politiky. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť“. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-969535-9-2. S. 1-7.
1. In: MATEIDES, A., ČIERNA, H. 2009. Audity v manažérstve kvality. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. 134 s. ISBN 978-80-8083-795-2.

AFD
MUSOVÁ, Z. 2009. Inovatívne prístupy v riadení malých a stredných podnikov. In Inovácie – faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: EF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-792-1. S. 258-266.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2012. Manažment kľúčových zákazníkov. Bratislava : Iura Edition, 2012. 101 s. ISBN 978-80-8078-451-5.
2. In: MINAROVÁ, M. 2012. Úroveň emočnej inteligencie manažérov v závislosti od manažérskej praxe. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9. S. 275-282.
3. In: MUSA, H. 2012. Trends in banking business – islamic banking. In Marketing management in practice : Papers from international scientific conference „Marketing on the international markets of commodities and services : global aspects“. Banská Bystrica : Matej Bel University, Donetsk National University, 2012. ISBN 987-80-557-0392-3. S. 171 – 181.

AFD
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2011. On-line bankové služby a ich využívanie v podmienkach Slovenskej republiky. FIN STAR NET 2011. Zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-970244-4-4. S. 1-9.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2012. Databázový marketing. In Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges IV. Zborník vedeckých statí. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0477-7.

AFD
MUSOVÁ, Z. 2011. Význam zodpovednosti v podnikaní pri realizácii stratégie „Európa 2020“. In Európa 2020 – Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-970959-0-1. S. 1-6.
1. In: MUSA, H. 2012. Trends in banking business – islamic banking. In Marketing management in practice : Papers from international scientific conference „Marketing on the international markets of commodities and services : global aspects“. Banská Bystrica : Matej Bel University, Donetsk National University, 2012. ISBN 987-80-557-0392-3. S. 171 – 181.

AFD
MUSOVÁ, Z., MUSA, H. 2012. Spoločenská zodpovednosť v bankovom podnikaní. In FIN STAR NET 2012. Zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1. S. 1-8.
1. In: LIPNICKÁ, D. 2012. Využitie marketingového auditu v spoločensky zodpovednom podnikaní. In Scientia Iuventa 2012. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6.

AFD
MUSOVÁ, Z. 2011. Etické a environmentálne dimenzie marketingových aktivít podniku. In: Contemporary Challenges in Management II. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0145-5. S. 1-10.
1. In: BARTKOVÁ, L. 2012. Sociologický výskum interdependencie ekologického marketingu podnikov a spotrebiteľského správania. In Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges IV. Zborník vedeckých statí. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0477-7.

BCI
MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2006. Platobný styk (vybrané kapitoly). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. 116 s. ISBN 80-8083-299-4.
1. In: ZIMKOVÁ, E. 2009. Bankovníctvo. Banská Bystrica: EF UMB, 2009. 283 s. ISBN 978-80-8083-801-0.
2. In: ZIMKOVÁ, E. 2006. Základy bankovníctva. 1.vydanie. Banská Bystrica: Občianske združenie FINANC, 2006. 162 s. ISBN 80-969535-2-4.
3. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2007. Marketing. Banská Bystrica: EF UMB, 2007. 103 s. ISBN 978-80-8083-363-3.
4. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2007. Hodnotenie a výber dodávateľskej základne. In: Instore. Bratislava, jún 2007. ISSN 1336-2348. S. 14-15.
5. In: ZIMKOVÁ, E. 2010. Riadenie komerčnej banky. Banská Bystrica: EF UMB, 2010. 86 s. ISBN 978-80-8083-966-6.

BCI
MUSOVÁ, Z. 2011. Bankový manažment a marketing (vybrané kapitoly). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 72 s. ISBN 978-80-557-0188-2.
1. In: POLIAČIKOVÁ, E. 2012. Strategická úloha nákupu. In Theory of Management 5. Scientific Papers. Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2012. ISBN 978-80-554-0590-2. S. 131-136.
2. In: MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. 2011. Strategický manažment. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. 165 s. ISBN 978-80-557-0245-2.
3. In: SEKOVÁ, M. a kol. 2013. Manažment II. Ľudia v organizácii a organizačná kultúra. Bratislava: Iura Edition, 2013. 170 s. ISBN 978-80-8078-511-6.

BDF
ZELIENKOVÁ (MUSOVÁ), Z. 1997. Spotrebiteľské práva – teória a prax. In Obchodné listy : mesačník pre úspešný predaj. Bratislava : agentúra Perexis, 1997, roč. 4, č. 6 (jún 1997), s. 12 – 13.
1. In: KITA, J. et al. 2002. Marketing. Bratislava : IURA Edition, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-23-8.

BDF
ZELIENKOVÁ (MUSOVÁ), Z. 1997. Obavy z pôsobenia reklamy na deti stále rastú. In Hospodárske noviny. Príloha Radca spotrebiteľa. Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701. Roč. 2, č. 2. S. 3.
1. In: HANULÁKOVÁ, E. 2002. Reklama a etika. Bratislava : Eurounion, 2002. 119 s. ISBN 80-88984-37-8.
2. In: Vo februári napísali... In Stratégie v reklame, marketingu a médiách. ISSN 1335-2016, 1997, č. 3, s. 35.


 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
28. 11. 2013 o 9,00 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
28. 11. 2013 o 9,00 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Viera Marková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
doc. Ing. Alena Kusá, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Inovatívne prístupy v spoločensky zodpovednom marketingu“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t k a v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku Ing. Zdenke Musovej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 5. 12. 2013.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Ďaďo - oponent.pdf,23. 9. 2013 10:59:26
Hanuláková - oponent.pdf,23. 9. 2013 8:58:57
Šupín - oponent.pdf,25. 9. 2013 14:35:30

 
Rozhodnutia

Výpis VR 20.6.13.jpeg,25. 10. 2013 14:09:59
Výpis VR 28.11.13.jpeg,3. 12. 2013 8:20:22

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:27:34

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy