Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mikolaj
Priezvisko: Jalinik
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1947
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma habilitačnej práce: Agritourism in multifunctional development of rural regions (Agroturistika v multifunkčnom rozvoji vidieckych regiónov)
Dátum doručenia žiadosti: 24. 5. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Fakulty poľnohospodárstva Poľnohospodárskej akadémie v Krakove, rok ukončenia 1975, odbor ekonomika poľnohospodárstva.
Doktor poľnohospodárskych vied v oblasti agronómie, rok ukončenia 1996, Poľnohospodársko-technická akadémia w Olsztynie.
Téma práce: ,,Organizacja kształcenia praktycznego w technikach rolniczych na potrzeby wsi w okresie przekształceń rynkowych“ (Organizácia praktického výcviku v poľnohospodárskych technických školách pre vidiek v období trhových zmien)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od roku 1975 do 1986 – učiteľ ekonomických predmetov v Štátnej poľnohospodárskej technickej škole v Bielsku Podlaskim;
Od roku 1986 do 1994 – zástupca riaditeľa v Združenej ekonomickej škole v Bielsku Podlaskim;
Od 1994 doteraz – riaditeľ Združených škôl č. 4 Ziemi Podlaskiej v Bielsku Podlaskim;
Od 1998 doteraz – adjunkt na Katedre cestovného ruchu a rekreácie Fakulty riadenia Polytechniki Białostockiej.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vyučované predmety: Služby cestovného ruchu, Organizácia rekreácie v mestách, Pedagogika voľného času, Diplomový seminár, Športovo-rekreačné zariadenia, Riadenie ubytovacích zariadení, Poradenstvo v cestovnom ruchu, Globalizačné procesy v cestovnom ruchu.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich / Mikołaj Jalinik ; rec. Mieczysław Adamowicz, Jan Sikora. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009. - [260 s.]. - (Rozprawy Naukowe ; Nr. 173). - ISSN 0867-096X
[JALINIK, Mikołaj (100%) - ADAMOWICZ, Mieczysław (rec.) - SIKORA, Jan (rec.)]
AAB02 Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych / Mikołaj Jalinik ; rec. Maria Dębniewska, Krzystof Kasprzak. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002. - [130 s.]. - (Rozprawy Naukowe ; Nr. 87). - ISSN 0867-096X
[JALINIK, Mikołaj (100%) - DĘBNIEWSKA, Maria (rec.) - KASPRZAK, Krzysztof (rec.)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług / Mikołaj Jalinik ; rec. Maria Dębniewska, Kazimierz Michałowski. - Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 2005. - [198 s.]. - ISBN 83-88229-89-3
[JALINIK, Mikołaj (100%) - DĘBNIEWSKA, Maria (rec.) - MICHAŁOWSKI, Kazimierz (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB01 Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich / Mikołaj Jalinik ; rec. Mieczysław Adamowicz, Jan Sikora. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009. - [260 s.]. - (Rozprawy Naukowe ; Nr. 173). - ISSN 0867-096X
[JALINIK, Mikołaj (100%) - ADAMOWICZ, Mieczysław (rec.) - SIKORA, Jan (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] SIKORA, Jan. Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 311 s. ISBN 978-83-255-3579-7.
2. [4] SZYMAŃSKA, Elżbieta. Zróżnicowanie kulturowe, jako czynnik zwiększający możliwości rozwoju turystyki w województwie podlaskim. In CHIŻNIAK, Władysław et al. (red.). Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009. ISSN 0867-096X, s. 196-207.
3. [4] SNARSKI, Sławomir Jerzy. Potencjał turystyczny południowej części województwa podlaskiego. In JALINIK, Mikołaj (red.). Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. ISBN 978-83-60200-90-2, s. 230-249.
4. [4] KOSMACZEWSKA, Joanna. Agrotourist activit as an example of family entrepreneurship. In Acta Scientiarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1644-0757, 2011, tom 10, nr. 3, s. 73-81.
5. [4] SAWICKI, Bogusław. Baza transportowa jako ważny czynnik rozwoju rynku turystycznego w województwie podkarpackim. In JALINIK, Mikołaj - ZIÓŁKOWSKI, Romuald (red.). Rynek usług turystycznych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. ISBN 978-83-62582-28-0, s. 367-387.
AAB02 Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych / Mikołaj Jalinik ; rec. Maria Dębniewska, Krzystof Kasprzak. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002. - [130 s.]. - (Rozprawy Naukowe ; Nr. 87). - ISSN 0867-096X
[JALINIK, Mikołaj (100%) - DĘBNIEWSKA, Maria (rec.) - KASPRZAK, Krzysztof (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] SZIMECKO, H. I. Agroturizm jak czinnik aktiwizacji silskogospodarskogo wirobnictwa. In Naukowij Visnik Ľvivskogo Nacionaľnogo Universitetu Veterinarnoj Medicini ta Biotechnologij imeni S. Z. Gžičkogo; zv. 2. 2008, tom 10, no. 3, s. 402-406.
2. [3] NIEDZIOŁKA, Arkadiusz. Sustainable tourism as an innovative attitude to tourism development in Poland. In Naukowij Visnik Ľvivskogo Nacionaľnogo Universitetu Veterinarnoj Medicini ta Biotechnologij imeni S. Z. Gžičkogo; zv. 2. 2008, tom 10, no. 3, s. 419-425.
3. [3] HUDŹ, M. W. Hromadzki objednania - składowe organizacyjno zabezpeczenja realizacji socjalnogo potencjału kurortno-rekreacijnych teritorii : zarubiżnij doswid dla Ukrainy. In Ekonomika i Uprawlenie. 2011, no. 4, s. 8-12.
4. [3] HERASIMČUK, N. A. Rozvitok pidpriemnictva na seli szlachom organizacji spivpraci malich silskohospodarskich i agroturisticznych pidpriemstv. In Aktualini problemi ekonomiki. ISSN 2072-294X, 2009, no. 9, s. 96-101.
5. [3] NOWACHOWICZ, Jerzy - MICHALSKA, Grażyna - Wasilewski, Przemysław Dariusz et al. The evaluation of selected agro-tourist farms in Poland in Kujawy-Pomorze region. In Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049, 2008, vol. 9, no. 1, pp. 51-55.
6. [4] ZIÓLKOWSKI, Romuald. Koszty informacji w działalności agroturystycznej. In Roczniki naukowe : Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. ISSN 1508-3535, 2003, tom 5, zeszyt 1, s. 318-323.
7. [4] WOCH, Ewa - GOŁUB, Grażyna. Ciele i uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej na przykładzie Doliny Środkowego Bugu. In BERGIER, Józef - SAWICKI, Bogusaw (vedec. red.). Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej. Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2005. ISBN 83-916235-9-9, s. 45-53.
8. [4] SAWICKI, Bogusław. Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Lublin : Usługowy Zakład Poligraficzny "InterGraf", 2007. 260 s. ISBN 978-83-913719-8-5.
9. [4] MONT, Seweryn. Atrakcje gospodarstw agroturystycznych. In JALINIK, Mikolaj - ZIÓLKOWSKI, Romuald (red.). Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Białystok : Politechnika Białostocka, 2007. ISBN 978-83-60200-32-2, s. 107-112
10. [4] GÓRECKA, Aleksandra. Walory turystyczne szansą rozwoju turystyki na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. In JALINIK, Mikołaj (red.). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. ISBN 978-83-60200-39-4, s. 132-139.
11. [4] SZPILKO, Danuta. Zasady kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych. In JALINIK, Mikołaj - ZIÓLKOWSKI, Romuald (red.). Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Białystok : Politechnika Białostocka, 2007. ISBN 978-83-60200-32-2, s. 39-48
12. [4] ZIÓŁKOWSKI, Romuald. Klaster jako kierunek rozwoju gospodarstw agroturystycznych w woj. podlaskim. In Roczniki naukowe : Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. ISSN 1508-3535, 2007, tom 9, zeszyt 2, s. 462-468.
13. [4] BAJDA-GOŁEBIEWSKA, Małgorzata. Oferta turystyczna Narwiańskiego Parku Narodowego. In JALINIK, Mikołaj (red.). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. ISBN 978-83-60200-39-4, s. 316-323.
14. [4] ZIÓLKOWSKI, Romuald. Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w wirtualnym środowisku. In JALINIK, Mikołaj - ZIÓŁKOWSKI, Romuald. Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Białystok : Politechnika Białostocka, 2007. ISBN 978-83-60200-32-2, s. 90-96.
15. [4] ADAMSKA, Hanna. Przyrodnicze i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gminy Milicz. In MICHAŁOWSKI, Kazimierz (red.). Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów : problemy reginalne i lokalne, tom 2. Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2009. ISBN 978-83-61248-05-0, s. 108-220.
16. [4] NITKIEWICZ-JANKOWSKA, Anna - JANKOWSKI, Grzegorz. Prawne aspekty rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce. In Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. ISSN 1232-0838, 2009, nr. 40, s. 157-165
17. [4] MAJEWSKI, Janusz. Agroturystyka w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju. In KRYK, Barbara (vedec. red.). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wybrane aspekty społeczne. Szczecin : Economicus, 2010. ISBN 978-83-60606-48-3, s. 146-164.
18. [4] KACZMARSKA, Anna. Możliwości rozwoju agro- i ekoturystyki w Polsce na przykładzie województwa śląskiego. In Acta Scientarium Polonorum : oeconomica. ISSN 1644-0757, 2010, vol. 9, no. 4, pp. 211-223.
19. [4] NITKIEWICZ-JANKOWSKA, Anna. Ocena skutków antropopresji turystycznej. In Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. ISSN 1232-0838, 2010, nr. 41, s. 51-59.
20. [4] NIEDZIÓŁKA, Arkadiusz. Koncepcja marketingu skoncentrowanego jako ważna determinanta rozwoju agroturystyki. In Polityki europejskie, finanse i marketing : zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. ISSN 2081-3430, 2010, tom 52, nr. 3, s. 341-352.
21. [4] KUDLA, Nazar. Możliwości wykorzystania w turystyce obszarów przyrodniczo cennych Ukrainy. In JALINIK, Mikołaj (red.). Turystyka na obszarach przyrodnczo cennych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. ISBN 978-83-60200-90-2, s. 492-506.
22. [4] SZPILKO, Danuta. Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego regionu na przykładzie "Piątki znad Biebrzy". In Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis : oeconomica. ISSN 2081-0644, 2011, nr. 288, s. 193-202.
23. [4] NIEDZIÓŁKA, Arkadiusz. Stan i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie nowotarskim z wyszczególnieniem gminy Czorsztyn. In RAPACZ, Andrzej (vedec. red.). Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. ISBN 978-83-7695-218-5, s. 187-195.
24. [4] MATLEGIEWICZ, Małgorzata. Atrakcyjność działalności agroturystcznej. In JALINIK, Mikołaj - ZIÓŁKOWSKI, Romuald (red.). Rynek usług turystycznych. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockej, 2012. ISBN 978-83-62582-28-0, s. 218-231.
25. [3] KUDŁA, Nazar E. Značennja informaciji v rozvitku agroturističnoji dijaľnosti. In Visnik Ľvivskogo Deržavnogo Agrarnogo Universitetu : ekonomika APK. 2005, nr. 12 (2), s. 305-310
ADF13 Wpływ kategoryzacji na rozwój gospodarstw agroturystycznych i obszarów wiejsich = The influence of categorisation on the development of agritouristic farms and rural areas / Mikołaj Jalinik.
In Roczniki naukowe : Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - Warszawa : Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006. - ISSN 1508-3535. - Tom 8, zeszyt 4 (2006), s. 140-145.
[JALINIK, Mikołaj (100%)]
Ohlasy:
1. [3] CZEREWKO, H. W., SZIMECZKO, H. I. Kategorizacja agroturisticznych hospodarstw. In Ekonomika APK : mižnarodnij naukovo-virodbničij žurnal. ISSN 2221-1055, 2011, no. 5, s. 133-138.
2. [3] WITKIEWICZ, Michał. Agroturystyka w Polsce. In Demokratične vrjaduvannja v konteksti globaľnich viklikiv ta krizovnich situacij : materiali naukovo-praktičnoj konferencij za miznarodnojo učastjo, častina 1. Ľviv : Ľvivskij regionaľnij institut deržavnogo upravlinnja Nacionaľnoj akademij derzavnogo upravlinnja pri Prezidentovi Ukrajni, 2009. ISBN 978-966-8687-51-8, s. 220-223.
ADF15 Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych = Proposals of changes in the classification of agrotourist farms / Mikołaj Jalinik.
In Wieś i Rolnictwo. - Warszawa : Polska akademia nauk, Instytut rozwoju WSI i rolnictwa, 2009. - ISSN 0137-1673. - Nr. 3 (2009), s. 109-122.
[JALINIK, Mikołaj (100%)]
Ohlasy:
1. [4] SIKORA, Jan. Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 311 s. ISBN 978-83-255-3579-7.
2. [4] WOJCIECHOWSKA, Jolanta. Agroturystyka - signum polskiej turystyki. In Acta Scientiarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1664-0757, 2010, tom 9, nr. 4, s. 597-606.
AED07 Rozważania na temat pojęć i definicji w agroturystyce / Mikołaj Jalinik.
In Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi / red. Bogusław Sawiski, Józef Bergier ; rec. Jan Sikora, Andrzej Piotr Wiatrak. - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2005. - ISBN 83-916235-8-0. - S. 97-101.
[JALINIK, Mikołaj (100%)]
Ohlasy:
1. [4] WOJCIECHOWSKA, Jolanta. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. 167 s. ISBN 978-83-7525-351-1.
2. [4] GUGAŁA, Marek - ZARZECKA, Krystyna. Doradztwo rolnicze i jego rola w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. In JALINIK, Mikołaj (red.). Innowacje w rozwoju turystyki. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. ISBN 978-83-60200-57-5, s. 405-408.
3. [4] SIKORA, Jan. Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 311 s. ISBN 978-83-255-3579-7.
AED09 Finansowanie i rozwój działalności agroturystycznej = Financing agroturistic activity / Mikołaj Jalinik.
In Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich = Companies and public organisations in sustainable development of rural areas / vedec. red. Mieczysław Adamowicz ; rec. Mieczysław Adamowicz, Janina Sawicka et al. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. - ISBN 83-7244-796-9. - S. 231-239.
[JALINIK, Mikołaj (100%)]
Ohlasy:
1. [4] TYRAN, Ewa. Rozwój obszarów wiejskich a rozwój turystyki. In Roczniki naukowe : Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. ISSN 1508-3535, 2009, tom 11, zeszyt 4, s. 335-340.
2. [4] BÓRAWSKI, Piotr. Finansowanie działań umożliwiających pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów przez właścicieli gospodarsw rolnych. In Acta Scientiarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1644-0757, 2010, tom 9, nr. 3, s. 25-34.
AED28 Rola doradztwa w rozwoju turystyki i rekreacji / Mikołaj Jalinik.
In Rynek usług turystycznych / pod redakcją Mikołaja Jalinika a Romualda Ziółkowskiego ; rec. Maria Dębniewska, Anna Grażyna Ciepiela. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. - ISBN 978-83-62582-28-0. - S. 132-148.
[JALINIK, Mikołaj (100%)]
Ohlasy:
1. [3] SOŁOMA, Andrzej. Venture capital and private equity markets : a comparison between Poland and the Czech Republic. In Ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013, 19. - 20. 2. 2013; časť 3. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2013. ISBN 978-80-7435-251-5, s. 368-373.
BCI01 Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług / Mikołaj Jalinik ; rec. Maria Dębniewska, Kazimierz Michałowski. - Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 2005. - [198 s.]. - ISBN 83-88229-89-3
[JALINIK, Mikołaj (100%) - DĘBNIEWSKA, Maria (rec.) - MICHAŁOWSKI, Kazimierz (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] SMOLEŃSKI, Marcin. Rola interpretacji krajoznawczej w turystyce wiejskiej. In JALINIK, Mikołaj (red.). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockej, 2007. ISBN 978-83-60200-39-4, s. 115-125.
2. [4] SASINOWSKI, Henryk. Rozwój agroturystyki i źródła jej finansowania. In JALINIK, Mikołaj (red.). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockej, 2007. ISBN 978-83-60200-39-4, s. 257-268.
3. [4] NIEDZIÓŁKA, Arkadiusz. Źródła finansowania działalności agroturystycznej. In JALINIK, Mikołaj (red.). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockej, 2007. ISBN 978-83-60200-39-4, s. 291-298.
4. [4] MATLEGIEWICZ, Małgorzata. Źródła finansowania działalności agroturystycznej. In Acta Scientarum Polonorum : oeconomia. ISSN 1644-0757, 2008, tom 7, nr. 3, s. 51-66.
5. [4] WOJCIECHOWSKA, Jolanta. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. 167 s. ISBN 978-83-7525-351-1.
6. [4] PROCHOROWICZ, Marlena. Działalność gospodarstw agroturystycznych zaangażowanych w obsługę osób niepełnosprawnych. In PANASIUK, Aleksander (vedec. red.). Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. ISSN 1640-6818, s. 549-562.
7. [4] IWAŃSKA, Magdalena. Rożliwości wykorzystania bazy agroturystycznej na potrzeby niepełnosprawnych turystów. In ZIÓŁKOWSKI, Romuald (vedec. red.). Osoby niepełnosprawne w turystyce. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. ISSN 0867-096X, s. 120-125.
8. [4] PROCHOROWICZ, Marlena - STANKIEWICZ, Bogusław. Turystyka zdrowotna w gospodarstwie agroturystyczym. In Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis : oeconomica. ISSN 2081-0644, 2011, nr. 288, s. 125-132.
9. [4] PROCHOROWICZ, Marlena - STANKIEWICZ, Bogusław. Zachowania konsumentów na rynku usług agroturystycznych. In RAPACZ, Andrzej. Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomoicznego, 2012. ISBN 978-83-7695-218-5, s. 172-183.
10. [4] CICHOWSKA, Jolanta. Struktrua nabywców usług agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim. In Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. ISSN 1640-6818, s. 183-200.
FAI09 Produkty turystyczne : kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej / red. Mikołaj Jalinik, Romuald Ziółkowski ; rec. Grażyna Anna Ciepiela, Bogusław Sawicki. - Białystok : Politechnika Białostocka, 2008. - [226] s. - ISBN 978-83-60200-46-9
[JALINIK, Mikołaj (50%) (zodp. red.) - ZIÓŁKOWSKI, Romuald (50%) (zodp. red.) - CIEPIELA, Grażyna Anna (rec.) - SAWICKI, Bogusław (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] BORUCH, Anna. Tourism infrasturcture development - the opportunity for regions. In Ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013, 31. ledna - 1. února 2013; časť 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2013. ISBN 978-80-7435-171-6, s. 31-36.
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
27. 11. 2013 o 10,30 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
27. 11. 2013 o 10,30 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. dr. hab. Jan Sikora
Ekonomická univerzita v Poznani, Poľsko
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Agroturistika v multifunkčnom rozvoji vidieckych regiónov“ konštatuje, že habilitant je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r ú č a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu
d o c e n t v študijnom odbore 8.1.1. cestovný ruch
dr. inž. Mikolajovi JALINIKOVI

 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektorka UMB udelila titul docent vystavením dekrétu s účinnosťou od 5. 12. 2013.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Gúčik - oponent.pdf,23. 9. 2013 8:59:19
Jarábková - oponent.pdf,23. 9. 2013 8:59:26
Sikora - SJ.pdf,24. 10. 2013 7:34:21

 
Rozhodnutia

Výpis VR 20.6.13.jpeg,25. 10. 2013 14:05:53
Výpis VR 28.11.13.jpeg,3. 12. 2013 8:19:06

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:27:19

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy