Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Simoneta
Priezvisko: Babiaková
Rodné priezvisko: Pivovarčiová
Rok narodenia: 1959
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Autoevalvácia školy a učiteľa
Dátum doručenia žiadosti: 25. 1. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
- Od septembra 1978 do júna 1982 Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň; učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ. (PaedDr.)
- Od septembra 2004 do septembra 2007, Vysokoškolské vzdelanie 3. stupeň: vedný odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov na 1.stupni ZŠ. (PhD.)

- ŠIŠ Integrované tematické vzdelávanie - PF Banská Bystrica (1997)
- Osvedčenie trénera ITV ASK (2001)
- Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov MPC (2001)
- II. kvalifikačná skúška MPC (2003)
- Ochrana duševného vlastníctva UMB BB (2011)
- Štatistické metódy pre spoločenské a humanitné vedy UMB (2012)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
- Od roku 1982 – 1986: učiteľka 1. – 4. ročníka, ZŠ Okružná, Banská Bystrica.
- Od roku 1987 – 2000: učiteľka 1. – 4. ročníka ZŠ a 5 rokov zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň a ŠKD, ZŠ Magurská 16, Banská Bystrica.
- Od roku 2000 – 2006: učiteľ kontinuálneho vzdelávania v Oddelení primárneho vzdelávania a Oddelení kariérového vzdelávania učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl regiónu Banská Bystrica a Žilina v Metodicko- pedagogickom centre v Banskej Bystrici.
- Od roku 2006: odborný asistent na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB, Banská Bystrica.

- Od roku 1982 – 1986: učiteľka 1. – 4. ročníka, ZŠ Okružná, Banská Bystrica.
- Od roku 1987 – 2000: učiteľka 1. – 4. ročníka ZŠ a 5 rokov zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň a ŠKD, ZŠ Magurská 16, Banská Bystrica. (predmety 1. stupňa ZŠ)
- Od roku 2000 – 2006: učiteľ kontinuálneho vzdelávania v Oddelení primárneho vzdelávania a Oddelení kariérového vzdelávania učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl regiónu Banská Bystrica a Žilina v Metodicko- pedagogickom centre v Banskej Bystrici.
- Od roku 2006: odborný asistent na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB, Banská Bystrica.
- V študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. a Predškolská pedagogika Mgr. vyučuje školský a triedny manažment, didaktiku začiatočného čítania a písania a v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika Bc. vyučuje pedagogiku voľného času.
a) v odbore pedagogika – pedagogika, učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
- pedagogika voľného času a školské kluby detí (prednášky)
- pedagogická komunikácia
b) v odbore predškolská a elementárna pedagogika
- pedagogika voľného času a školské kluby detí (seminár)
- jazyková a literárna gramotnosť 1 (prednášky a semináre)
- didaktika slovenského jazyka 2 (prednášky)
- rozvoj čitateľskej gramotnosti (seminár)
- písmo a písanie (seminár)
- didaktika a školský manažment (seminár)
- alternatívne pedagogické koncepcie (Integrované tematické vyučovanie
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Učiteľstvo na primárnom stupni školy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Ewa Filipiak, Alena Seberová ... [et al.] ; rec. Gabriela Porubská, Ivan Pavlov; vedec. red. Vojtech Korim; výk. red. Mariana Cabanová, Eva Vísmeková; jazyk red. Alexandra Chomová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 416 s. - názov na obale: Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-557-0162-2. (3 AH)
AAB02 Pre-primary and primary teachers in theory and job-analysis / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová et al. ; reviewed by Iveta Kovalčíková, Alica Petrasová, Frances Bathgate. - 1st ed. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 196 s. - ISBN 978-80-557-0192-9.
AAB03 Teachers in theory practice and research / Bronislava Kasáčová ... [et al.] ; rec. Peter Gavora, Iveta Kovalčíková, Frances Bathgate. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 2010. - 172 s. - ISBN 978-80-557-0036-6.
AAB04 Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní / Bronislava Kasáčová ... [et al.] ; vedec. red. Beata Kosová; výk. red. Mariana Cabanová ; rec. Peter Gavora, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 148s. + Prílohy 40 s. - ISBN 978-80-557-0096-0.
AAB05 Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov / Simoneta Babiaková. - Banská Bystrica : PF UMB, 2008. - 143 s. - ISBN 978-80-8083-550-7.
(6,6 AH)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach / Simoneta Babiaková ; vedec. red. Bronislava Kasáčová; výk. red. Simoneta Babiaková ; rec. Zdeněk Obdržálek, Alena Doušková, Alena Seberová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 134 s. - ISBN 978-80-557-0251-3. (6,4 AH)
ACB02 Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii : študijné texty pre študijné programy: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a Predškolská pedagogika II. stupeň vysokoškolského štúdia Mgr. / Simoneta Babiaková, Alena Doušková, Jana Kratochvílová, Ladislav Podroužek ; rec. Eva Lukavská, Klára Lužinská ; ved. red. Bronislava Kasáčová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - 152 s. - ISBN978-80-8083-754-9. (3 AH)
ACB03 Pedagogika voľného času a školské kluby detí / Simoneta Babiaková, Ján Brindza, Eva Ďurošová. - 2. vyd. - Žilina : IPV - Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline, 2008. - 86 s. - ISBN 978-80-8070-840-5. (2,9 AH)
ACB04 Pedagogika voľného času a školské kluby detí / Simoneta Babiaková, Eva Ďurošová, Ján Brindza, Eva Balážová ; rec. Milan Darák, Miroslav Krystoň. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - 88 s. - ISBN 978-80-8083-431-9. (2,8 AH)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ACD01 Pedagogická prax v školskom klube detí /2. roč., letný semester/ / Simoneta Babiaková, Eva Ďurošová.
In Na ceste k učiteľskej profesii / Alena Doušková ; vedec. red. Beata Kosová, výk. red. Milena Lipnická ; rec. Oldřich Šimoník, Libuša Gajdošová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8083-667-2. - S. 71-94
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 49
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 38
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15.5.2013 o 13.30 h, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15.5.2013 o 13.30 h, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., PF UMB Banská Bystrica
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., MPC Prešov
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., PF KU Ružomberok
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačnú prácu PaedDr. Simonety Babiakovej, PhD. „Autoevalvácia školy a učiteľa“ posúdili oponenti prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. a PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. ako odborník z praxe. Konštatovali, že predložená práca spĺňa náročné kritériá kladené na tento druh práce, predstavuje významný príspevok k teórii školského manažmentu a k pedeutológii a sú prínosné aj pre edukačnú prax. Všetky oponentské posudky sú pozitívne.
Habilitantka predniesla habilitačnú prednášku na tému: „Od integrovaného tematického vyučovania k obsahovej integrácii v štátnom kurikule primárneho vzdelávania. Reflexia skúseností a pokus o analýzu rizík“. Habilitačná prednáška mala veľmi dobrú úroveň a po odbornej, obsahovej i formálnej stránke splnila všetky kritériá, ktoré sa na habilitačnú prednášku kladú. Po habilitačnej prednáške bola vedecká rozprava, v ktorej habilitantka zaujala odborne fundované stanovisko k pripomienkam v posudkoch i k položeným otázkam.

Záver habilitačnej komisie:
Habilitačná komisia v zložení:
predseda - prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. – PF UMB BB
členovia - prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. – PF KU Ružomberok
prof. PhDr. Milan Portik, PhD. – PF PU Prešov
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. – PF OU Ostrava
komplexne posúdila pedagogickú, vedecko-výskumnú i publikačnú činnosť PaedDr. Simonety Babiakovej, PhD. a konštatuje, že habilitantka sa stala sa už uznávanou odborníčkou v oblasti elementárnej pedagogiky, pedeutológie a teórie školského manažmentu. Jej publikačná, vedecko-výskumná činnosť, rozsiahla pedagogická a ďalšia prednášková činnosť spĺňajú kritériá stanovené pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

Preto habilitačná komisia jednomyseľne

odporúča
Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť
vymenovanie PaedDr. Simonety Babiakovej, PhD. za docentku
v odbore 1. 1. 5 Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
24. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 24.5.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok Dr. Pavlov.txt,24. 10. 2013 11:24:31
Posudok prof. Petrová.docx,24. 10. 2013 11:24:58
Posudok prof. Prusáková.pdf,29. 4. 2014 14:17:06

 
Rozhodnutia

Vypis zo 7.2.2013 Dr. Babiaková.doc,24. 10. 2013 11:22:42
Výpisy 15.5.2013 Dr. Babiaková.doc,24. 10. 2013 11:23:15

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:02:27

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy