Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Eugenia
Priezvisko: Karcz
Rodné priezvisko: Krzywa
Rok narodenia: 1963
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Sociálno-pedagogické aspekty vzťahu lokálneho prostredia a výchovy v Poľsku na začiatku 21. storočia
Dátum doručenia žiadosti: 21. 11. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Magister Výchovno-Opatrovníckej Pedagogiky, Vysoká Školy Pedagogická v Opole 1987. Skončila som 5-ročné magisterské štúdium v dennej forme s výborným výsledkom.
- Kurz Pedagogického Minima, Vysoká Školy Pedagogická v Opole 1999.
- Doktor humanistických vied v rozsahu pedagogiky, Opolská Univerzita 1994.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
- od roku 1983 práca vo funkcii knihovníčky v Hlavnej Knižnici Vysokej Školy Pedagogickej v Opole,
- od roku 1989 práca na stanovisku asistenta v Ústave Pedagogických Vied Vysokej Školy Pedagogickej v Opole.
Neskôr som vo vedecko-didaktickej (pedagogickej) práci pokračovala ako:
- Adjunkt v Ústave Pedagogických Vied - od roku 1994
- Riaditeľ postgraduálneho štúdia v Ústave Pedagogických Vied (Organizácia a Riadenie Osvetou, Pedagogický Dozor) – od roku 1995

Opolská Univerzita / Dejiny výchovy, Porovnávacia pedagogika, Pedeutológia, Andragogika, Právne a organizačné základy osvety, Úvod od osvety dospelých a niekoľko špecializovaných predmetov (Pedagogický Dozor v osvetových strediskách, Základy organizácie a riadenia osvety, Hodnotenie fungovania osvetových stredísk, Inovácie vzdelávania, Aktuálne problémy fungovania systému vzdelávania v Poľsku, jeho organizácia a riadenie)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- od roku 1983 práca vo funkcii knihovníčky v Hlavnej Knižnici Vysokej Školy Pedagogickej v Opole,
- od roku 1989 práca na stanovisku asistenta v Ústave Pedagogických Vied Vysokej Školy Pedagogickej v Opole.
Neskôr som vo vedecko-didaktickej (pedagogickej) práci pokračovala ako:
- Adjunkt v Ústave Pedagogických Vied - od roku 1994
- Riaditeľ postgraduálneho štúdia v Ústave Pedagogických Vied (Organizácia a Riadenie Osvetou, Pedagogický Dozor) – od roku 1995,
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ABB Vedecké monografie: 2
AAB01 Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą / Eugenia Karcz ; rec. Jerzy Stochmiałek. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - 234 s. - ISBN 978-83-929872-3-9
[KARCZ, Eugenia (100%) - STOCHMIAŁEK, Jerzy (rec.)]
AAB02 Towarzystwa pedagogiczne w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku. / Eugenia Karcz ; rec. Agnieszka Stopiśka-Pająk, Jerzy Stochmiałek. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. - 121 s. - ISBN 83-87635-50-2
[KARCZ, Eugenia (100%) - STOPIŃSKA-PAJĄK, Agnieszka (rec.) - STOCHMIAŁEK, Jerzy (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Organizacja i zarządzanie oświatą : skrypt dla studentów Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą : informator - syllabusy - materiały pomocnicze / Jan Cieślik et al. ; rec. Jan Misztal. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 129 s. - ISBN 83-87635-77-4
[CIEŚLIK, Jan (8%) - ĆWIERTNIAK, Bolesław (7%) - HUME, Dorota (7%) - JASIŃSKI, Zenon (7%) - KARCZ, Eugenia (8%) - KORCZYŃSKI, Stanisław (7%) - KRASNODĘBSKA, Anna (7%) - LUBIENIECKA, Bogusława (7%) - MIGACZ, Andrzej (7%) - MINOR, Franciszek (7%) - MISZTAL, Jan (7%) - SŁOWIKOWSKA-OLEJARCZYK, Teresa (7%) - ZEMŁA, Andrzej Marek (7%) - ŻARCZYŃSKA-HYLA, Jolanta (7%) - MISZTAL, Jan (rec.)]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy:
o citácie a ohlasy v domácich časopisoch a zborníkoch: 20
o citácie a ohlasy v zahraničných časopisoch a zborníkoch:16
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15.5.2013 o 15.00 hod., Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15.5.2013 o 15.00 hod., Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. dr Marek Walancik, SU Katowice
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
doc. dr Wojciech Jan Maliszewski, UKV Bydgoszcz
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Po celkovom zhodnotení publikačnej, vedecko – výskumnej i pedagogickej činnosti Dr. Karcz dala habilitačná komisia pozitívne stanovisko k jej habilitačnému konaniu vo Vedeckej rade na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pozitívne stanovisko vo svojich oponentských posudkoch vyjadrili aj všetci oponenti.
Habilitačná komisia v zložení:
Predsedníčka: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB
Banská Bystrica
Členovia: prof. PhDr. Milan Portík, PhD., PF PU Prešov
doc. dr Wojciech Jan Maliszewski, UKV Bydgoszcz
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PF OU Ostrava
Oponenti: doc. dr Marek Walancik, SU Katowice
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec
Králové
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská
Bystrica
komplexne posúdila podklady pre habilitačné konanie Dr. Eugénie Karcz a pri tajnom hlasovaní vyjadrili členovia súhlasné stanovisko.
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedeckovýskumnej, publikačnej, pedagogickej činnosti i veľmi dobrej úrovne habilitačnej prednášky odporúča Vedeckej rade PF UMB schváliť Dr. Eugéniu Karcz za docentku v odbore

1. 1. 4 P e d a g o g i k a
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
24. 5. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 24.5.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Emmerová.pdf,10. 3. 2014 15:06:05
Posudok doc. Walancik.pdf,10. 3. 2014 15:06:10
Posudok prof. Kraus.pdf,10. 3. 2014 15:06:16

 
Rozhodnutia

Vypis zo 7.2.2013 dr Karcz.doc,24. 10. 2013 11:25:59
Výpisy 15.5.2013 Dr. Karcz.doc,24. 10. 2013 11:26:29

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:01:55

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy