Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Maciej
Priezvisko: Kolodziejski
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1974
Názov študijného odboru: 1.1.10. Odborová didaktika - Didaktika hudobného umenia
Téma habilitačnej práce: Hodnotenie na hodinách hudby na základnej škole
Dátum doručenia žiadosti: 28. 1. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1993 – 1996 Bakalársky stupeň v odbore pedagogika zo zameraním na výchovnú starostlivosť
Uniwersytet Łódzki (Fakulta pedagogických vied)

1996 – 1999 Magister hudobnej výchovy
Vysoká pedagogická škola (Fakulta výtvarnej výchovy) /Wyższa Szkoła Pedagogiczna/
Olsztyn

2004 - 2007 Doktor humanitných vied v odbore pedagogika
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Fakulta sociálnych vied a umenia)
Olsztyn

2000 - 2001
Postgraduálne štúdium (výtvarné umenie a hudobné umenie)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Fakulta výtvarných umení)
Olsztyn

2001 - 2002 Postgraduálne štúdium
Riadenie osvety, riadenie vzdelávacej inštitúcie, riadenie školy, vzdelávací marketing
Štátna odborná vysoká škola (Pedagogický inštitút) /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa/
Płock

1993-1999 Hudobník inštrumentalista - špecialista v odbore hry na klarnet
Štátna hudobná škola II. stupňa (Fakulta inštrumentaálnej hudby) /Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia/
Płock
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1996 – 2006 Učiteľ hudby, dirigent školského zboru
Vedenie vyučovacích hodín, triedny vychovávateľ, vedenie školského zboru, vedenie hudobnej skupiny, organizácia umeleckých podujatí
Základná škola č. 22
Czwartaków 6, 09-410 Płock (Poľsko)

1999 - 2004 Učiteľ hudby, dirigent školského zboru
Vedenie vyučovacích hodín, vedenie školského zboru a vokálnej skupiny
III. všeobecnovzdelávacie lýceum /III Liceum Ogólnokształcące/
Łukasiewicza 11, 09-400 Płock (Poľsko)

2006 – 2011 Riaditeľ zakladnej školy
Riadenie a prevádzka základnej školy
Základná škola č. 11
Kochanowskiego 11, 09-400 Płock (Poľsko)

2002 – 2006 vedecký asistent
Vyučovacie hodiny so studentmi, vedenie vedeckých výskumov, starostlivosť o študentov počas ich pedagogickej praxe
Štátna odborná vysoká škola /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa/
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock (Poľsko)

2006 - 2012 odborný asistent
Vyučovacie hodiny so studentmi, vedenie vedeckých výskumov
Štátna odborná vysoká škola /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa/
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock (Poľsko)

2011 → 2012 odborný asystent (Assistant Professor)
Vyučovacie hodiny so studentami, vedenie vedeckých výskumov
Vysoká lingvistická škola /Wyższa Szkoła Lingwistyczna/
Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa (Poľsko)

2012 → som stále, pracujem ako
odborný asystent (Assistant Professor)
Vyučovacie hodiny so studentami, vedenie vedeckých výskumov
Katedra Hudobnej Pedagogiky, Fakulta pedagogiky a psychológie, Univerzita Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz (Poľsko)

2012 → 2013 odborný asystent (Assistant Professor)
Vyučovacie hodiny so studentami, vedenie vedeckých výskumov
Katedra hudobnej kultúry, Fakulta kompozície, hudobnej teórie, rytmiky a hudobnej výchovy,
Akadémie múzických umení v Lodži, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź (Pol’sko)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogická profilácia - predmety (v rámci odboru pedagogika): teoretické základy výchovy (prednáška a cvičenia na štúdiu I. stupňa v rámci odboru pedagogika), Hra na inštrument (cvičenia na štúdiu I. stupňa), Klavír (cvičenia na štúdiu I. stupňa), Základná veda o hudbe (seminár na štúdiu I. stupňa), Pedagogika tvorivosti (prednáška na štúdiu I. stupňa), Psychopedagogika tvorivosti (prednáška + cvičenia na štúdiu II. stupňa magisterské štúdium), Diplomový seminár (na štúdiu I. stupňa), Hudba s metodikou (prednáška + cvičenia na štúdiu I. stupňa na odbore pedagogika, špecializácia hudba), Hudobná výchova s metodikou (prednáška + cvičenia + seminár na štúdiu I. stupňa), Hudobná výchova v počiatočnej výučbe (prednáška + cvičenia na štúdiu I. stupňa), Predškolská pedagogika (prednáška + cvičenia na štúdiu I. stupňa a II. stupňa), Primárna pedagogika (prednáška + cvičenia na štúdiu I. a II. stupňa a postgraduálnom štúdiu), Plánovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu (cvičenia na štúdiu II. stupňa magisterské štúdium), Metodika starostlivosti a výchovy v materskej škole (prednáška + cvičenia na štúdiu II. stopnia), Umelecké vzdelávanie (prednáška + cvičenia na štúdiu II. stupňa), Pedagogika hier a rytmických cvičení (prednáška + cvičenia na štúdiu II. stupňa).
Prednášková činnost’ vo vzdelávacích kurzoch pre prax: autorské kurzy pre učiteľov hudby, pedagogické rady: základnej školy a hudobnej školy, kurzy pre učiteľov v školiacom stredisku pre učiteľov. Príkladové témy kurzov: Hodnotenie na hodinách hudobnej výchovy, Tvorivé hodnotenie školskej prevádzky, Tvorivosť v učiteľskej práci v hudobnej škole, Posudzovanie hudobných úspechov v rámci viacerých inteligencií podľa Howarda Gardnera, Teória učenia sa o hudbe podľa Edwina E. Gordona, Meranie a hodnotenie v hudbe, Testovanie zručností a hudobných úspechov.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej / Maciej Kołodziejski ; redaktor naczelny Krzysztof A. Kuczyński ; rec. Margorzata Suświłło. - Wydanie drugie, poprawione. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. - 288 s. - ISBN 978-83-61601-05-0
[KOŁODZIEJSKI, Maciej (100%) - KUCZYŃSKI, Krzysztof A. (vedec. red.) - SUŚWIŁŁO, Małgorzata (rec.)]
AAB02 Muzyka i wielostronna edukacja dziecka / Maciej Kołodziejski ; rec. Urszula Szuścik, Mirosław Kisiel, Andrzej Pluta. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2012. - 242 s. - ISBN 978-83-61425-33-5
[KOŁODZIEJSKI, Maciej (100%) - SZUŚCIK, Urszula (rec.) - KISIEL, Mirosław (rec.) - PLUTA, Andrzej (rec.)]
AAB03 Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej / Maciej Kołodziejski ; redaktor naczelny Krzysztof A. Kuczyński ; rec. Margorzata Suświłło. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyżsej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2008. - 289 s. - ISBN 978-83-61601-00-5
[KOŁODZIEJSKI, Maciej (100%) - KUCZYŃSKI, Krzysztof A. (vedec. red.) - SUŚWIŁŁO, Małgorzata (rec.)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Wybrane sposoby oceniania osiągnięć muzycznych uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej / Maciej Kołodziejski ; rec. Wiesława A. Sacher, Ewa Parkita, Paweł Trzos. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyżsej Szkoły Zawodowej, 2009. - 184 s. - ISBN 978-83-61601-40-1
[KOŁODZIEJSKI, Maciej (100%) - SACHER, Wiesława A. (rec.) - PARKITA, Ewa (rec.) - TRZOS, Paweł A. (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy prác v domácich časopisoch, monografiách a vedeckých zborníkoch: 33
Citácie a ohlasy v zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch: 11
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
12.9.2013 o 13.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 312 - dekanát, 2. poschodie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
12.9.2013 o 13.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 312 - dekanát, 2. poschodie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., FF PU Prešov
prof. zw. Grzegorz Rubin, UKW Bydgoszcz, Poľsko
prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc., PF UP Olomouc
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predseda:
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., HUA JA Banská Štiavnica
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., PF UKF Nitra
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD., PF PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Záver habilitačnej komisie
Po celkovom zhodnotení publikačnej, vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti Dr. Kolodziejski dala habilitačná komisia pozitívne stanovisko k jeho habilitačnému konaniu vo Vedeckej rade na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pozitívne stanovisko vo svojich oponentských posudkoch vyjadrili aj všetci oponenti.
Habilitačná komisia pracovala v zložení:
Predseda: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., PF UMB Banská
Bystrica
Členovia: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., HUA JA
Banská Štiavnica
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., PF UKF Nitra
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD., PF PU Prešov
Oponenti: prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., FF PU
Prešov
prof. zw. Grzegorz Rubin, UKW Bydgoszcz, Poľsko
prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc., PF UP Olomouc
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedecko-výskumnej, publikačnej, pedagogickej činnosti i veľmi dobrej úrovne habilitačnej prednášky jednomyselne odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela schváliť vymenovanie Dr. Kolodziejskieho za docenta v odbore 1.1.10 Didaktika hudobného umenia
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 9. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 19.9.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok prof. Luska.pdf,13. 3. 2014 8:36:53
Posudok prof. Medňanská.docx,24. 10. 2013 11:16:41
Posudok prof. Rubin.docx,24. 10. 2013 11:16:26

 
Rozhodnutia

Vypis zo 7.2.2013 dr Kolodziejski.doc,24. 10. 2013 11:14:25
Výpisy 12.9.2013 dr Kolodziejski.doc,24. 10. 2013 11:14:54

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:03:39

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy