Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Izabela
Priezvisko: Bienkowska
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1968
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Pedagogické a sociálne aspekty adaptácie osôb so zdravotným postihnutím v Poľsku a vo vybraných krajinách EÚ
Dátum doručenia žiadosti: 4. 4. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
•(1992-1995) Uniwersytet Śląski- Wydział Pedagogiczno- Artystyczny, Filia w Cieszynie / Slezská univerzita - Pedagogická fakulta a fakulta výtvarného umenia, pobočka v Tešíne /Magisterské štúdia, odbor: pedagogická fakulta, špecializácia: Vzdelávanie v prvých rokoch základnej školy
•(1996-2001) Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Fakulta pedagogiky a psychológie na Sliezskej univerzite v Katoviciach /Doktorandské štúdium (obrana 13/02/03)

•(1995-1997) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu /Fakulta filológie, Slezská univerzita v Sosnovci/Postgraduálne štúdium: logopédia a veda zaoberajúca sa štúdiom výučby a učenia cudzích jazykov aj pedagogická terapia/ Diplom absolvovania Postgraduálnych štúdii (VI 1997)
•(2006-2008) Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Pedagogická fakulta /Postgraduálne štúdium: resocializácia a prevencia zneužívania návykových látok/ Diplom absolvovania Postgraduálnych štúdii (II 2008)
•(2010-2012) Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Fakulta pedagogiky a psychológie na Sliezskej univerzite v Katoviciach /Postgraduálne štúdium: Oligofrenopedagogika/ Diplom absolvovania Postgraduálnych štúdii (II 2012)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
•(1988-1997) Szkoła Podstawowa Nr 13 / Základná všeobecná škola č. 13 /v Glivicach, 44-100 Glivicie/ Učiteľ a pedagóg mladších tried
•(1996-1999) Logopedická ambulancia v Glivicach
•(1997-2001 ) Uniwersytet Śląski- Instytut Pedagogiki Filia w Cieszynie, [Slezská univerzita - Inštitút vzdelávania, pobočka v Tešíne]/ Vedecko-výskumný pracovník
•(2002-2003 ) Uniwersytet Śląski- Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze, Filia w Cieszynie [Slezská univerzita - Medzinárodná škola vied o vzdelávaní a kultúre, pobočka v Tešíne]/ Vedecký pracovník
•(2003-2005 ) Akademia Polonijna - Fakulta humanitných štúdií Pobočka Glivice/ Vedecký pracovník
•(2003-2007) Kolegium Nauczycielskie [Vysoká škola učiteľov] v Glivicach/ Výučba a metodická činnosť. Prax
•(2006-) Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości [Vyššia škola podnikania v Glivicach]/ Vedecko-výskumný pracovník
•(2003- ) Uniwersytet Śląski w Katowicach- Instytut Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji [Slezská univerzita v Katoviciach - Ústav vied o vzdelávaní na Fakulte etnológie a vied o vzdelávaní], Tešín/ Vedecko-výskumný pracovník

• Výučba (prednášky a cvičenia na denným štúdium, externým štúdium a postgraduálnym štúdium)
okrem iného z rozsahu týchto predmetov:
- vzdelávanie v prvých rokoch základnej školy
- resocializácia a sociálne patológie
- špeciálne vzdelávanie
- logopédia (diagnóza i terapia)
- diagnóza a pedagogická terapia
- práca s deťmi s výchovnými a emocionálnymi poruchami
Vyučovanie sú vykonávané najmä v odbore: Integrované vzdelávanie v prvých rokoch základnej školy (UŚ, GWSP), Starostlivosť a vzdelávacia pedagogika (UŚ), Pedagogická terapia (UŚ), Sociálna prevencia (GWSP), Sociálna pedagogika (GWSP).
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Oblasti vedeckého záujmu:
Všeobecné vzdelávanie, špeciálne, sociálno-patologické javy,rehabilitacie, logopedia, terapia, vyučovanie, pokiaľ ide o:
• vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
• sociálne (a iné) determinanty fungovania osôb so zdravotným postihnutím, sociálne neprispôsobivý nevhodnému zariadeniu a rizika v rôznych prostrediach,
• obnova životného prostredia, sociálne neprispôsobivý,
• jazykové a komunikačné bariéry, ktoré sa vyskytujú u žiakov s rôznymi poruchami
• dysfunkcia rôznych podkladov, ktoré určujú sociálne fungovanie aštudentov úspech.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Językowe komunikowanie się nauczyciela z uczniem w aspekcie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach (na etapie edukacji wczesnoszkolnej) / Izabela Bieńkowska ; rec. Urszula Szuścik, Eugenia Smyrnova-Trybulska. - 1. vyd. - Gliwice- Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2012. - 303 s. - ISBN 978-83-60163-71-9
[BIEŃKOWSKA, Izabela (100%) - SZUŚCIK, Urszula (rec.) - SMYRNOVA-TRYBULSKA, Eugenia (rec.)]
AAB02 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w świetle rozporządzeń unijnych / Izabela Bieńkowska ; rec. Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb. - Gliwice - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2012. - 217 s. - ISBN 978-83-60163-78-8
[BIEŃKOWSKA, Izabela (100%) - KUZIOR, Aleksandra (rec.) - RĄB, Jacek (rec.)]
AAB03 Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Izabela Bieńkowska ; rec. Zenon Gajdzica. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2008. - 123 s. - ISBN 978-83-60163-36-8
[BIEŃKOWSKA, Izabela (100%) - GAJDZICA, Zenon (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Wybrane zagadnienia z socjoterapii : materiały dydaktyczne / Izabela Bieńkowska, Jolanta Sajkowska. - 1. vyd. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Preddsiębiorczości, 2011. - 144 s. - ISBN 978-83-61401-60-5
[BIEŃKOWSKA, Izabela (50%) - SAJKOWSKA, Jolanta (50%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 21
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 27
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
12.9.2013 o 13.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
12.9.2013 o 13.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD., FF UK Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
doc. dr Marek Walancik, SU Katowice
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia v zložení:
Predsedníčka: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB
Banská Bystrica
Členovia: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
doc. dr Marek Walancik, SU Katowice
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad
Váhom
Oponenti:
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD., FF UK Bratislava

komplexne posúdili podklady pre habilitačné konanie a tiež habilitačnú prednášku dr. Izabely Bienkowskej a pri tajnom hlasovaní vyjadrili všetci členovia súhlasné stanovisko.
Habilitačná komisia na základe komplexného posúdenia vedeckovýskumnej, publikačnej, pedagogickej činnosti i adekvátnej úrovne habilitačnej prednášky odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváli dr. Izabelu Bienkowsku za docentku v odbore 1.1.4. Pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 9. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 19.9.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Emmerová.pdf,10. 3. 2014 14:13:04
Posudok doc. Határ.pdf,10. 3. 2014 14:13:11
Posudok prof. Žilínek.pdf,10. 3. 2014 14:13:17

 
Rozhodnutia

Výpis z el. hlasovania 8.7.2013.doc,24. 10. 2013 11:18:19
Výpisy 12.6.2013 dr Bienkowska.doc,24. 10. 2013 11:17:52
Výpisy 12.9.2013 dr Bienkowska.doc,24. 10. 2013 11:18:43

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:03:22

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy