Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Malgorzata
Priezvisko: Przybysz-Zaremba
Rodné priezvisko: Przybysz
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma habilitačnej práce: Rodina, práca a vzdelávanie ako životný priestor žien
Dátum doručenia žiadosti: 4. 4. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
01.10.1996 – 13.06.1998 - Vyššia pedagogická škola TWP vo Varšave, získaný titul: bakalár v odbore pedagogika,
01.10.1998 – 05.07.2000 - Vyššia pedagogická škola TWP vo Varšave, Pedagogický inštitút vo Varšave, získaný titul: magister pedagogiky, odbor: rané integrované vzdelanie;
2002 – 2004 – príprava doktorándskej práce na Warmińsko-Mazurskej univerzite v Olsztyne, Fakulta pedagogiky a umeleckého vzdelávania, získaný vedecký stupeň: doktor humanitných vied v oblasti pedagogiky.

2010 – Kurz „Zvyšovanie didaktických spôsobilostí pracovníkov v oblasti uplatnenia informačných technológií v didaktike a vedeckých výskumoch”, v rámci projektu „Podnikateľská univerzita” Operačného programu ľudský kapitál (č. zmluvy UDA-POKL.04.01.01-00-154/08-00 zo dňa 22.09.2008).
09. 2009–03. 2010 – Školenie z oblasti „Podnikanie” organizované Akademiou Leona Koźmińskiego vo Varšave.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od 01.10.2004 r. do dnes: Pedagogicko-jazykový inštitút Vyššia štátna odborná škola v Elblągu (starší prednášateľ).
19.10.2012 – 30.12.2013 – Vedúci postgraduálnych študií „Pedagogická príprava”, Jazykovo-pedagogický inštitút, PWSZ v Elblągu.
Od 01.10.2004r. do 30.09.2011 r.: Fakulta spoločenských vied v Olsztynie, Vysoká škola pedagogická TWP vo Varšave, (01.10.2010r. - 31.08.2011r. – Dekan Fakulty humanitných a spoločenských vied v Olsztyne).

Od 2004 r. do dnes: Pedagogicko-jazykový inštitút Vyššia štátna odborná škola v Elblągu (starší prednášateľ).
Pedagogická činnosť - profil:
- sociálna pedagogika (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), sociálna patológia (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), dejiny výchovy (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), teória výchovy (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), Pedagogické pojmy a systémy (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), pedagogická diagnóza a terapia (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), metodika predškolskej výchovy (prednáška + cvičenia – štúdium I. stupňa), Sociológia (prednáška + cvičenia – štúdium I. Stupňa), Diplomový seminár (na štúdiu I. stupňa), podnikavosť (cvičenia v rámci Projektu „Kreatívny Humanista” dofinancovaný Európskym Sociálnym Fondom, v rámci Operačného Programu Ľudský Kapitál Priorita IV .– Vysoké školstvo a Veda).
Programy štúdia pre nasledovné predmety:
- Pojem a pedagogické systémy (cvičenia + prednášky);
- Dejiny pedagogickej myšlienky /Dejiny výchovy (cvičenia a prednášky);
- Sociálna pedagogika (cvičenia + prednášky);
- Teória výchovy (cvičenia + prednášky na postgraduálnom štúdiu „Pedagogická príprava);
- Sociálne patológie (cvičenia + prednášky na postgraduálnom štúdiu „Pedagogická príprava);
Vzdelávacie programy pre postgraduálne štúdium:
- Pedagogická príprava;
- Nápravné a kompenzačné cvičenia (gymnastika);
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym / Małgorzata Przybysz-Zaremba ; rec. Mirosław Szymański, Wiktor Rabczuk. - Toruń : Wydawnictwo Enea Communication, 2006. - 143 s. - ISBN 83-923462-0-3
[PRZYBYSZ-ZAREMBA, Małgorzata (100%) - SZYMAŃSKI, Mirosław (rec.) - RABCZUK, Wiktor (rec.)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów / Małgorzata Przybysz-Zaremba ; rec. Lucyna Hurło. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Prospekt", 2008. - 155 s. - ISBN 978-83-926979-0-9
[PRZYBYSZ-ZAREMBA, Małgorzata (100%) - HURŁO, Lucyna (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 10
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 38
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
12.9.2013 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
12.9.2013 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., FF UK Bratislava
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., PF KU Ružomberok
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
doc. dr Marek Walancik, SU Katowice
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Po celkovom zhodnotení publikačnej, vedecko – výskumnej i pedagogickej činnosti Mgr. Malgorzaty Przybysz – Zaremby, Phd., vyjadrili členovia habilitačnej komisie pozitívne stanovisko k jej habilitačnému konaniu vo Vedeckej rade na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pozitívne stanovisko vo svojich oponentských posudkoch vyjadrili aj všetci oponenti. Na základe týchto vyjadrení, ako aj po splnení všetkých požiadaviek nevyhnutných pre začatie habilitačného konania, sa dnes pred VR PF UMB uskutoční habilitačná prednáška menovanej na tému „Pedagogické determinanty edukačných neúspechov žiakov základných škôl v Poľsku“, ako aj obhajoba habilitačnej práce s názvom „Rodina, práca a vzdelávanie ako životný priestor žien“ v odbore 1. 1. 4 P e d a g o g i k a
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 9. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 19.9.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Jablonský.pdf,18. 2. 2014 15:09:26
Posudok prof. Hroncová.pdf,18. 2. 2014 15:09:33
Posudok prof. Potočárová.pdf,13. 3. 2014 8:37:10

 
Rozhodnutia

Výpis z el. hlasovania 15.7.2013.doc,24. 10. 2013 11:21:00
Výpisy 12.6.2013 dr Przybysz-Zaremba.doc,24. 10. 2013 11:20:21
Výpisy 12.9.2013 dr Przybysz-Zaremba.doc,24. 10. 2013 11:21:25

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB.pdf,18. 2. 2014 15:02:57

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy