Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Marek
Priezvisko: Jukl
Rodné priezvisko: Jukl
Rok narodenia: 1969
Názov študijného odboru: 9.1.1 Matematika
Téma habilitačnej práce: Geometrie nad lokálními algebrami a jejich vybrané aplikace
Dátum doručenia žiadosti: 21. 11. 2012
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1987-1922: odbor učiteľstva všeobecnevzdelávacích predmetov pre SŠ, aprobácia matematika a fyzika, Prírodovedecká fakulta UP v Olomouci – Mgr.
1992-1996: doktorské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UP v Olomouci, odbor algebra (geometria) – PhD.
1998: udelený titul „RNDr“.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1992 – 1996: asistent, Prírodovedecká fakulta UP v Olomouci
1993 – 1994: učiteľ fyziky na Gymnáziu v Olomouci – Hejčín (čiastočný úväzok)
1996 – do teraz : odborný asistent, Prírodovedecká fakulta UP v Olomouci, katedra algebry a geometrie, oddelenie geometrie

od 15.9.1992 – akademický pracovník na Katedre algebry a geometrie na Prírodovedeckej fakulte UP v Olomouci
do 31.1.1996 – ako asistent
od 1.2.1996 – do teraz - ako odborný asistent

- Geometria 1 – KAG/MGEO3 (prednášky, cvičenia, garant)
- Geometria 2 – KAG/MGEO4 (prednášky, cvičenia, garant)
- Geometria 3 – KAG/MGEO5 (prednášky, cvičenia, garant)
- Analytická geometria – KAG/AGN (prednášky, cvičenia, garant)
- Lineárna algebra 1 – KAG/LA1S (cvičenia)
- Lineárna algebra 2 – KAG/LA2S (prednášky, cvičenia, garant)
- Lineárna algebra II – KAG/DLAL2 (prednášky)
- Lineárna algebra III – KAG/DLAL3 (prednášky, cvičenia, garant)
- Projektívní geometria – KAG/DZPG4 (prednášky, cvičenia, garant)
- Základy projektívní geometrie – KAG/MZPG7 (prednášky, cvičenia, garant)
- Konštrukčná geometria – KAG/DKOG3 (cvičenia)
- Diplomový seminár z geometrie – KAG/GDSD7,8
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
ADE 10
ADF 10
AEC 1
AFC 6
AFD 2
AFG 2
AGJ 1
BCI 7
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS : 13

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 7

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 10
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
24.9.2013
11.00 hod
FPV UMB v Banskej Bystrici,Tajovského 40, 974 01 Banská Bystricia: č. miestnosti 234
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
24.9.2013
11.00 hod
FPV UMB v Banskej Bystrici, č. miestnosti 234
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. – Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice

prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. – Ústav matematiky a štatistiky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. – Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, UMB, Banská Bystrica (predseda)
doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. – Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice (člen)
doc. RNDr. Martin Máčaj, DrSc. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava (člen)
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
V zmysle §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. habilitačná komisia odporučila Vedeckej rade Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Marekovi Juklovi, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
udelenie titulu "docent"
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok_Kollar.pdf,6. 12. 2013 13:45:24
posudok_Studenovska.pdf,6. 12. 2013 13:45:33
Zlatos.pdf,6. 12. 2013 13:46:22

 
Rozhodnutia

navrh_rektorka.pdf,6. 12. 2013 13:44:37

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina_Jukl.doc,6. 12. 2013 13:52:02

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy