Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Július
Priezvisko: Lomenčík
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1961
Názov študijného odboru: 1. 1. 10 odborová didaktika
Téma habilitačnej práce: Literárna a didaktická komunikácia v diachrónnom a synchrónnom kontexte stredoškolskej edukácie
Dátum doručenia žiadosti: 26. 4. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 1984, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk – občianska náuka
PaedDr.: 2001, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň základných škôl – slovenský jazyk a literatúra,miesto: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,téma: Využitie regionálnych prvkov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy
PhD.: 2004,vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania na 1. stupni ZŠ,miesto: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,téma: Kultúrne hodnoty regiónu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni základnej školy.
Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave: september 1990 – prvá etapa rekvalifikácie učiteľov. Osvedčenie vyučovať predmet anglický jazyk na stredných školách (podľa I. dielu učebníc) do 1. 9. 1993.
1991 – 1992 absolvovaná prvá etapa rekvalifikácie učiteľov z predmetu estetická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava. Spôsob ukončenia: záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce Málinská svadba dňa 18. 12. 1992. Osvedčenie oprávňujúce vyučovať predmet estetická výchova na stredných školách.
18. 3. 1997 absolvovaná II. kvalifikačná skúška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov (podľa vyhlášky Ministerstva školstva 41/1996 Z. z.) vykonaním skúšky a obhájením záverečnej písomnej práce na tému Súbor príspevkov z metodiky literárnej výchovy.
1995 – 1997 absolvovaný výcvikový kurz „Občan a demokracia“ (Nadácia Minority rights group – Slovakia) zameraného na výchovu k ústavnosti. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní.

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1. 9. 1984 – 31. 8. 1985 Okresný národný výbor – odbor školstva Lučenec: Základná škola Utekáč/Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Výtvarná výchova. Základná škola Kokava nad Rimavicou, pracovná pozícia učiteľ základnej školy/ Slovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova, Telesná výchova.Základná škola 1. – 4.: Školská družina Poltár, pracovná pozícia vychovávateľ.
1. 9. 1985 – 31. 1. 1997 Stredné odborné učilište farmaceutické Slovenská Ľupča – Príboj, pracovná pozícia stredoškolský učiteľ/ Slovenský jazyk a literatúra.
1. 2. 1997 – 31. 8. 1997 Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, pracovná pozícia stredoškolský učiteľ/ Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka.
1. 9. 1997 – 14. 10. 1997 Metodické centrum Banská Bystrica, pracovná pozícia metodik slovenského jazyka a literatúry.
15. 10. 1997 – 31. 8. 2001 Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pracovná pozícia odborný asistent na Katedre slovakistiky/Fonetika a fonológia slovenského jazyka, Dejiny spisovnej slovenčiny, Úvod do štúdia slovenského jazyka, Morfológia slovenského jazyka, Pravopis a praktická štylistika, Literárna komparatistika.
1. 9. 2001 – 29. 2. 2008 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pracovná pozícia odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry /Lexikológia a štylistika, Syntax, Štylistika, Didaktika slovenského jazyka a slohu, Slovenský jazyk 3, Didaktika literárnej výchovy, Základy dramatického umenia, Svetová literatúra pre deti a mládež, Netradičné metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, Dramatická literatúra, Didaktika slovenského jazyka a slohu 1, Didaktika slovenského jazyka a literatúry 2, Didaktika literatúry, Literárna regionalistika, Seminár z didaktiky slovenského jazyka a literatúry 1, Seminár z didaktiky slovenského jazyka a literatúry 2, Umenie v etickej výchove, Odborná učiteľská prax, Pedagogická prax – predmetová 1, Pedagogická prax – predmetová 2, Odborná učiteľská prax 3, Kolokvium k záverečnej práci..
1. 3. 2008 –Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pracovná pozícia odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry/Didaktika slovenského jazyka a slohu, Súčasný slovenský spisovný jazyk – štylistika, Praktická slovenčina 2 (morfológia), Komunikačná a slohová výchova v praxi, Netradičné metódy v didaktike slovenského jazyka a literatúry, Všeobecné zásady didaktického uplatnenia predmetu, Interpretácia umeleckého textu 1, Literárna exkurzia, Reč učiteľa v materskej škole, Slohová a komunikačná výchova, Štylistika a praktická štylistika, Pedagogická prax priebežná náčuvová SJ, Pedagogická prax priebežná výstupová SJ, Pedagogická prax súvislá SJ.

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vo vedeckovýskumnej činnosti je hlavným záujmom problematika teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách; otázky jazykovej kultúry. Vo vedeckovýskumnej činnosti v centre pozornosti je aj literárna regionalistika, s upriamením pozornosti na literárne tradície Banskej Bystrice druhej polovice 20. storočia a na slovesné prejavy a osobnosti východného Novohradu.
V umeleckom zameraní je to vlastná literárna tvorba (poézia).
Vo výchovno-vzdelávacom procese prevláda orientácia na didaktiku slovenského jazyka a slohu.

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
1. monografia
Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole / rec. Pavol Odaloš, Vladimír Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2000. – 112 s. ISBN 80-8055-411-0 AAB (5 AH)

Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej edukácii / rec. Andrej Červeňák, Zdenko Kasáč, Pavol Parenička. – 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a OZ Pedagóg, 2007. – 154 s. ISBN 978-80-8083-391-6 AAB (7 AH)
Slová (zo)pnuté časom (štúdie – články – recenzie) / rec. Andrej Červeňák, Zdenko Kasáč. – 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. – 146 s. ISBN 978-80-8083-480-7 AAB (7 AH)

Čítanie s porozumením a interpretácia poetického textu v stredoškolskom literárnom vzdelávaní.
In: Čtenářská gramotnost a podpora jejiho rozvoje ve škole / Radka Wildová a kol. – Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-7290-579-9. – S. 148 – 176. ABC (2 AH)

Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Metodické centrum, 2000. – 56 s. – ISBN 80-8041-310-X. BAB (3 AH)

Hor′ Máľincon iďen : čriepky z minulosti. – 1. vyd. – Mošovce : Doma, 1998. – 85 s. – ISBN 80-967519-5-6. BAB (4 AH)

Materiálna kultúra. Duchovná kultúra. Cirkevný život. Školstvo. Kultúrna a osvetová činnosť. Spolková činnosť. Telovýchova a šport. Osobnosti Málinca.
In: Monografia obce Málinec : regionálna monografia. Ved. red. Ján Findra. – Poniky : Partner, 2009. – ISBN 978-80-89183-57-9. – S. 147 – 222. BBB (4 AH)


3. skriptá
Literárna veda a pomocné náuky – semiotika. In: Kapitoly z literárnej vedy : (Študijný materiál pre poslucháčov FiF UMB) / Július Lomenčík ... [et al.]; vedecký redaktor doc. PhDr. Srgej Makara. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 56 – 78. [spoluautori PLUTKO, Pavol – TATÁR, Jozef – VAŇKO, Juraj]. ISBN 80-8055-191-X ACD (2 AH)

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
54 (zistených)
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16. 10. 2013, 13. 00 hod., zasadačka dekana FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16. 10. 2013, 13. 00 hod., zasadačka dekana FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., PF PU Prešov
prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., PF UMB v B. Bystrici
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., FF UPJŠ Košice
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., FHV UMB v B. Bystrici
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., FF KU Ružomberok
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD., PF PU Prešov
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO odborová didaktika
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 11. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docent. dekrétu od 05. 11. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok od doc. Andričíka,7. 10. 2013 13:51:49
Posudok od prof. Šimonovej,7. 10. 2013 13:52:15
Posudok od prof. Stanislavovej,7. 10. 2013 13:52:44

 
Rozhodnutia

uznesenie VR FHV z dna 9. 5. 2013.pdf,8. 10. 2013 11:39:45

 
Prezenčné listiny

prezencna listina Lomencik.pdf,24. 10. 2013 9:23:29
prezenčka VR.pdf,15. 11. 2013 8:50:27

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy