Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Petra
Priezvisko: Jesenská
Rodné priezvisko: Jesenská
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce: Interdisciplinárne aspekty obohacovania a kultivovania slovnej zásoby slovenčiny prostredníctvom anglicizmov.
Dátum doručenia žiadosti: 26. 4. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2000 Prešovská univerzita v Prešove
2007 PhD.: JÚĽŠ SAV v Bratislave
2009: PaedDr.: FHV UMB v Banskej Bystrici
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2000 - doteraz: asistentka a odborná asistentka na KAA FHV UMB v Banskej Bystrici/anglická morfológia, lexikológia, sociolingvistika, lexikologický seminár, praktický jazyk
FHV UMB v B. bystrici: vzdelávanie vysokoškolských učiteľov, praktický anglický jazyk
metodické centrum v B. bystrici/anglická fonetika a fonológia, dejiny anglofónnych krajín
ŠPÚ v B. Bystrici: vzdelávanie učiteľov ZŠ/anglická fonetika a fonológia, anglická morfológia
2000: Ústav priemyselného vlastníctva
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Sociolingvistika (Essential of Sociolinquistics, 2010, 120 s.)
Anglicizmy v slovenskom jazyku (monografická práca,2007, 91 s.)
Jazyková politika a jazyková kultúra (vedecké a odborné články)
Lingua franca (odborné články)
Rodovosť v anglickom a slovenskom jazyku (odborné a vedecké články)
Rodové stereotypy v učebniciach anglického jazyka (monografická práca, 2009, 161 s.)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
Monografie: 2
AAB: Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka, 2009, 8 AH
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ, s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači, 2007, 5, 6 AH

Učebnice: 3
ACA: vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1, Essentials of Sociolinquisricss, 2010, 6,68 AH
ACB (Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách):2
80% na publikácii Selected Chapters on English lexical Semantics, 2013 - v spolupráci s Alenou Štulajterovou, 6,85 AH
20% autorský podiel na publikácii English Stylistics, 2013 - v spolurpáci s Alenou Štulajterovou, 6,75 AH (celkový rozsah)

Skriptá: 3
BCI (Skriptá a učebné texty):
Reading about UK and USA, 2002, 3,4 AH
English Phonetics and Phonology, 2001, 3 AH
Intercultural Communication for Managerial Staff, 2005
100 interaktívnych cvičení v elektronickej podobe na CD ROME, 40% podiel v spolupráci s Evou Homolovou 20%, Monikou Zázrivcovou 20%, Lujzou Urbancovou 19% a Janou Šavelovou 1%
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
14 zahraničných ohlasov a 24 domácich ohlasov
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
16.10.2013, 9.30 hod., v zasadačke dekana FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
16.10.2013, 9.30 hod., v zasadačke dekana FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., FF PU Prešov
doc. PaedDR. Zdena Kráľová, PhD., FHV ŽU Žilina
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., FHV UMB v B. Bystrici
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., FF UPJŠ Košice
doc. PhDr. Miroslav Černý, PhD., FF OU Ostrava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
19. 12. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 19. 12. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Jesenska (posudok od doc. Klinckovej),8. 10. 2013 12:02:49
Jesenská (posudok od doc. Kráľovej),8. 10. 2013 12:03:38
Jesenská (posudok od prof. Slančovej),8. 10. 2013 12:04:05

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia VR FHV UMB zo dňa 9. 5. 2013,8. 10. 2013 12:49:04

 
Prezenčné listiny

prezencna listina (Jesenska).pdf,24. 10. 2013 9:23:11
prezenčka VR.pdf,15. 11. 2013 8:50:53

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy