Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jakub
Priezvisko: Bartoszewski
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma habilitačnej práce: Meeting of the philosopher with the reality.On research of Mordecai Roshwald’s philosophical thought (Stretnutie s filozofom reality. Štúdie filozofického myslenia Mordecai Roshwalda)
Dátum doručenia žiadosti: 15. 8. 2013
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent: Sliezska univerzita v Katowicach,
Fakulta Vysokej školy: Fakulta sociálnych vied v Katowiciach,
PhD.: 19. 10. 2010
Absolvent: Kardinál Stefan Wyszynski Univerzita
v Varšave
Fakulta Vysokej školy: Teologická fakulta v Varšave
Mgr.: 26. 04. 2005 rok.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Februára 2007: Vysoká škola humanitných vied a ekonomiky v Sieradzu; ul. Mickiewicza 6; 98-200 Sieradz.
Apríl 2007 - december 2009: Manažér, Financie Viedeň;
ul. Struga 16, 90-513 Łódź.
Novembra 2006 - november 2009: Kurátor Okresného súdu v Zduńska Woli: Rodinný súd; ul. Żeromskiego 19; 98-210 Zduńska Wola.
September 2005 - január 2007: Vedúci dobrovoľníckej práce zboru Zduńska Wola, ul. Strieborná 2, 98-210 Zduńska Wola.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
filozofia človeka, filozfoia náboženstva, filozofie, vzdelávanie, rehabilitácia, sociálna prevencia, liečba závislostí na drogách a alkohole
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
Monografia: 4 AAB
1.Pohľad filozofa na realitu. Štúdie filozofického myslenie Mordecai Roshwalda, / Jakub Bartoszewski ; rec. Krzysztof Kowalik. - Warszawa, 2013. - [150] s. - ISBN 978-83-936947-0-9. [7,5 AH].
2.Úvod do filozofie Nicola Abbagnano/ Jakub Bartoszewski ; rec. Krzysztof Kowalik. - Kraków, 2012. - [105] s. - ISBN 978-83-935527-0-2. [5 AH].
3.Prírodná filozofia, Descartes a poriadok spoločnosti/ Jakub Bartoszewski ; rec. Kazimierz Gryżenia. - Lublin, 2010. - [98] s. - ISBN 978-83-61546-01-6. [4,5 AH].
4.Človek dvadsiateho prvého storočia. Recepcia karteziánskej filozofie prírody/ Jakub Bartoszewski ; rec. Mordecai Rohswald. - Kraków, 2012. - [118] s. - ISBN 978-83-935527-1-9. [5,5 AH].
Učebnica: 0
Skriptá: 1 BCI
1.Filozofia človek. Skriptá pre študentov humanitných a sociálnych odborov/ Jakub Bartoszewski ; rec. Pryemzsław Solarski. - Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, 2012. - [72] s. - ISBN 978-935527-3-3. [3,5 AH].

Články: 4 AED
1.Abbaňjanovskaja vozmožnosť. Teoretičeskaja modeľ kratkovremennoj terapiji = Abbagnanowska możliwość: teoretyczny model teraspii krótkoterminowej / Jakub Bartoszewski.
In Modern research trends of young scientists: current status, problems and prospects / ed. Magdalena Baranowska-Szcepańska, Marcin Gołaszewski ; rec. Piotr Bartkowiak. - Poznan : Wyzsza Szkola Handlu i Usług, 2012. - ISBN 978-83-61449-44-7. - S. 51-64.
2.Dialogiczność filozofii Nicola Abbagnano / Jakub Bartoszewski.In Zadania Współczesnej Humanistyki : człowiek i nauka / rec. Krzystof Wieczorek, Krzysztof Kowalik, Pryemzsław Solarski. - Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, 2012. - ISBN 978-83-935527-2-6. - S. 9-14.
3. Kobieta prezbiter: obiektywna racja, czy subiektywna opcja / Jakub Bartoszewski.
In Ona w XXI wieku – interdyscyplinarny obraz kobiety / rec. Andrzej Kusztelak, Irena Obuchowska, Marcin Gołaszewski. - Poznań : Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, 2012. - ISBN 978-83-931527-6-6. - S. 56-68.
4. (Psycho)terapia możliwości: teoria i praktyka / Jakub Bartoszewski. In Zadania Współczesnej Humanistyki : człowiek i nauka / rec. Krzystof Wieczorek, Krzysztof Kowalik, Pryemzsław Solarski. - Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, 2012. - ISBN 978-83-935527-2-6. - S. 363-378.

Články: AFC 4
5. Edyty Stein, filozofii krzyża / Jakub Bartoszewski.
In Republica Moldova intre Est si Vest. Optunile tineretului la etapa actuala : conferinta stiintifica internationala. - Chisinau : Univ. de Stat Tiraspol, 2013. - ISBN 978-9975-76-099-7. - S. 200-205.
6. Kartezjańska samotność: mijescem dowodu na istnienie Boga i rozumienia świata / Jakub Bartoszewski.
In Republica Moldova intre Est si Vest. Optunile tineretului la etapa actuala : conferinta stiintifica internationala. - Chisinau : Univ. de Stat Tiraspol, 2013. - ISBN 978-9975-76-099-7. - S. 206-213.
7. Nicola Abbagnano - od filozofii egyzstencjalnej do filozofii możliwości / Jakub Bartoszewski.
In 200 de ani de la geneza problemei Basarabiei. Aspecte social-politice, economice si culturale : conferinta stiintifica internationala / red. Stefan Levinta ... [et al.]. - Chisinau : Univ. de Stat din Tiraspol, 2012. - ISBN 978-9975-76-093-5. - S. 34-41.
8. Nicola Abbagnano, odkrycie myśli filozoficznej Heidegger`a i Jaspers`a / Jakub Bartoszewski.
In 200 de ani de la geneza problemei Basarabiei. Aspecte social-politice, economice si culturale : conferinta stiintifica internationala / red. Stefan Levinta ... [et al.]. - Chisinau : Univ. de Stat din Tiraspol, 2012. - ISBN 978-9975-76-093-5. - S. 216-219.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1.Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované
v citačných indexoch: 11.
2.Citácie v domácich publikáciách neregistrované
v citačných indexoch: 22.
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
9. 12. 2013, 11. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB, Banská Bystrica
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
9. 12. 2013, 11. 00 hod. zasadačka dekana FHV UMB, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Dr. hab. Krysztof Wieczorek, FI US Katowice
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., FF PU Prešov
doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc., FF UPJŠ Košice
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. z FHV UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FF UK Bratislava
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia sa dopracovala k záveru, že habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul docent v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
5. 11. 2013
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 05. 11. 2013
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok (Palenčár),3. 12. 2013 10:22:45
posudok (Dupkala),3. 12. 2013 10:21:46
Posudok (Wieczorek),3. 12. 2013 10:22:16

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia,3. 12. 2013 10:25:33
Výpis uznesenia VR.pdf,26. 2. 2014 14:36:05

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,26. 2. 2014 14:38:36

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy